Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-consulent (B1B) - ICT Consulent RCCU

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5012 N 20 15
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7314 - Federale Gerechtelijke Politie Arr Antwerpen
Werkplaats
Noordersingel 25-27
2140 Borgerhout
Provincie
Antwerpen
Niveau
ICT-consulent (B1B)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen.

 

Specifieke diplomavereisten

Bachelor ICT

Voorstelling korps/directie/dienst

Federale gerechtelijke politie oefent, op het ganse Belgische grondgebied, opdrachten van gerechtelijke politie uit (identificatie en opsporing van daders van strafmisdrijven), welke opdrachten zijn gericht op bovenlokale (en internationale) georganiseerde, maatschappijontwrichtende criminaliteit, en op misdrijven die een gespecialiseerde aanpak vereisen.

Deze streeft naar de detectie van criminele en opdagende fenomenen, de tijdige melding ervan aan de bevoegde overheden, de bijdrage tot een vermindering van het potentiële risico van het plegen van criminele feiten, de uitvoering van gerechtelijke of opsporingsonderzoeken en de aanpak van criminele organisatie. Ze brengt ook gespecialiseerde steun aan de lokale politie door de gerechtelijke expertise en de gespecialiseerde middelen ter beschikking te stellen.

Gedeconcentreerde gerechtelijke directie (FGP) voert de proactieve en reactieve gerechtelijke onderzoeken onder leiding van het parket of van de onderzoeksrechter. Ze brengt ook een gespecialiseerde steun aan de interne en externe partners, voornamelijk op het gebied van ICT criminaliteit, technische en wetenschappelijke politie, informantenbeheer, misdrijfanalyse en bijzondere opsporingsmethoden en –technieken.

Functiebeschrijving

Als actor belast met operationele steun steunopdrachten uitvoeren met behulp van specifieke kennis, middelen en/of technieken om de klanten een operationele meerwaarde te bieden bij het vervullen van hun eigen opdrachten

Voorbeelden van taken :

 • steun leveren en overgaan tot de nodige analyses in het kader van onderzoeken in verband met ICT-criminaliteit
 • steun leveren en overgaan tot de nodige analyses in het kader van onderzoeken in verband met internetfraude
 • steun leveren en overgaan tot de nodige analyses in het kader van onderzoeken in verband met internetcriminaliteit (terrorisme, kinderpornografie, …)

 

Als actor die actief gebruikmaakt van specifieke tactieken en technieken zijn kennis de specifieke tactieken en technieken verwerven, dagelijks toepassen, op peil houden en uitbreiden om voortdurend een onberispelijke en kwaliteitsvolle dienstverlening te verzekeren.

Voorbeelden van taken :

 •  de kwaliteit van het steunwerk RCCU op peil houden en ontwikkelen
 • de specifieke theoretische (en informatica) kennis over de uitgeoefende discipline (RCCU) op peil houden en uitbreiden
 • actief deelnemen aan de specifieke werkgroepen die verband houden met de functie/materie RCCU
 • deelnemen aan de voorbereiding van gerechtelijke operaties (huiszoekingen) of voortgangsvergaderingen van onderzoeken teneinde aan specifieke vragen in verband met de problematiek ICT te beantwoorden

 

Als dossierbeheerder dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

Voorbeelden van taken :

 • de in het kader van zijn RCCU-functie vereiste of voorziene opdrachten uitvoeren
 • instaan voor de opvolging van de lopende opdrachten en aanvragen
 • verslag uitbrengen bij zijn hiërarchie

 

Als informatie-beheerder de revelante informatie met betrekking tot specifieke domeinen beheren en exploiteren om ze beschikbaar te stellen zodat iedereen in staat is zijn/haar taken uit te voeren en/of de adhocprocedures na te leven.

Voorbeelden van taken :

 • de informatie opzoeken in de verschillende gegevensbanken, informatiebronnen
 • de verzamelde gegevens analyseren
 • de informatie verspreiden, de gesteunde leider van het onderzoek informeren
 • de gebruikte middelen en de informatie bijhouden/updaten

 

Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

Voorbeelden van taken :

 

 • dossiers die zijn toevertrouwd aan zijn dienst of situaties vanuit technische hoek analyseren
 • mogelijke technische oplossingen formuleren/voorstellen
 • de obstakels van een methode vaststellen en alternatieven voorstellen
 • technische adviezen opstellen
 • deelnemen aan de voorbereiding van gerechtelijke operaties (huiszoekingen) of aan voortgangsvergaderingen van onderzoeken om te antwoorden op de specifieke vragen in verband met de materies die onder zijn bevoegdheid vallen (ICT)
 • passende maatregelen nemen of geschikte adviezen verstrekken aan de onderzoekers om het behoud van de geinformatiseerde gegevens die geanalyseerd moeten worden te garanderen (maateregelen ivm serveurs, hardwares, dragers)
 • de nodige opname en backups van de in beslag genomen informaticamateriaal en -gegevens 
Gewenst profiel

Kennis :

• Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER

• Strategie en beleid - Niv.:BASIS

• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

Praktische kennis :

• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een

synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor

brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een

waardevolle en sluitende conclusie.

• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door

de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis.

Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te

voeren.

• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te

aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen

bij hun activiteiten

 

Verwachte gedrag :

 

• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en

behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en

hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen

oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en

ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke

doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen

door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt,

zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap

te begrijpen.

• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie

van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen

functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten,

vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van

zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij

frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Wervingsreserve van 24 maanden

selectiecommissie

uitsluitende proef

 

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €30074.03 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve

Informatie

Naam
Brouckaert
Voornaam
Bruno
Functie
Rechercheur
E-mail
Bruno.Brouckaert@police.belgium.eu
Telefoon
03/ 217 86 30
Korps/directie/dienst
FGP Antwepren