Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-consulent (B1B) - ICT Consulent - Netwerk Devops - RCCU - FGP Limburg

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5038 N 21 01
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
2
Korps/directie/dienst
7403 - Fgp Limburg - Operationele Steun
Werkplaats
Luikersteenweg 228
3500 Hasselt
Provincie
Limburg
Niveau
ICT-consulent (B1B)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen.

Specifieke diplomavereisten

Bachelor met specialisatie in informatica.

Video
Voorstelling korps/directie/dienst

De Federale Gerechtelijke Politie oefent, op het ganse Belgische grondgebied, opdrachten van gerechtelijke politie uit (identificatie en opsporing van daders van strafmisdrijven), welke opdrachten zijn gericht op bovenlokale (en internationale) georganiseerde, maatschappijontwrichtende criminaliteit, en op misdrijven die een gespecialiseerde aanpak vereisen.

Deze streeft naar de detectie van criminele en opdagende fenomenen, de tijdige melding ervan aan de bevoegde overheden, de bijdrage tot een vermindering van het potentiële risico van het plegen van criminele feiten, de uitvoering van gerechtelijke of opsporingsonderzoeken en de aanpak van criminele organisatie. Ze brengt ook gespecialiseerde steun aan de lokale politie door de gerechtelijke expertise en de gespecialiseerde middelen ter beschikking te stellen.

Gedeconcentreerde gerechtelijke directie (FGP) voert de proactieve en reactieve gerechtelijke onderzoeken onder leiding van het parket of van de onderzoeksrechter. Ze brengt ook een gespecialiseerde steun aan de interne en externe partners, voornamelijk op het gebied van ICT criminaliteit, technische en wetenschappelijke politie, informantenbeheer, misdrijfanalyse en bijzondere opsporingsmethoden en -technieken.

De RCCU levert operationele en forensische steun aan de onderzoeken op ICT-systemen, strijd tegen ICT-criminaliteit, internetfraude en recherche op het internet, krachtens de principes van informatiegestuurde politiezorg.

Functiebeschrijving

De misdaad evolueert, net zoals de Federale Gerechtelijke Politie: het onderscheppen en ontcijferen van allerlei soorten gegevens, het analyseren ervan met behulp van geavanceerde systemen, het dagelijks aanleveren van inhoud die kan worden gebruikt in verschillende onderzoeken, het garanderen van de optimale werking van onze netwerken...

Wilt u een ethische en sociale dimensie geven aan uw loopbaan?

Wij zijn op zoek naar deskundigen om onze teams te versterken op vlak van data science, financiële criminaliteit, analyse van criminele informatie, ontcijfering van bewijsmateriaal en infiltratie in digitale netwerken.

Heb jij een passie voor technologie en wil je je talenten inzetten samen met een gedreven team? Wil je met ons meewerken aan het succes van grootschalige operaties? Dan moeten we mekaar ontmoeten!

FGP Limburg is op zoek naar Consulenten ICT

Wat ga je doen?

Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

- dossiers of situaties vanuit technisch oogpunt analyseren

- technische begrippen met elkaar in overeenstemming brengen

- onsamenhangendheden en punten van overeenkomst vaststellen

- mogelijke technische oplossingen formuleren/voorstellen

- de obstakels van een methode vaststellen en alternatieven voorstellen

- benchmarken met gelijkaardige organisaties

- een problematiek analyseren aan de hand van een SWOT-analyse

- op basis van stalen analyses en test uitvoeren

- technische adviezen opstellen

- programmatie van software - full stack & scripting

- zorgen voor een integratie in de bestaande ICT-oplossingen

- op eigen initiatief het hem toevertrouwde domein opvolgen, met de steun van de structuur van de directie

Als informatica-ondersteuning, taken en activiteiten in het domein van de informatica verrichten volgens de geldende procedures om het informaticapark van de entiteit optimaal te beheren.

- de toegangen tot de gegevensbanken creëren & beheren

- het communicatiemateriaal installeren en onderhouden

- bugfixing toepassen

Als helpdesk, technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven.

- het probleem bepalen in de situatie die de verzoeker uiteenzet

- de bekende procedures voor probleemoplossing toepassen

- een samenvatting van de verzoeken doorsturen naar de technische deskundigen

- inlichtingen die overeenkomen met een veel voorkomende situatie verstrekken

- terugkoppelen naar verbeterprojecten

Gewenst profiel

Kennis:

- Politionele organisatie - niv. gebruiker

- Strategie en beleid - niv. basis

- Ondersteuning van de werking - niv. gebruiker

- Opdrachten van politie: niv. basis

Praktische kennis:

- Integreren: via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.

- Problemen oplossen: onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.

- Ondersteunen: anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

Verwacht gedrag:

- Klantgericht optreden - rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

- Samenwerken - groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

- Dialogeren - de kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

Zichzelf ontwikkelen - de eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

- Inzet tonen - zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Interview en schriftelijke proef

Wervingsreserve van 24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de Federale Politie
Aanvullende informatie
Wervingsreserve

Informatie

Naam
Vandepaer
Voornaam
Kris
Functie
Gerechtelijk directeur
Telefoon
011/287.400
Korps/directie/dienst
FGP Limburg