Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-consulent (B1B) - ICT-CONSULENT – LID – Computer Crime Unit (CCU) – Netwerk Devops RCCU

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5030 N 21 01
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
2
Korps/directie/dienst
6473 - Federale Gerechtelijke Politie Arr Leuven
Werkplaats
Philipssite 4
3001 Heverlee
Provincie
Vlaams-Brabant
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
Niveau
ICT-consulent (B1B)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B  bij de federale Rijksbesturen.

 

Specifieke diplomavereisten

Bachelor met specialisatie in informatica.

Video
Voorstelling korps/directie/dienst

Federale gerechtelijke politie oefent, op het ganse Belgische grondgebied, opdrachten van gerechtelijke politie uit (identificatie en opsporing van daders van strafmisdrijven), welke opdrachten zijn gericht op bovenlokale (en internationale) georganiseerde, maatschappij-ontwrichtende criminaliteit, en op misdrijven die een gespecialiseerde aanpak vereisen.

Deze streeft naar de detectie van criminele en opdagende fenomenen, de tijdige melding ervan aan de bevoegde overheden, de bijdrage tot een vermindering van het potentiële risico van het plegen van criminele feiten, de uitvoering van gerechtelijke of opsporingsonderzoeken en de aanpak van criminele organisatie. Ze brengt ook gespecialiseerde steun aan de lokale politie door de gerechtelijke expertise en de gespecialiseerde middelen ter beschikking te stellen.

Gedeconcentreerde gerechtelijke directie (FGP) voert de proactieve en reactieve gerechtelijke onderzoeken onder leiding van het parket of van de onderzoeksrechter. Ze brengt ook eengespecialiseerde steun aan de interne en externe partners, voornamelijk op het gebied van ICT criminaliteit, technische en wetenschappelijke politie, informantenbeheer, misdrijfanalyse en bijzondere opsporingsmethoden en - technieken.

Functiebeschrijving

De misdaad evolueert, net zoals de Federale Gerechtelijke politie: het onderscheppen en ontcijferen van allerlei soorten gegevens, het analyseren ervan met behulp van geavanceerde systemen, het dagelijks aanleveren van inhoud die kan worden gebruikt in verschillende onderzoeken, het garanderen van de optimale werking van onze netwerken...
Wilt u een ethische en sociale dimensie geven aan uw loopbaan?

Wij zijn op zoek naar deskundigen om onze teams te versterken op vlak van data science, financiële criminaliteit, analyse van criminele informatie, ontcijfering van bewijsmateriaal en infiltratie in digitale netwerken.

Heb jij een passie voor technologie en wil je je talenten inzetten samen met een gedreven team? Wil je met ons meewerken aan het succes van grootschalige operaties? Dan moeten we mekaar ontmoeten!

FGP Leuven / DFC is op zoek naar 2 ICT Consulenten - LID - Computer Crime Unit (CCU) - Netwerk Devops RCCU

Ben jij de motor in het beheer van een netwerk, de netwerkapparatuur, de werkstations, storagesystemen en andere hardware? Heb je kennis van virtualisatie of vitual private networks? Of heb je de PowerApp-microbe en ben je gebeten door programmeertalen als Python, Linux, Java…?

Speel je graag een rol in software research and development ter ondersteuning van je collega onderzoekers of analisten?
Samen met een dynamisch multidisciplinair team waar technologie troef is, bouw je mee aan het Digital Forensic Center (DFC) binnen het Arro Leuven en zoek je naar oplossingen voor morgen!

Gewenst profiel

Description (NL)

​De Consulent ICT, technisch deskundige Netwerk/DevOps, die daartoe aangeworven en opgeleid is, ontwikkelt technische oplossingen voor RCCU-onderzoekers om hen in staat te stellen zich volledig aan hun digitaal forensische en cyberdossiers te wijden. Daarnaast staat hij in voor het dagelijks beheer van de ICT-netwerk binnen de organisatie vertrekkende vanuit RCCU. Dit om de toegankelijkheid, de prestaties, de veiligheid en de stabiliteit voor de gebruikers ervan te waarborgden. Hierbij zorgt hij voor de technologische bewaking van de toekomstige behoeften van de onderzoekers van de RCCU in het kader van de strategische visie van het F/RCCU-netwerk en de mogelijke ontwikkelingen die moeten worden bereikt. Hij wisselt ideeën uit met de andere RCCU's in het land om de nationale synergie te bevorderen.

Skills (NL)

 

Connaissances pratiques

 

 • Integreren -  Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
 • Problemen oplossen -  Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
 • Ondersteunen -  Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

Roles (NL)

Technisch deskundige (zie ook "strategisch deskundige")

op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

 • Dossiers of situaties vanuit technisch oogpunt analyseren.
 • Technische begrippen met elkaar in overeenstemming brengen.
 • Onsamenhangendheden en punten van overeenkomst vaststellen.
 • Mogelijke technische oplossingen formuleren/voorstellen.
 • De obstakels van een methode vaststellen en alternatieven voorstellen.
 • Vaststellen van behoeften en anticiperen op behoeften in het kader van de implementatie van de strategie.
 • Benchmarken met gelijkaardige organisaties.
 • Een problematiek analyseren aan de hand van een SWOT-analyse.
 • Op basis van stalen analyses en tests uitvoeren.
 • Technische adviezen opstellen.
 • Helpen uitwerken van een veiligheidsbeleid (Vlan, wifi-beperking,…)
 • Ontwerp en onderhoud van systeemoplossingen.
 • Programmatie van software.
 • Zorgen voor een integratie in de bestaande ICT-oplossingen.
 • Onderhoud controleren van ICT-netwerken.
 • Beheren van toegangen, back-ups, data.
 • Op eigen intiatief het hem toevertrouwde domein opvolgen, met de steun van de structuur en de directie.

Ondersteuning informatica

taken en activiteiten in het domein van de informatica verrichten volgens de geldende procedures om het informaticapark van de entiteit optimaal te beheren.

 • De toegangen tot de gegevensbanken creëren & beheren.
 • Het communicatiemateriaal installeren en onderhouden.
 • Nakijken back-ups, toegangen, data.
 • Ondersteunen van het databeleid van de organisatie.
 • Dagdagelijks beheer van de netwerkinfrastructuur.
 • Implementatie van veiligheidsregels op netwerkniveau (firewall), monitoring en evolutie.

Helpdesk (zie ook "contactpersoon")

technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven.

 • Het probleem bepalen in de situatie die de verzoeker uiteenzet.
 • De bekende procedures voor probleemoplossing toepassen.
 • Een samenvatting van de verzoeken doorsturen naar de technische deskundigen.
 • Inlichtingen die overeenkomen met een veel voorkomende situatie verstrekken.
 • Terugkoppelen naar verbeterprojecten.
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Interview of selectiecommissie

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoor en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €30074.03 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve

Informatie

Naam
Depré
Voornaam
Evi
Functie
Consulent
E-mail
evi.depre@police.belgium.eu
Telefoon
016/ 280 745
Korps/directie/dienst
FGP Leuven