Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-consulent (B1B) - ICT Consulent - Internetonderzoek – Directie van de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5047 T 20 05
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7605 - Djsoc - Coord & Dir - Internetopsporen
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
ICT-consulent (B1B)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen.

Specifieke diplomavereisten

Bachelor in informatica

Maximum aantal inschrijvingen
35
Voorstelling korps/directie/dienst

 

De Federale gerechtelijke politie oefent, op het ganse Belgische grondgebied, opdrachten van gerechtelijke politie uit (identificatie en opsporing van daders van strafmisdrijven), welke opdrachten zijn gericht op bovenlokale (en internationale) georganiseerde, maatschappijontwrichtende criminaliteit, en op misdrijven die een gespecialiseerde aanpak vereisen. Deze streeft naar de detectie van criminele en opdagende fenomenen, de tijdige melding ervan aan de bevoegde overheden, de bijdrage tot een vermindering van het potentiële risico van het plegen van criminele feiten, de uitvoering van gerechtelijke of opsporingsonderzoeken en de aanpak van criminele organisatie.

DJSOC verzekert hoogdrempelige onderzoeken in de domeinen die behoren tot de bevoegdheid van de Centrale Dienst voor de bestrijding van de Corruptie (publieke omkoping, fraude en openbare aanbestedingen, …) de Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Georganiseerde Economische en Financiële Delinquentie (momenteel fiscale fraude, sociale fraude en witwassen) en de Federal Computer Crime Unit (computercriminaliteit, namelijk aanvallen op kritieke infrastructuur) en het leveren van steun voor wat de informaticacriminaliteit betreft. Ze staat ook in voor de operationele misdrijfanalyse in deze domeinen en het ontwikkelen van standaarden voor operationele misdrijfanalyse.

 

Voor meer info over DGJ : Federale gerechtelijke politie | Federale Politie

 

Functiebeschrijving

 

De Directie van de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit (DJSOC) is op zoek naar een gespecialiseerde IT-medewerker om de sectie “Internetonderzoek” te integreren.

Als IT-expert formuleert u technische adviezen om de onderzoekers te helpen bij de goede uitvoering van hun taken. U assisteert bij projecten en het updaten van de ICT-software voor de directie. U analyseert en identificeert de ICT-problemen en biedt ondersteuning met behulp van uw kennis.

Als gegevensbeheerder codeert, raadpleegt en controleert u de dienstgegevens vooraleer de nodige informatie voor de onderzoeken te structuren.

Geïnteresseerd? Raadpleeg hieronder de gedetailleerde functiebeschrijving (bijlage).

Gewenst profiel

 

Praktische kennis :

Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.

Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.

Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

 

Verwachte gedrag :

Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

 

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen. 

Wervingsreserve: 24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €28906.31 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving
D2C35M~E.PDF (3.33 MB)

Informatie

Naam
LUDINANT
Voornaam
Patrick
Functie
Directeur
E-mail
patrick.ludinant@police.belgium.eu
Telefoon
02/743.74.90
Korps/directie/dienst
7340 - Direction/Directie