Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-consulent (B1B) - ICT-Consulent

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5017 N 20 05
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
2
Korps/directie/dienst
7493 - Csd Ovl - Middelen - Informatica
Werkplaats
Groendreef 181
9000 Gent
Provincie
Oost-Vlaanderen
Niveau
ICT-consulent (B1B)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B in de federale Rijksbesturen.

 

Specifieke diplomavereisten

Een bachelor diploma met affiniteit voor ICT of gelijkwaardig door ervaring.

Vereiste ervaring

geen

Maximum aantal inschrijvingen
25
Voorstelling korps/directie/dienst

De CSD moet bijdragen, in overleg met de administratieve overheden en andere eenheden van de geïntegreerde politie die werkzaam zijn binnen het arrondissement, evenals met de pertinente nationale en grensoverschrijdende partners inzake veiligheid, op hoog niveau van veiligheid ten voordele van het arrondissement door aan de eenheden van de federale politie en de lokale politie die er aanwezig zijn, gespecialieerde en supralokale producten en steun aan te leveren en dit zowel in operationele als niet-operationele domeinen.

PLIF/I van de dienst middelenbeheer van de CSD ziet erop toe dat de niet-operationele steun inzake ICT en informatie verzekerd wordt voor de eenheden van de federale politie aanwezig binnen het arrondissement en in het bijzonder voor de FGP. PLIF/I neemt eveneens actief deel aan het in plaats stellen van een optimaal en transparant beleid inzake ICT en informatie binnen de CSD en de FGP.

Functiebeschrijving

​Bijstand leveren in het kader van projecten en updaten van hardware en software van de ICT-omgeving, maar ook formuleren van technisch advies aan de leden van de cel i2 en deze bij te staan voor de juiste uitvoering van hun taken.

  • Je ontfermt je over onze IT-infrastructuur: je beheert en onderhoudt onze hardware (servers, pc’s, netwerkapparatuur, tablets, smartphones, telefonie, printers... ). 
  • Je beheert de hardware, software, gebruikers en hun rechten met behulp van SCCM, Active-Directory, Intune …
  • Je zorgt er mee voor dat systemen en applicaties blijven draaien, je lost problemen op en helpt de gebruikers met hun praktische zorgen.
  • Je zet je tanden in complexere issues en projecten waar je tijd en energie in kwijt kunt.
  • Je blijft rustig onder de druk die soms bij de job komt kijken.  

Actor belast met operationele steun: Steunopdrachten uitvoeren met behulp van specifieke kennis, middelen en/of technieken om de klanten een operationele meerwaarde te bieden bij het vervullen van hun eigen opdrachten

- Problemen waarmee medewerkers van de cel i2 te maken hebben identificeren, analyseren en oplossen, en nuttige en relevante oplossingen voorstellen.

- Identificeren, opzetten en onderhouden van contacten met interne en externe partners die beschikken over software -technologie die verenigbaar kunnen zijn met de goede werking van de cel i2.

- Met het oog op de ontwikkeling van een kwaliteitsvisie van de werkingsmiddelen, het beheer van de ICT-middelen die ter beschikking gesteld zijn van de Dienst i2 verzekeren en optimaliseren.

 

Gegevens-beheerder: Gegevens raadplegen, invoeren, klasseren en/of één of meerdere interne en/of externe gegevensbanken exploiteren om over alle noodzakelijke elementen te beschikken voor de verdere controle en behandeling van het dossier en om de organisatie gestructureerde informatie ter beschikking te stellen.

- De behoeften aan updates identificeren en uitvoeren, de software en systemen die gebruikt worden binnen de dienst installeren en onderhouden.

- Toezien op de gegevens van programma's / systemen, en er de opvolging van verzorgen teneinde de informatica inventaris bij te houden.

 

Technisch deskundige (zie ook "strategisch deskundige"): Op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

- Mogelijke technische oplossingen formuleren/voorstellen.

 

Technicus: De machines en de infrastructuren, de toestellen en/of technische uitrustingen onderhouden en herstellen om de gebruikers in staat te stellen het materiaal en de infrastructuren te gebruiken tijdens dagelijkse activiteiten en de duurzame werking ervan te garanderen.

- Identificeren, analyseren en oplossen van alledaagse problemen die kunnen optreden tijdens het dagelijks gebruik van de apparatuur.

- Zorgen voor reparaties en / of vervangingen die nodig zijn voor de goede uitvoering van de dagelijkse taken.

- De meest ernstige problemen identificeren, en aan de bevoegde verantwoordelijken een analyse kunnen voorleggen met het zicht op herstelling of vervanging.

 

Logistieke ondersteuning: Logistieke taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de logistieke middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren.

- Het beheer van de logistiek om te voldoen aan de behoeften van de dienst.

- Het dagelijkse en voorbeheer van de dienst in logistisch materiaal.

Gewenst profiel

Consulent ICT (B+)

 

Praktische kennis

Integreren -  Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.

Problemen oplossen -  Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.

Ondersteunen -  Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

 

Verwachte gedrag

Samenwerken -  Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

Dialogeren -  De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

Zichzelf ontwikkelen -  De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Inzet tonen -  Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

Klantgericht optreden -  Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Interview + eliminerende kennistest

Wervingsreserve: 24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €28906.31 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Extra aanbod
Statutaire betrekking
Fietsvergoeding
Glijdende werkuren
Voordelen via Sociale Dienst
Vergoeding voor permanentiebeurtrol
Bij uitzondering: weekendvergoeding
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informatie

Naam
Mevrouw Adam
Voornaam
Daisy
Functie
Sectiechef Informatica
E-mail
daisy.adam@police.belgium.eu
Telefoon
09 237 15 10
Korps/directie/dienst
CSD Oost-Vlaanderen/PLIF/I