Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-consulent (B1B) - ICT Consulent

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5014 N 20 12
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
5423 - Aalter
Werkplaats
Stationsstraat
9880 Aalter
Provincie
Oost-Vlaanderen
Niveau
ICT-consulent (B1B)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

-          Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau 2 bij de federale Rijksbesturen;

-          Bij voorkeur IT ervaring.

Specifieke diplomavereisten

Generieke competenties:

Samenwerken:

-          binnen het ICT-team is het belangrijk en noodzakelijk dat de collega’s bereid zijn om taken van elkaar over te nemen (ook in kader van permanenties) en om in functie van de prioriteiten bij te springen waar nodig;

-          de ICT-consulent moet ook mee helpen de groepsgeest te creëren door zich positief kritisch op te stellen en door conflicten met collega’s bij te kunnen leggen.

Voorstelling korps/directie/dienst

PZ Aalter, Stationsstraat 164 te 9880 AALTER

Functiebeschrijving

Positionering

De consulent ICT beheerder behoort tot het administratief en logistiek kader, zoals bedoeld in art. 118 WGP (Wet Geïntegreerde politie).

De consulent ICT-beheer staat onder het gezag van de coördinator dienst gerechtelijk bureel.

Hij/zij is belast met de uitvoering van de opdrachten dienst gerechtelijk bureel meer bepaald het domein informaticagebeuren, hij/zij rapporteert hierover aan de coördinator dienst gerechtelijk bureel.

Hij/zij bekleedt de generieke functie van consulent–coördinator.

Doel van de functie:

Software: onderhoud en ondersteuning:

Technisch beheer van de aanwezige systemen, bestaande uit installeren van software en updates, beheren van gebruikers en profielen, beheren van mailapplicaties, het nemen van backups, beheren van virtuele machines, beheren van een Citrix-infrastructuur,…

Het betreft meer concreet:

-          het politioneel informaticasysteem in het korps, met name het Integrated System for Local Police (ISLP);

-          het administratief ‘CITRIX’ netwerk;

-          het telefonienetwerk;

-          verschillende linux-installaties (CentOS) en Windows Server-installaties;

-          beheer van virtuele machines met VMWare. Een aantal servers en PC’s zijn gevirtualiseerd via VMWare;

Hardware: onderhoud en ondersteuning:

-          de operationaliteit van alle beschikbare hardware garanderen en zorgen voor oplossingen bij eventuele problemen;

-          installatie, configuratie en in dienst stellen van nieuwe pc’s, laptops, servers, printers,…;

-          beheer van VMWare-hosts en shared storage;

-          beheer van telefooncentrale en telefoontoestellen;

-          beheer van hardware voor radiocommunicatie op het ASTRID-netwerk (draagbare posten, vaste posten in wagens,…);

Netwerkbeheer:
De operationaliteit van het LAN-  en straalverbindingsnetwerk garanderen en zorgen voor oplossingen bij eventuele problemen. Verschillende sites zijn ofwel verbonden via een draadloos netwerk of via het gemeentelijk glasvezelnetwerk.

Programmeren:
Het schrijven en onderhouden van programma’s in PHP en MySQL (intranet), scripts in bash, programma’s in node.js;

Ondersteuning van gebruikers:

-          het vervullen van een helpdesk functie: het geven van bijstand aan de gebruikers bij problemen, haperingen en storingen zowel van software als van hardware. De ICT-consulent fungeert kortom als een centraal aanspreekpunt voor informaticaproblemen;

-          grote beschikbaarheid en deelnemen aan een beurtrol ‘bereikbaar en terugroepbaar’ waarbij in geval van hoogdringendheid het commissariaat zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen de 60 minuten moet kunnen bereikt worden;

-          voorbereiden en verzorgen van informaticaopleidingen aan de gebruikers.

Adviesfunctie t.o.v. de korpsleiding:

-          proactief analyses doen binnen het voorziene wettelijk kader om misbruiken of andere problemen inzake informatica te signaleren aan de korpsleiding;

-          vernieuwingen en uitbreidingen binnen het korps helpen realiseren. Marktonderzoek doen, technisch advies geven en het uitwerken van lastenboeken volgens de wet op overheidsopdrachten.

Bewaking van de telematicastandaarden:

-          De ICT-consulent is de partner van DRI (Federale Politie) op het niveau van de politiezone voor elk probleem betreffende het beheer en de administratie van de lokale operationele telematica-infrastructuur. In dat opzicht, is hij het aanspreekpunt tussen DRI en zijn lokale hiërarchie.

-          De ICT-consulent ziet in de zone toe op de door DRI voorgeschreven telematicastandaarden. In dit kader wordt er van de beheerder verwacht dat deze de hiërarchie en DRI verwittigen van elk misbruik van het systeem waarvan ze binnen hun functie kennis zouden krijgen.

-          Indien nodig kunnen de technische beheerders ook de aanvragen tot wijziging die ze nuttig achten, aan DRI doorgeven. Hetzelfde geldt voor alle vragen tot uitbreiding van de bestaande platformen.

De ICT-consulent komt in contact met producten van Citrix, Veeam, Vasco, Microsoft, Adobe, Arco, Xerox, HP, Dell, SonicWall, Mobotix, Samsung, Motorola, Sepura, Airbus, Avaya, Aastra (Mitel), Ceragon,…

 

Gewenst profiel

Specifieke vaardigheden

Vaktechnische kennis :

-          een vorming in de informatica genoten hebben;

-          een basiskennis bezitten van technisch Engels ;

-          beschikken over een analytisch denkvermogen;

-          de ICT-consulent heeft een grondige kennis inzake informatica, inclusief netwerken (LAN-WAN), besturingssystemen (Windows, Linux), relationele databanken, internet en programmeerlogica.

-          kennis van gangbare softwareprogramma’s (Microsoft Office,…)

-          kennis van MySQL, PHP, HTML(5), javascript, node.js is een pluspunt;

-          daarnaast toont de ICT-consulent een grote affiniteit met alles inzake informaticabeheer (software, hardware, nieuwe applicaties, programmeertalen,…) en is hij in staat om de kennis ter zake te versterken en te onderhouden.

-          vanaf zijn indiensttreding verbindt de technisch beheerder zich ertoe om de basisopleiding georganiseerd door DRI (Federale politie), en elke bijkomende opleiding die door de dienst nuttig geacht wordt, te volgen.

Specifieke voorwaarden verbonden aan deze functie

-          Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau 2 bij de federale Rijksbesturen;

-          Bij voorkeur IT ervaring.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

In aanmerking nemen van het advies van een selectiecommissie - Het organiseren van één of meer tests of geschiktheidsproeven.

Wervingsreserve van 24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de Federale Politie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €28906.31 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Extra aanbod
Extra vergoeding wanneer bereikbaar en terugroepbaar
Telefoonvergoeding
Aanvullende informatie
Wervingsreserve

Informatie

Naam
Meirhaeghe
Voornaam
Martine
Functie
Coördinator personeels,-logistiek en financieel beheer
E-mail
martine.meirhaeghe@police.belgium.eu
Telefoon
09/325 23 00
Korps/directie/dienst
Dienst PLIF