Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-assistent (C1A) - ICT - assistent (C) - Systeembeheerder

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6009 N 20 02
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7469 - Csd Hav - Middelen - Informatica
Werkplaats
Luchthaven 1
1930 Zaventem
Provincie
Vlaams-Brabant
Niveau
ICT-assistent (C1A)
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale overheidsdiensten

Voorstelling korps/directie/dienst

De CSD moet bijdragen, in overleg met de administratieve overheden en andere eenheden van de
geïntegreerde politie die werkzaam zijn binnen het arrondissement, evenals met de pertinente nationale
en grensoverschrijdende partners inzake veiligheid, op hoog niveau van veiligheid ten voordele van het
arrondissement door aan de eenheden van de federale politie en de lokale politie die er aanwezig zijn,
gespecialiseerde en supralokale producten en steun aan te leveren en dit zowel operationele als nietoperationele.
De sectie I van de dienst PLIF van de CSD ziet erop toe dat de nietoperationele steun
inzake ICT en informatie verzekerd wordt ten behoeve van de entiteiten van de federale politie die
aanwezig zijn in het arrondissement en in het bijzonder van de FGP. Zij neemt eveneens actief deel aan
het in plaats stellen van een optimaal en transparant beleid inzake ICT en informatie binnen de CSD en
de FGP.

Functiebeschrijving

Bestaansreden van de functie:

Instaan voor het beheer van de diverse informaticasystemen, in samenspraak met interne betrokkenen
en externe partners ten einde de continuïteit in de werking en de beveiliging van de informaticasystemen
te verzekeren.

Als helpdesk, technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten
/gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven.

 

 • Ondersteunen van de implementatie van de operationele informaticasystemen in het kader van de 2de lijnsondersteuning;
 • Het probleem identificeren in de situatie die de verzoeker uiteenzet;
 • De procedures om gekende problemen op te lossen, toepassen;
 • Een samenvatting van de aanvragen overmaken aan de technische experten;
 • Inlichtingen verstrekken die corresponderen met een courante situatie;
 • Beheer van incidenten;
 • De incidenten opsporen en registreren;
 • De classificatie en de eerstelijnsbehandeling van alle incidenten waarborgen;
 • De incidenten bestuderen en diagnosticeren;
 • De incidenten oplossen, de dienstverlening herstellen en hulp leveren (de incidents afwikkelen);
 • De incidenten integreren, er de monitoring en de opvolging van doen en deze ook communiceren.

Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren
en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de
leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken in het beleid materie en/of de
medewerkers te helpen bij hun taken.

 • Steun aan beheerders of leveranciers van dienstverlenende producten;
 • Het realiseren, het steunen en het controleren van de kwaliteit van de geleverde diensten;
 • Steun bij het beheer van een project;
 • ICT dossiers vanuit technisch oogpunt analyseren.

 

Als contactpersoon, antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe
vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken
naar een antwoord op hun vraag.

 • De telefoon beantwoorden en de oproep doorgeven aan de gespecialiseerde personen of diensten;
 • Telefonisch of via mail antwoorden op verzoeken om informatie van interne of externe klanten;
 • De klanten doorverwijzen naar de bevoegde personen/diensten;
 • Berichten ontvangen en doorgeven;
 • Informatie opvragen of documenten raadplegen om de klant zo goed mogelijk verder te helpen;
 • Voor interne of externe klanten opzoekingen doen in de gegevensbanken of archieven;
 • Aan de klanten uitleg geven over de procedure en bij problemen nadenken over klantgerichte oplossingen volgens de procedures of regels.

Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende
regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te
garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

 • De operationele en administratieve dossiers beheren;
 • Het dossier of informatie dat verband houdt met het dossier ontvangen.

 

Als informatiebeheerder, de relevante informatie met betrekking tot specifieke domeinen beheren en exploiteren om ze beschikbaar te stellen zodat iedereen in staat is zijn/haar taken uit te voeren en/of de
adhocprocedures na te leven.

 • De kwaliteit van de inhoud en de vorm van de via de verschillende informatievectoren uitgedragen boodschap ontwikkelen;
 • De relevantie van het documentaire aanbod beoordelen;
 • De inhoud van de informatie controleren en aanpassen;
 • De informatie communiceren via het (de) geschikte kana(a)l(en);
 • De informatie opzoeken in de verschillende gegevensbanken en informatiebronnen;
 • De ontvangen informatie archiveren;
 • De ontvangen informatie verspreiden;
 • De gebruikte middelen en de informatie bijhouden/updaten.

Als administratieve ondersteuning, administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten
verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te
waarborgen en/of om de nodige documenten ter beschikking te stellen.

 • Teksten, memo's, nota's en presentaties opstellen;
 • Formulieren ontwikkelen ;
 • Dossiers administratief beheren en opvolgen.
Gewenst profiel

Algemeen competentieprofiel voor niveau C

Specifieke vereisten voor de betrekking:

Praktische kennis:

 • Informatie verwerken - Binnen de beschikbare termijn informatie op een doeltreffende manier verzamelen, ontcijferen en verwerken. Gegevens gestructureerd samenbrengen en op een eigen manier interpreteren en behandelen. Eventuele hiaten in deze informatie onderkennen.
 • Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
 • Kennis overdragen - Kennis, expertise en werkmethodes op een formele en informele wijze
  overbrengen op anderen.

 

Verwacht gedrag:

 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
 • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
 • Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.
 • Respect tonen - Respect tonen voor andere meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Schriftelijke of mondelinge instructies strikt opvolgen.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot
welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar
leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter
beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Interview

Wervingsreserve: 24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de Federale Politie
Extra aanbod
recht op de toelage tweetaligheid indien in het bezit van een Selorattest
Aanvullende informatie
Wervingsreserve

Informatie

Naam
DE LEEUW
Voornaam
Kevin
Functie
Diensthoofd middelenbeheer
E-mail
kevin.deleeuw@police.belgium.eu
Telefoon
02/451.22.05
Korps/directie/dienst
CSD Halle-Vilvoorde - Middelenbeheer