Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent - HRM Consulent - Directie Bescherming (DAP)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5016 T 20 02
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7545 - Dap - Coordinatie Middelen En Welzijn
Werkplaats
Ruiterijlaan 2
1040 Etterbeek
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
Consulent
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen. 

Specifieke diplomavereisten

 

 

Maximum aantal inschrijvingen
15
Voorstelling korps/directie/dienst

De Directie Bescherming staat in voor voor al de beschermingsopdrachten van de
federale politie. Ze is samengesteld uit 3 entiteiten:
- De centrale DAP
- Het Veiligheidsdetachement bij het Koninklijk Paleis
- Het Veiligheidsdetachement bij de SHAPE

Functiebeschrijving

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

• De Consulent HRM organiseert en verzekert de opvolging van de beheersmiddelen op HRM-gebied, rekening houdend met de impact op andere
gebieden teneinde bij te dragen aan de realisatie van een globale politiek voor human resources binnen de directie. Hij helpt en assisteert de sectiechef door bij te dragen aan het goede verloop, de behandeling en opvolging van: aanwervings- en selectieprocedures, mobiliteitsdossiers, behoeften in human resources voor de directie, interne en externe bewegingen, dossiers van lichamelijke en verkeersongevallen, baremische loopbanen, evaluaties, allerlei formulieren, gemotiveerde aanvragen, allerlei terugbetalingen, enz.

 

FUNCTIEBESCHRIJVING
Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken
op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

- Implementeren van dossiers/projecten op basis van een onderwerp/op aanbeveling van de hiërarchie
- Ontvangen en nalezen van de dossierstukken en het dossier vervolledigen met de stukken die worden voorgeschreven door de reglementering/procedure (vraag om bijkomende informatie, vraag om verduidelijking van bepaalde gegevens, vraag om welbepaalde documenten te bezorgen, ….
- Opvolgen van de divisiebehoeften aan personeel (mobiliteit, werving en selectie, pensioen, ……)
- Feedback geven aan de overste met betrekking tot de evolutie van de dossiers/projecten, vergaderingen en/of werkgroepen
- Uitvoeren van de voorziene stappen in het dossier volgens de viegerende procedures of regels
- Aanvullen van de documenten volgens de geldende regelgeving of procedures

Als ondersteuning HRM, HRM-taken en -activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het personeel dat de entiteit ter beschikking wordt gesteld optimaal te beheren.
- Opvolgen en coördineren van het rekruteringsplan in functie van de behoeften, de selecties en de mobiliteit
- Verzekeren van een opvolging van de termijnen inzake evaluatie
- Beheren en opvolgen van de aanvragen van de personeelsleden in één of meerdere HR gebieden (opleiding, loopbaan, onbeschikbaarheden, aanpassing van de arbeidstijd, detachering, mobiliteit, …)
- Beheren van de verschillende publicaties (interne verschuivingen, mobiliteit, ...)
- Bijhouden van de persoonlijke dossiers van de personeelsleden van de entiteit (klassering, inventaris, verspreiding, opstelling van de nodige documenten in dit kader)
- Contact opnemen met de medewerkers om hen te informeren over de procedures welke zij in hun specifieke situatie dienen te volgen
- Opstellen en opvolgen van Nota's en briefwisseling betreffende het personeelsbeheer
- Organiseren en/of deelnemen aan het praktische verloop van de rekruteringen en selecties
- Actief luisteren bij vragen van de personeelsleden

Als contactpersoon, antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.
- Beantwoorden van de telefoon en overmaken van de oproep/vraag aan de gespecialiseerde personen of diensten
- Beantwoorden, via telefoon of per mail, van verzoeken tot bekomen van informatie uitgaande van interne of externe klanten
- Ontvangen en doorgeven van berichten
- Opzoekingen verrichten, voor interne of externe partners, in de databanken of archieven

Als administratieve ondersteuning, administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten ter beschikking te stellen.
- Beheren van het geïnformatiseerd GALOP-systeem in één of meerdere van diens componenten
- Opstellen van rapporten van interne vergaderingen, teksten, memo’s, nota’s en/of presentaties
- Up-to-date stellen van de interne procedures van administratief beheer
- Coördineren van de agenda van een persoon of een dienst
- Plannen en/of deelnemen aan vergaderingen en bijdragen tot het opstellen van projecten van PV's
- Deelnemen aan de dagelijkse activiteiten van de dienst en uitvoeren van elke bestuurlijke en organisatorische taak die de optimale uitvoering van de doelstellingen van de dienst toelaat door de termijnen en kwaliteitsnormen na te leven
- Deelnemen aan het opmaken van de baisisgegevens, nota's, communicatie, … en de opvolging verzekeren
- Ondersteunen van de verantwoordelijke(n) in het beheer en de administratieve behandeling van specifieke dossiers

Als helpdesk, technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven.
- Ondersteuning bieden aan de personeelsleden van de directie
- Overmaken van raadgevingen en/of gebruiksrichtlijnen
- Het probleem identificeren in de situatie die de verzoeker uiteenzet
- Antwoorden op de routinevragen die tot de corebusiness van zijn dienst/directie behoren
- Toepassen van de gekende procedures voor probleemoplossing

Als ploegverantwoordelijke, de collega's voor wie hij verantwoordelijk is, begeleiden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling om iedereen in staat te stellen zijn kennis en competenties te ontwikkelen en om een positief en constructief werkkader te stimuleren.
- Voeren van planningsgesprekken, functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken in het kader van de evaluatieprocedure
- Feedback (constructief) geven en wijzen op de verbeterpunten van de medewerkers
- Opleiden van de medewerkers op de werkplaats
- Voorkomen van de conflicten gelinkt aan de werkrelaties of aan de werking van de ploeg en indien nodig tussenkomen
- Begeleiden van nieuwe medewerkers tijdens hun integratie in de ploeg en bij het
aanleren van nieuwe taken

Gewenst profiel

Praktische kennis :

• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor
brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te
voeren.
• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

 

Verwachte gedrag :

• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt,
zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

 

U bent in staat om gebruik te maken van de informaticatoepassingen MS Office.

Talen :
De praktische kennis van de tweede landstaal is een voordeel, het bezit van een SELOR-attest is een pluspunt.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Interview.

Wervingsreserve: 24 maanden.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informatie

Naam
VANDER HOEVEN
Voornaam
Magali
Functie
Verantw. HRM
E-mail
magali.vanderhoeven@police.belgium.eu
Telefoon
02/6427403
Korps/directie/dienst
DGA/DAP