Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Arts - Geneesheer - Raadgevend Geneesheer

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4011 T 20 25
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7680 - Drp - Pms - Med Afd - Raadgevend Geneesheer
Werkplaats
Kroonlaan 145
1050 Elsene
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
Arts
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

 

Specifieke diplomavereisten

MASTER Geneeskunde

 

Beschikken over een rijbewijs B met manuele versnellingen.

Maximum aantal inschrijvingen
25
Voorstelling korps/directie/dienst

De Psychological Medical Service (D-PPMS) is een steunentiteit die in het bijzonder gefocust is op de therapeutische ondersteuning en expertise in de bredere zin van het “welzijn op het werk”.
De medische component ervan verzekert

a. aan de entiteiten van de geïntegreerde politie die er een beroep op doen:
• een gespecialiseerde medische ondersteuning tijdens gebeurtenissen, gewelddadige en/of potentieel gevaarlijke situaties in termen van de publieke veiligheid (betogingen, fort chabrol …);
• de opvolging van de werkonbekwaamheden en arbeidsongevallen;
• de opleiding eerste hulp, automatische defibrillatie en de gespecialiseerde eerste hulp aangepast aan politionele risico’s;
• de raadgevingen inzake expertise en evaluatie van lichamelijke schade, de kwalificatie van een arbeidsongeval of de terugbetaling van de medische kosten met betrekking tot deze ongevallen;
• een medisch-administratieve ondersteuning inzake medische statistieken (afwezigheden,…), het berekenen van het contingent, het beheer van de hospitalisatieverzekeringen en de rechthebbenden van het CALog-personeel;

b. aan de personeelsleden:
• een medische (consultaties, zorgen, geneesmiddelen,…) en tandheelkundige dienst aangepast aan hun behoeften;
• de terugbetaling van het remgeld, in het kader van de “gratis medische zorgen”, de medische kosten van de invaliden in vredestijd – oud-rijkswachters en de medische kosten inzake arbeidsongevallen en beroepsziektes voor het personeel van de federale politie;
• een medische opvolging en een medisch-administratief advies bij arbeidsongevallen of beroepsziekte, het toekennen van verminderde prestaties na een periode van arbeidsongeschiktheid of de toelating om het grondgebied te verlaten tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid;

c. Op specifieke en gespecialiseerde wijze
• de expertise inzake de commissies voor geschiktheid van het personeel van de politiediensten
en de geschillencommissie;
• voor de honden en paarden van de geïntegreerde politie: de selectie in het kader van een
aankoop, de medische verzorging enz.

Wat betreft het Stressteam:
Verzekert de psychologische en emotionele opvang, begeleiding en opvolging van de personeelsleden van de federale politie en op aanvraag de personeelsleden van de lokale politie. Het verzekert een wachtrol van beschikbaar en terugroepbaar personeel voor crisisinterventies tijdens kritieke gebeurtenissen. De opdrachten behoren tot de primaire, secundaire maar vooral tertiaire preventie in het bijzonder gericht op het individu, de psychosociale risico’s verbonden aan het werk en de daaraan verbonden gevolgen.

Functiebeschrijving

De raadgevend geneesheer vertegenwoordigt de directie van de medische dienst in zijn provincie. Hij of zij organiseert de activiteiten in zijn of haar PMC om de opgelegde taken aan de medische dienst uit te voeren, met name:

- De taken verbonden met de raadgevende geneeskunde;
- De taken verbonden met de curatieve geneeskunde;
- De taken verbonden met de controlegeneeskunde;
- De taken verbonden met de expertisegeneeskunde;
- De taken verbonden met de operationele geneeskunde;
- De taken verbonden met de geschiktheidscommissie.

Als vertegenwoordiger van de directie van de medische dienst in zijn of haar provincie organiseert en coördineert hij of zij de taken van de raadgevende geneeskunde in het PMC.
• Toestaan, indien nodig, van verminderde prestaties en het verlenen van de toelating om zich naar het buitenland te begeven tijdens een periode van volledige afwezigheid om gezondheidsredenen.
• Opvolgen van het opmaken en bijhouden van de dossiers voor personeelsleden na een arbeidsongeval
• Dagelijkse opvolging van de afwezigheden om gezondheidsredenen van personen met een verblijfplaats in zijn of haar provincie
• Opstarten van contacten met lokale autoriteiten om hen de waarden, filosofie en processen van de medische activiteiten kenbaar te maken.
• Beheer van zijn medewerkers en de logistieke en financiële middelen van zijn PMC als goede huisvader
• …

Als vertegenwoordiger van de directie van de medische dienst in zijn of haar provincie organiseert hij of zij de activiteiten in het dispensarium van zijn of haar PMC (curatief) in het bijzonder:
• toezien op de aanwezigheid van de curatieve geneesheer en de continuïteit van de zorgen;
• toezien op de organisatie van de consultaties in het PMC;
• verzekeren van het beheer en de opvolging van de geneesmiddelen, de verdeling en vervanging van geneesmiddelen en
verzorgingsproducten van zijn PMC.
• …

Als vertegenwoordiger van de directie van de medische dienst in zijn of haar provincie dient de raadgevend geneesheer in te staan voor de organisatie en opvolging van de controlegeneeskunde, in het bijzonder:
• de uit te voeren controles verdelen over en laten uitvoeren door de externe controlegeneesheren;
• bij voorkeur de afwezigheden laten controleren die een grote invloed hebben op het absenteïsme (korte en lange afwezigheden);
• de controleaanvragen van de werkgevers toestaan of weigeren;
• de integratie van de personeelsleden na een langdurige afwezigheid bevorderen;
• de ereloonstaten van de externe controleartsen bevestigen alvorens ze op te sturen naar de dienst tarifering voor betaling.
• …

Als geneesheer-expert dient de raadgevend geneesheer:
• de personeelsleden die het slachtoffer zijn van een arbeidsongeval, op te roepen om hun dossier op te stellen en te vervolledigen. Hij of zij zal zijn of haar bevindingen overmaken aan MEDEX;
• de nodige medische gegevens in het geïnformatiseerde dossier in te schrijven om verdere activiteiten te vergemakkelijken, in het bijzonder deze van de dienst terugbetalingen bij arbeidsongevallen en beroepsziektes;
• expertises uit te voeren op vraag van de FOD Binnenlandse Zaken bij ongevallen met derden;
• te bepalen of een afwezigheid na consolidatie in verband staat met een arbeidsongeval om de dienst RISK te helpen bij het ziektecontingent;
• op vraag van de directeur DPPMS een expertise uit te voeren in het kader van een tucht- of gerechtelijk onderzoek.
• …

Als geneesheer-expert dat lid is van de medische commissies, dient de raadgevend geneesheer:
• dossiers te selecteren, te onderzoeken en op te stellen van patiënten van wie de medische geschiktheid in vraag wordt gesteld, om de facultatieve procedure op te starten;
• deel te nemen aan de commissies en zich uit te spreken over de medische geschiktheid van de personeelsleden om te werken, hun zelfredzaamheid of hulp door derden te bepalen of zich uit te spreken over de erkenning van een zware en langdurige ziekte.
• …

Als raadgevend geneesheer dient hij of zij operationele steun te organiseren en te bieden aan de operationele eenheden en in het bijzonder:
• een risicoanalyse op te stellen bij een steunaanvraag (opportuniteit en middelen) en deze ter beslissing voor te leggen aan de verantwoordelijke van de operationele steun;
• zelf de steun te organiseren indien hij of zij beschikt over de nodige middelen in zijn of haar provincie;
• als geneesheer zelf deze steun bieden;
• deelnemen aan de wachtrol om 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 de medische bescherming te verzekeren bij politieopdrachten met een hoog risico en bij zware ongevallen;
• deelnemen aan opleidingen samen met de speciale eenheden.
• …

 

Gewenst profiel

Elke leidinggevende is verantwoordelijk voor het welzijn op het werk van zijn of haar medewerkers. Hij of zij waakt als een goede huisvader over de aanwending van de middelen die ter beschikking worden gesteld van zijn of haar medewerkers.

Praktische kennis:
• Inzicht in de organisatie - Beleidsparameters bepalen en begrijpen om de processen in de hele organisatie te optimaliseren. Er een brede kijk op na houden over de departementen heen en een zicht hebben op de ontwikkelingen.
• De corebusiness beheren - De procedures en structuren van de organisatie of de dienst ontwikkelen en opzetten. De nodige veranderingen invoeren en coördineren afhankelijk van de omstandigheden. De processen opvolgen en beheren.
• Motiveren - Anderen erkennen en waarderen voor hun inzet, de eigen leiderschapsstijl aan hen aanpassen en de juiste verantwoordelijkheden aan de juiste personen toevertrouwen om het functioneren van het team te bevorderen.

Verwachte gedrag :
• Contacten leggen - Formele en informele contacten binnen en buiten de organisatie opbouwen en in stand houden, met gelijken en doorheen verschillende organisatieniveaus.
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hun een persoonlijke service bieden, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door constructieve contacten te onderhouden.
• Beïnvloeden - Een vooropgesteld doel bereiken door een goede indruk te maken, ideeën door anderen te doen aanvaarden, overtuigende argumenten te gebruiken, een win-winsituatie te realiseren en doelgericht in te spelen op zijn gesprekspartner(s) of publiek.
• Organisatiebetrokkenheid - De maatschappelijke (nationale en internationale) ontwikkelingen volgen en op de hoogte blijven van de partnerorganisaties.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn of haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen

Wervingsreserve : 24 maanden.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis medische zorgen
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A31 (minimum €56373.58 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve

Informatie

Naam
Wynsberghe
Voornaam
Dirk
Functie
Diensthoofd
E-mail
DRP.PsychoMedSrv@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.78.60
Korps/directie/dienst
DRP - PSYCHOLOGICAL MEDICAL SERVICE