Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

A1 - DRF - A1 - budgetadviseur

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4010 T 20 04
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7337 - Dgr - Financien
Werkplaats
Kroonlaan 145A
1050 Elsene
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
A1
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

 Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen. 

Maximum aantal inschrijvingen
10
Voorstelling korps/directie/dienst

De Directie van Financiën (DRF) is één van de vier centrale directies van de Algemene Directie van het Middelenbeheer en de Informatie (DGR). Ze is verantwoordelijk voor de budgettaire en financiële aspecten van de Federale Politie. In dat raam verzekert ze inzonderheid de volgende opdrachten: 

het financiële beheer van de Federale Politie via de analyse, de ontwikkeling en de beheersing van de financiële en budgettaire processen (interne controle) en de opstelling van de bijbehorende reglementering; 

de organisatie en de opvolging van de processen in verband met de opmaak, de uitvoering en de monitoring van de begroting van de Federale Politie; 

de coördinatie, de vastlegging en het beheer van de kredieten van de Federale Politie; 

het voeren van de algemene en analytische boekhouding alsook de opmaak van de jaarrekeningen van de organisatie; 

het vastleggen van het aankoopbeleid en de structurele opmaak van een meerjarig investerings- en werkingsplan (MIWP); 

binnen de door de minister van Binnenlandse Zaken toegekende delegaties, de voorbereiding en de gunning van de overheidsopdrachten voor de Geïntegreerde Politie; 

een adviserende rol bij het nemen en de opvolging van de beslissingen met een budgettaire en financiële impact op de Federale Politie; 

de coördinatie van de relaties met de andere externe partners zoals de Inspecteur van Financiën, de Controleur van de Vastleggingen, het Rekenhof, de FOD's Financiën en BOSA enz. 

Functiebeschrijving

De lid adviseur voert ook sommige van de volgende activiteiten:
 Volgen en deelnemen aan de budgettaire cyclus. Met inbegrip van de steun in de implementatie
van de raming staat;
 De budgettaire/financiële dossiers opvolgen en coördineren;
 Technische adviezen geven aan de DFCBU diensthoofd;
 De evolutie van het begrotingsbeleid van de federale politie volgen;
 Oplossingen vinden voor de budgettaire problemen;
 De eventuele dossiers en berichten van herdistributie van kredieten opstellen om wijziging van
plafond van gebruik van de variabele kredieten te verkrijgen;
 Uiteenzetten en handhaven een systeem van reporting/controle ten gunste van de
gevolmachtigden, de begrotingsordobnnateurs en de externe controle-instanties;
 Treed op als de contact persoon voor vragen van uitvoering van begroting en andere budgettaire
problemen bij de controleur van vastleggingen;
 Financiële SharePoint met de informatie bijwerken om een steun aan de begrotingsordonnateurs
te leveren;
 Controleren en waarborgen een samenhang in verschillende budgettaire documenten (Dmats,
overdrachten,…);
 De gegevens van de dossiers in de financiële databases invoeren en controleren;
 De basisstanden laden bestemd voor de toepassing op SAP-FEDCOM en erop toezien dat de
gegevens die in de toepassing worden ingevoerd, in overeenstemming blijven;
 Controleren en goedkeuren van de bestelbonnen (buiten de kleine aankopen) die in systeem
worden ingevoerd;
 Permanent meedelen met de ordonnateurs van kredieten, de coördinator, DFCBU, of om het
welke andere actor betrokken die direct of indirect bij de budgettaire beslissingen gebied zijn
genomen.

Gewenst profiel

Zie de functiebeschrijving in bijlage (blz.1-4 in het Frans, blz.5-8 in het Nederlands).

Kennis van de tweede landstaal is een pluspunt.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Test

Selectiecommissie: wordt later bepaald.

24 maanden wervingsreserve.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal (minimum €0.00 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informatie

E-mail
drf.resources@police.belgium.eu
Telefoon
+3226427621
Korps/directie/dienst
DGR/DRF/Resources