Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

A3 - Diensthoofd TIWK

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4004 T 20 02
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
6743 - Dgr - Intern Toezicht Int Werking En Kwaliteit
Werkplaats
Kroonlaan 145 A
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
A3
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen. 

Competenties

Master

Vereiste ervaring

6 tot / à 9 jaar / ans

Maximum aantal inschrijvingen
20
Voorstelling korps/directie/dienst

DGR/TIWK, dienst van de Federale Politie, belast met het toezicht op de interne werking en de kwaliteit, heeft als doelstelling, gelet op de omzendbrief CP3, om
 de eenmalige of structurele risico's op te sporen om de bevoegde overheden in staat te stellen ze beter te begrijpen en met een betere kennis van zaken eventuele vastgestelde disfuncties te corrigeren om uiteindelijk de kwaliteit van de organisatie en haar beheer aan te passen of te verbeteren. De dienst onderzoekt de individuele en organisatorische disfuncties aan de hand van een proactieve en reactieve benadering. DGR/TIWK is in het bijzonder belast met het beheer van klachten, de voorlopige schorsingen als ordemaatregel en het beheer van de tuchtdossiers met betrekking tot de personeelsleden van de Federale Politie ten behoeve van de hogere tuchtoverheden (minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, commissaris-generaal, de 3 directeurs-generaal)
.

Functiebeschrijving

De functie van diensthoofd TIWK omvat:

 • de leiding en het optimale beheer van de personen en middelen die ter beschikking staan van de dienst;
 • de vaststelling van doelstellingen en het dagelijkse beheer van de dienst om tegemoet te komen aan de beleidslijnen vastgelegd door de hiërarchie in haar activiteitendomeinen;
 • de managementcontrole van de dossiers van TIWK;
 • de uitvoering en opvolging van de doelstellingen van DGR om bij te dragen tot de optimale werking van de dienst.

 

A. Als leidinggevende, een beheersplan uitwerken en opvolgen in overeenstemming met de visie en de strategie die de hiërarchie heeft bepaald om het beleid op operationeel vlak ten uitvoer te brengen en de verwachte resultaten te behalen.

Voorbeelden van taken :

 • Het beheer van de organisatie van zijn dienst controleren en de werking optimaliseren.
 • Indien nodig interne procedures en werkingsregels van de dienst vastleggen en invoeren.
 • Rekening houden met de richtlijnen van de bevoegde overheden.
 • De beheersprocessen van de dossiers evalueren en verbeteren (reactietijd, analyse en opvolging, naleving van de termijnen).
 • De controle van de uitvoering van de opdrachten organiseren.
 • De verschillende beheersindicatoren controleren en indien nodig corrigeren.
 • De implementering van de richtlijnen, de opvolging van de wetgeving en regelgeving in verband met het behandelde onderwerp en de inachtneming van de ethiek controleren.

 

B. Als omkaderend personeel, de ter beschikking gestelde mensen en/of middelen optimaal en in overeenstemming met het beleid van de hiërarchie beheren om de vastgestelde doelstellingen te bereiken.

Voorbeelden van taken :

 • De taken onder de coördinatoren verdelen.
 • De optimale inzet van het personeel verzekeren.

 

C. Als ploegverantwoordelijke, de collega's voor wie hij verantwoordelijk is, begeleiden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling om iedereen in staat te stellen zijn kennis en competenties te ontwikkelen en om een positief en constructief werkkader te stimuleren.

Voorbeelden van taken :

 • Regelmatig vergaderingen met zijn coördinatoren en medewerkers organiseren.
 • De coördinatoren en medewerkers evalueren en in voorkomend geval overgaan tot functioneringsgesprekken en/of functioneringsnota's of informatierapporten opstellen.
 • De leden van zijn dienst begeleiden bij het verwerven van expertise in hun activiteitendomein.
 • Ingrijpen bij problemen of conflicten in verband met de werkrelaties of het functioneren van het team.
 • De informatie van de hiërarchie, de partners … aan de coördinatoren doorgeven.
 • De coördinatoren begeleiden in het opzoeken van informatie voor de uitvoering van hun taken en in het toezicht op de beheerders.
 • In overleg met de coördinatoren een opleidingsplan voor de leden van TIWK uitwerken.

 

D. Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

Voorbeelden van taken:

 • De coördinatoren van de dienst ondersteunen door een juridische benadering van de complexe dossiers, tuchtdossiers en klachten.
 • De disfuncties die aan het licht komen in de dossiers die bij TIWK worden behandeld identificeren en analyseren en individuele en organisatorische oplossingen aan de tuchtoverheden voorstellen.

 

E. Als contactpersoon, antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

Voorbeelden van taken :

 • Samenwerken met de andere diensten van de Geïntegreerde Politie gestructureerd op twee niveaus, het Vast Comité P, de AIG in het kader van het beheer en de opvolging van de klachten.
 • Met de tuchtoverheden en de parketten samenwerken in het kader van het beheer van de tuchtdossiers.
 • De verspreiding van informatie na afloop van vergaderingen, van interne en externe fora verzekeren voor het personeel van zijn dienst.
 • Zijn dienst op interne en externe vergaderingen vertegenwoordigen.
 • De kwaliteit en de uitvoeringstermijnen van de dossiers controleren en indien nodig verbeteringen laten aanbrengen.
 • De coördinatoren responsabiliseren door hen te betrekken bij de beslissingen en te delegeren.
Gewenst profiel

Kennis :

• Politionele organisatie - Niv.: GEVORDERD

• Strategie en beleid - Niv.: GEVORDERD

• Ondersteuning van de werking - Niv.: GEBRUIKER

• Steun bij operationele opdrachten - Niv.: BASIS

• Opdrachten van politie - Niv.: GEVORDERD

 

Praktische kennis :

Visie ontwikkelen- Op basis van de integratie van ambiguë en onvolledige gegevens een visie en missie met positieve impact op middellange en lange termijn ontwikkelen en in lijn hiermee een coherent strategisch plan uitwerken.

Ondernemen - Opstellen van een strategisch plan, organisatieprocessen en –structuur en herkennen van en inspelen op opportuniteiten met het oog op het optimaliseren van de resultaten.

Inspireren- Anderen op lange termijn beïnvloeden door in de organisatie de bedrijfsvisie en –waarden uit te dragen door zijn houding en gedrag.

 

Verwachte gedrag :

Stress beheren - Resultaatgericht reageren op frustraties, obstakels en tegenwerking door kalm te blijven, de eigen emoties te controleren en constructief te reageren op kritiek.

Organisatiebetrokkenheid - De maatschappelijke (nationale en internationale) ontwikkelingen volgen en zich op de hoogte houden van de partnerorganisaties.

Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Beïnvloeden - Een vooropgesteld doel bereiken door een goede indruk te maken, ideeën door anderen te doen aanvaarden, overtuigende argumenten te gebruiken, een win-win situatie te realiseren en doelgericht in te spelen op zijn gesprekspartner(s) of publiek.

Netwerking - Relevante businesspartners identificeren via formele en informele netwerken om zo strategische relaties uit te bouwen die cruciaal zijn voor het in stand houden van de organisatie.

 

Elke leidinggevende is verantwoordelijk voor het welzijn op het werk van zijn/haar medewerkers. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die ter beschikking worden gesteld van zijn/haar medewerkers.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen.

Wervingsreserve: 24 maanden.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal (minimum €0.00 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve
Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informatie

Naam
Liners
Voornaam
Alain
Functie
Jur Crim
E-mail
alain.liners@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.61.91
Korps/directie/dienst
DGR - TIWK