Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

A3 - Diensthoofd Cyber, Technology en Forensics (CTF)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4011 N 21 02
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7314 - Federale Gerechtelijke Politie Arr Antwerpen
Werkplaats
Noordersingel 25-27
2140 Borgerhout
Provincie
Antwerpen
Niveau
A3
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met de welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Specifieke diplomavereisten

Een master is vereist.

Een ervaring van 6 tot 9 jaar is vereist.

Voorstelling korps/directie/dienst

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT

Federale gerechtelijke politie oefent, op het ganse Belgische grondgebied, opdrachten van gerechtelijke politie uit (identificatie en opsporing van daders van strafmisdrijven), welke opdrachten zijn gericht op bovenlokale (en internationale) georganiseerde, maatschappijontwrichtende criminaliteit, en op misdrijven die een gespecialiseerde aanpak vereisen.

 

Deze streeft naar de detectie van criminele en opdagende fenomenen, de tijdige melding ervan aan de bevoegde overheden, de bijdrage tot een vermindering van het potentiële risico van het plegen van criminele feiten, de uitvoering van gerechtelijke of opsporingsonderzoeken en de aanpak van criminele organisatie. Ze brengt ook gespecialiseerde steun aan de lokale politie door de gerechtelijke expertise en de gespecialiseerde middelen ter beschikking te stellen.

Gedeconcentreerde gerechtelijke directie (FGP) voert de proactieve en reactieve gerechtelijke onderzoeken onder leiding van het parket of van de onderzoeksrechter. Ze brengt ook een gespecialiseerde steun aan de interne en externe partners, voornamelijk op het gebied van ICT criminaliteit, technische en wetenschappelijke politie, informantenbeheer, misdrijfanalyse en bijzondere opsporingsmethoden en –technieken.

De dienst Cyber, Technology en Forensics staat in voor onderzoeken naar cybercrime en ICT-criminaliteit' (onder meer informaticasabotage, georganiseerde online fraudes,…), voor innovaties op technologisch gebied en voor de forensische steun binnen de FGP en aan de lokale politie en andere federale politiediensten.

 

Functiebeschrijving
 1. Als Omkaderend personeel, de ter beschikking gestelde mensen en/of middelen optimaal en in overeenstemming met het beleid van de hiërarchie beheren om de vastgelegde doelstellingen te bereiken.

Voorbeelden van taken

 • Een planning opstellen en deze aanpassen in functie van onvoorziene situaties.
 • De medewerkers concrete instructies of opdrachten geven.
 • De taken onder de ploegleden verdelen rekening houdend met hun competenties en instaan voor de coördinatie ervan.
 • In middelen voorzien voor de operationele werking en toezien op het gebruik ervan.
 • Toezien op de kwaliteit en de uitvoeringstermijnen van de taken en verbeteringen aanbrengen indien nodig.
 • De planning van zijn dienst afstemmen op de planning van de andere diensten.

Als Leidinggevende, een beheersplan uitwerken en opvolgen in overeenstemming met de visie en de strategie die de hiërarchie heeft bepaald om het beleid op operationeel vlak ten uitvoer te brengen en de verwachte resultaten te behalen.

Voorbeelden van taken

 • De (operationele) prioriteiten bepalen volgens de vastgelegde richtlijnen of doelstellingen.
 • De richtlijnen en doelstellingen voor de medewerkers vertalen.
 • Deelnemen aan interne en externe overlegvergaderingen (directievergaderingen, ochtendbriefings, fenomeenoverleg, operationele vergaderingen, …).
 • Aan de hiërarchie verslag uitbrengen over de dagelijkse activiteiten.
 • De strategische doelstellingen vertalen in operationele doelstellingen.
 • Waken over de coherentie van de binnen de dienst behandelde materie.
 • Waken over de goede samenwerking met de lokale politie en de centrale diensten.

 

Voorbeelden van taken

 • Planningsgesprekken, functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken voeren in het kader van de evaluatieprocedure.
 • Constructieve feedback geven en wijzen op de verbeterpunten van de medewerkers.
 • De behoeften op het vlak van ontwikkeling van de medewerkers nagaan/in kaart brengen en aangepaste acties voorstellen.
 • De medewerkers responsabiliseren.
 • Ingrijpen bij problemen of conflicten in verband met de werkrelaties of het functioneren van het team.
 • De nodige voorwaarden creëren om de medewerkers te motiveren door hun autonomie en hun verantwoordelijkheidszin te stimuleren.
 • …Als Strategisch deskundige, op basis van een hoogwaardige expertise in een specifiek domein/specifieke domeinen het conceptuele kader uitwerken waarin de werkprocessen plaatsvinden en de beslissingen binnen dat kader concretiseren om het management in staat te stellen gepaste strategische beslissingen te nemen en om het managementbeleid te helpen uitvoeren.

Voorbeelden van taken

 • De samenhang van een beleidsvisie helpen garanderen.
 • De visie en de werkprocessen samenhangend maken.
 • Dossiers of huidige of toekomstige situaties analyseren vanuit strategisch oogpunt.
 • De aan te passen of te ontwikkelen werkprocessen/-procedures vastleggen.
 • Voorstellen inzake beleidskeuzes doen.
 • Bekijken welke beleidskeuzes in een specifieke context gemaakt werden en voorstellen doen aan het directiecomité.
 • Actief deelnemen aan de bepaling van strategische keuzes met betrekking tot de prioriteiten van het NVP.
 • Toezien op een integrale en geïntegreerde aanpak binnen het eigen domein.
 • Identificeren van de te wijzigen of te ontwikkelen beleidsprocessen of procedures voor de succesvolle implementatie van nieuwe innovatieprojecten.
 • Ontwikkelen van beleidsprocessen of procedures voor de succesvolle implementatie van nieuwe innovatieprojecten.
 • Als Technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

Voorbeelden van taken

 • Onsamenhangendheden en punten van overeenkomst vaststellen.
 • Technische begrippen met elkaar in overeenstemming brengen.
 • Mogelijke technische oplossingen formuleren/voorstellen.
 • De obstakels van een methode vaststellen en alternatieven voorstellen.
 • Benchmarken met gelijkaardige organisaties.
 • Een problematiek analyseren aan de hand van een SWOT-analyse.
 • Ontwerpen van beslissingen voorbereiden die vallen binnen zijn activiteitendomein.
 • Supervisie uitoefenen over werkgroepen.
 • Het analyseren en synthetiseren van de relevante (al dan niet wetenschappelijke) literatuur en het opvolgen van trends binnen zijn/haar activiteitendomein.
 • Het opvolgen van maatschappelijke, beleids- en beheersmatige tendensen en ontwikkelingen.
 • Zijn/haar kennisniveau onderhouden met aandacht voor de nieuwste evoluties op vlak van innovatie.
 • Instaan voor het detecteren en uitwisselen van goede praktijken.
 • Deelnemen aan opleidingen en seminaries die nuttig zijn op het activiteitendomein.
 • Innoverende oplossingen voorstellen aan de overheid en bijdragen tot de ontwikkeling ervan.
 1. Als Analist, de processen, procedures en/of tools in zijn activiteitendomein doen evolueren om de dienstverlening aan de klanten en de partners te verbeteren.

Voorbeelden van taken

 1. Als Procesbeheerder zorgen voor de correcte toepassing van de verschillende processen om de entiteit een efficiënt beleid te waarborgen en de klanten en de partners een optimale dienstverlening te waarborgen.

Voorbeelden van taken

 • De verschillende stappen van een proces uitwerken.
 • Nakijken of de verschillende stappen van een proces correct worden uitgevoerd.
 • Erop toezien dat de verantwoordelijkheden van elk personeelslid van de entiteit gekend zijn en worden opgenomen.
 • Stimuleren van innovatie in het algemeen en het aanbrengen van concrete innovatieve ideeën in het bijzonder.
 • Detecteren en actief op zoek gaan naar concrete behoeften op het terrein en dit zowel op operationeel vlak als op vlak van de ondersteunende dienstverlening.
 • Ondersteuning bieden aan de indiener om zijn behoefte of idee beter te gaan definiëren, alsook bijdragen aan een actieve idea generation.
 • Verbetervoorstellen doen in het kader van een geïntegreerd innovatiebeleid.
 • Organiseren en ondersteunen van seminaries of studiedagen innovatie.
 1. Als Vertegenwoordiger, op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doeltreffende uitwisseling van informatie.

Voorbeelden van taken

 • Het standpunt van de hiërarchie tijdens werkgroepen meedelen.
 • Met de gesprekspartners onderhandelen tijdens vergaderingen.
 • Aanwezig zijn op de geschikte fora.
Gewenst profiel

GEWENST PROFIEL

Kennis :

• Politionele organisatie - Niv.:GEVORDERD

• Strategie en beleid - Niv.: GEVORDERD

• Ondersteuning van de werking - Niv.: GEVORDERD

• Steun bij operationele opdrachten - Niv.:BASIS

• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

Praktische kennis :

Visie ontwikkelen- Op basis van de integratie van ambiguë en onvolledige gegevens een visie en missie met positieve impact op middellange en lange termijn ontwikkelen en in lijn hiermee een coherent strategisch plan uitwerken.

Ondernemen - Opstellen van een strategisch plan, organisatieprocessen en –structuur en herkennen van en inspelen op opportuniteiten met het oog op het optimaliseren van de resultaten.

Inspireren- Anderen op lange termijn beïnvloeden door in de organisatie de bedrijfsvisie en –waarden uit te dragen door zijn houding en gedrag.

Verwachte gedrag :

Stress beheren - Resultaatgericht reageren op frustraties, obstakels en tegenwerking door kalm te blijven, de eigen emoties te controleren en constructief te reageren op kritiek.

Organisatiebetrokkenheid - De maatschappelijke (nationale en internationale) ontwikkelingen volgen en zich op de hoogte houden van de partnerorganisaties.

Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

• Beïnvloeden - Een vooropgesteld doel bereiken door een goede indruk te maken, ideeën door anderen te doen aanvaarden, overtuigende argumenten te gebruiken, een win-win situatie te realiseren en doelgericht in te spelen op zijn gesprekspartner(s) of publiek.

Netwerking - Relevante businesspartners identificeren via formele en informele netwerken om zo strategische relaties uit te bouwen die cruciaal zijn voor het in stand houden van de organisatie.

Elke leidinggevende is verantwoordelijk voor het welzijn op het werk van zijn/haar medewerkers. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die ter beschikking worden gesteld van zijn/haar medewerkers.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

selectiecommissie

uitsluitende proef

wervingsreserve: 24 maanden

Bijkomende toelichting over deze vacature wordt gegeven op een infosessie op 1/6 om 17.00 uur via Teams.

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen via csd.ant.resources.pers@police.belgium.eu

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve

Informatie

Naam
Van der Mueren
Voornaam
Frank
Functie
Coordinatie & Leiding
E-mail
frank.vandermueren@police.belgium.eu
Telefoon
03/217 86 27
Korps/directie/dienst
FGP Antwerpen