Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Adviseur (A21) - Diensthoofd Communicatie

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 4011 T 20 05
Type betrekking
Contractueel
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
5341 - Zuid
Werkplaats
Demosthenesstraat 36
1070 Anderlecht
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
1 jaar met mogelijkheid tot statutarisering (Dringende externe werving)
Niveau
Adviseur (A21)
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

 

 

Specifieke diplomavereisten

 

 

 

Voorstelling korps/directie/dienst

Lokale Politiezone "ZUID" (Anderlecht-Sint-Gilis-Vorst)

 

 

Functiebeschrijving
 • Leidt en beheert zijn/haar dienst, waarvan de taken omschreven zijn in de Algemene Organisatie van het PolitieKorps (AOPK), volgens de strategie die door de de Korpschef/de directeur vastgesteld is, in overeenstemming met de ‘’missies, visies en waarden’’ van de politiezone en in een geest van optimale kwaliteit 

 • Legt regelmatig rekenschap af aan de bevoegde directeur 

 • Is verantwoordelijk voor het intern personeelsbeheer van zijn/haar dienst en controleert het verrichte werk 

 • Ontwikkelt zijn/haar kennis en houdt zich op de hoogte van de materies binnen zijn/haar bevoegdheidsdomein 

 • Kan vormingen geven en informeert het personeel inzake materies binnen zijn/haar bevoegdheidsdomein  

 • Is de referentiepersoon, binnen zijn/haar domein, voor de andere directies en diensten 

 • Is verantwoordelijk voor de vorming van zijn/haar medewerkers in zijn/haar domein en meldt alle bijzondere noden inzake vorming aan de bevoegde dienst/directie 

 • Is verantwoordelijk voor en voert elke opdracht uit die hem/haar door de bevoegde directeur wordt opgelegd en die kadert binnen zijn/haar competentiedomein  

 • Neemt deel aan het proces van evaluatie met betrekking tot de leden van zijn/haar dienst volgens het intern evaluatierooster, opgesteld door de zonale autoriteit 

 • Stelt de interne instructies, waarvan het onderwerp binnen zijn competentiedomein valt, op of laat deze, onder zijn/haar verantwoordelijkheid, door zijn/haar medewerkers opstellen 

 • Is verantwoordelijk voor de verspreiding van interne instructies en andere richtlijnen binnen zijn/haar dienst 

 • Verleent directe steun aan de bevoegde directeur 

 • Vervult zijn/haar taken in een geest van collegialiteit, efficiëntie en effectiviteit 

 • Analyseert en formuleert voorstellen aan de bevoegde directeur betreffende zijn/haar activiteitendomein 

 • Draagt bij tot de opstelling van specifieke procedures binnen het werkterrein van zijn/haar dienst en is verantwoordelijk voor de correcte toepassing van de procedures 

 • Kan actief deelnemen aan de strategische keuzes binnen zijn/haar activiteitendomein 

 • Onderhoudt goede contacten met zowel interne als externe partners 

 • Kan, indien nodig en in een geest van polyvalentie, ook andere taken uitvoeren 

 • Kan bijdragen aan de uitvoering/opvolging van de prioriteiten vastgesteld binnen het Zonaal Veiligheidsplan binnen het kader van zijn/haar bevoegdheidsdomein 

 • Ziet toe op de implementatie en de correcte toepassing van de ontwikkelde meet-, opvolgings- en rapporteringssystemen 

 

 

Gewenst profiel

VAARDIGHEDEN EN COMPETENTIES 

 • In staat zijn het politiekorps te vertegenwoordigen binnen zijn/haar domein 

 • Een vlot contact hebben met het publiek, het personeel, de andere directies en de overheden 

 • Beschikken over een bekwaamheid tot interne en externe communicatie (mondeling en schriftelijk) 

 • Blijk geven van grote beschikbaarheid en flexibiliteit in functie van de te beheren gebeurtenissen 

 • Blijk geven van natuurlijk leiderschap 

 • Blijk geven van integriteit 

 • Blijk geven van discretie 

 • Een open geest hebben 

 • Zin hebben voor organisatie en verantwoordelijkheid 

 • Prioriteiten kunnen definiëren 

 • In staat zijn projecten te definiëren, uit te werken, te implementeren en te evalueren 

 • In staat zijn een voorbeeldfunctie te vervullen omtrent de missie, visie en waarden van de politiezone 

 • Medewerkers kunnen motiveren, opvolgen en coachen 

 • In staat zijn problemen te definiëren en mogelijke oplossingen te formuleren 

 • In staat zijn proactief te werken 

 • Creatief en innovatief zijn 

VEREISTE KENNIS   

 • Zeer goede kennis hebben van de organisatie en haar structuur en de verschillende bevoegdheden van de twee niveaus van de geïntegreerde politiedienst 

 • Over een goede praktische kennis en ervaring beschikken in zijn/haar domein 

 • Zeer Goede kennis hebben van projectmanagement 

 • Toepassen van de verworven kennis inzake wetgeving, reglementering en procedures 

 • Goede kennis hebben inzake digitale communicatie en Microsoft Office 

 • Goede kennis hebben van de deontologische code en deze in praktijk toepassen  

 • Voldoende kennis hebben van alle materie betreffende ‘veiligheid en preventie op het werk’  

 • Voldoende kennis van de tweede landstaal (frans) 

 • Goede kennis hebben inzake beleidsontwikkeling en organisatiebeheersing binnen zijn/haar competentiedomein 

 

 

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectie op basis van CV en motivatiebrief

Selectiecommissie en eventueel schriftelijke test

Wervingsreserve : 24 maanden

 

 

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de Federale Politie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A21 (minimum €43307.59 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve

Informatie

Naam
SADIK
Voornaam
Laziza
Functie
Cabinet du Chef de Corps
E-mail
Laziza.Sadik@police.belgium.eu
Telefoon
+ 32 2 559 81 50
Korps/directie/dienst
ZP Midi