Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Assistent - Dienst Single Point Of Contact van de Directie van de international politiesamenwerking

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6001 T 20 04
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
6022 - Cgi - Spoc - Ccpd Luxemburg
Werkplaats
Kroonlaan 145E
1050 Elsene
Provincie
Luxemburg
Niveau
Assistent
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Voorstelling korps/directie/dienst

De directie van de internationale politiesamenwerking vindt haar bestaansreden in het gegeven dat de federale politie nood heeft aan een dienst die instaat voor de opvolging en de coördinatie van de international e politiesamenwerking en voor de verwerking van de internationale politionele informatie, met name in het kader van de internationale informatie-uitwisseling en de internationale signaleringen. Dit betekent een dienst die de mogelijkheid biedt te anticiperen op

 

internationale beslissingen, de impact ervan te beoordelen, adviezen te formuleren, beslissingen te nemen op een gegronde en samenhangende manier, en de taken van de gerechtelijke en bestuurlijke politie eff iciënt te ondersteunen. Met andere woorden een dienst die strategische en operationele ondersteuning biedt aan de eigen politieorganisatie, maar ook naar de overheden toe. Daarnaast is het ook nodig om als "transversale" directie, rechtstreeks onder het gezag van de commissaris-generaal, over een globale en macroscopische visie inzake internationale politiesamenwerking en internationale informatie-uitwisseling te beschikken. Het is belangrijk een overzicht te hebben over de relaties die bestaan tussen de verschillende componenten en evoluties op internationaal vlak. Dat biedt de mogelijkheid om enerzijds een coherente visie uit te werken en invloed te hebben op de beslissingen (met duidelijke en proactieve standpunten op de verschillende fora tot gevolg) en anderzijds efficiënte operationele ondersteuning te bieden. D aarbij is het van belang samen te werken met de andere diensten en (algemene) directies van de geïntegreerde politie (zodat hun expertise aangaande de verschillende fenomenen en domeinen en hun ondersteuning op operationeel vlak ten volle kunnen worden benut) en met onze overheden (die ons de mogelijkheid bieden een standpunt in te nemen voor ons land).

Functiebeschrijving

CGI en meer in het bijzonder de CCPD van Luxemburg is op zoek naar een medewerker van niveau C (man of vrouw) voor de behoeften van haar secretariaat en haar eenheid "analyses en reconciliaties". Hij of zij zal werken onder leiding van de coôrdinator, zijn plaatsvervanger en deze cel.  Zijn werk zal met name bestaan uit het schrijven van rapporten, onderzoek op het net, samenvatting, codering, telefonische contacten, organisatie van bijeenkomsten en vergaderingen...Hij of zij zal permanent in contact staan met Belgische, Franse, Duitse en Luxemburgse politieagenten. Hij ou zij zal discreet met gevoelige gegevens moeten werken.  De werkomgeving is aangenaam in een nieuw gebouw binnen het directoraat-generaal van de Luxemburgse politie, vlak de luchhaven Findel of Route van Trier. De plek is goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer. Een nieuwe uitdating? We zijn daarom op zoek van een niveau C met computervaardigheden, vindingrijk en discreet die kan floreren in een creatieve omgeving en waar een goed humeur essentieel is.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de eerste commisaris GOBERT Philippe, coördinator van het centrum. Tel 00.32477442842 of philippe.gobert@police.belgium.eu

Gewenst profiel

Praktische kennis :

 

•  Kennis overdragen - Kennis, expertise en werkmethodes op een formele en informele wijze overbrengen op anderen.

 

•  Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.

 

•  Informatie verwerken - Binnen de beschikbare term ijn informatie op een doeltreffende manier verzamelen, ontcijferen en verwerken. Gegevens gestructureerd samenbrengen en op een eigen manier interpreteren en behandelen. Eventuele hiaten in deze informatie onderkennen.

 

Verwachte gedrag :

 

•  Respect tonen - Respect tonen voor andere meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Schriftelijke of mondelinge instructies strikt opvolgen.

 

•  Inzet tonen - Zich ten volle inzett en voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzett en, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

 

•  Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/ haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

 

•  Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.

 

•  Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

 

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Interview

Wervingsreserve: 2 jaar

Werkplaats :

Centre de coopération policière et douanière.
Direction générale de la Police Luxembourgeoise
Route de Trêves, complexe A
2632 FINDEL-Luxembourg

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informatie

Naam
GOBERT
Voornaam
Philippe
Functie
GOBERT Philippe
E-mail
philippe.gobert@police.belgium.eu
Telefoon
00.32.477442842
Korps/directie/dienst
CGI-SPOC CCPD Lux