Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-consulent (B1B) - Devops decrypting en digital forensics

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5028 N 21 11
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
7
Korps/directie/dienst
7314 - Federale Gerechtelijke Politie Arr Antwerpen
Werkplaats
Noordersingel 25-27
2140 Borgerhout
Provincie
Antwerpen
Niveau
ICT-consulent (B1B)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met de welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekking van niveau B bij de federale Rijksbesturen.

Specifieke diplomavereisten

Bachelordiploma ICT

Video
Voorstelling korps/directie/dienst

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT

Federale gerechtelijke politie oefent, op het ganse Belgische grondgebied, opdrachten van gerechtelijke politie uit (identificatie en opsporing van daders van strafmisdrijven), welke opdrachten zijn gericht op bovenlokale (en internationale) georganiseerde, maatschappijontwrichtende criminaliteit, en op misdrijven die een gespecialiseerde aanpak vereisen.

Deze streeft naar de detectie van criminele en opdagende fenomenen, de tijdige melding ervan aan de bevoegde overheden, de bijdrage tot een vermindering van het potentiële risico van het plegen van criminele feiten, de uitvoering van gerechtelijke of opsporingsonderzoeken en de aanpak van criminele organisatie. Ze brengt ook gespecialiseerde steun aan de lokale politie door de gerechtelijke expertise en de gespecialiseerde middelen ter beschikking te stellen.

Gedeconcentreerde gerechtelijke directie (FGP) voert de proactieve en reactieve gerechtelijke onderzoeken onder leiding van het parket of van de onderzoeksrechter. Ze brengt ook een gespecialiseerde steun aan de interne en externe partners, voornamelijk op het gebied van ICT criminaliteit, technische en wetenschappelijke politie, informantenbeheer, misdrijfanalyse en bijzondere opsporingsmethoden en –technieken.

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

De Consulent ICT DEVOPS DECRYPTING EN DIGITAL FORENSICS speelt een cruciale rol in digitale opsporingsmogelijkheden binnen grootschalige, complexe en cyberonderzoeken waarbij hij zijn kennis van gegevensdragers, encryptie, netwerken en alles daarom heen volledig tot zijn recht laat komen. Hij werkt mee aan de realisatie van oplossingen voor complexe cyber en digital forensics vraagstukken zoals het legaal toegang nemen en het ontsluiten van digitale data (decryptie).

Hij bevordert de automatisering in de forensische keten waardoor hij het verschil kan maken in efficiëntie en speelt in op de (toekomstige) behoeften door operationele technische oplossingen te creëren en te implementeren.

Functiebeschrijving

Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

 • Het bijdragen aan de ontwikkeling en implementatie van ICT-oplossingen voor complexe cyber en digital forensics vraagstukken zoals het legaal toegang nemen en het ontsluiten van digitale data (legaal hacken, decryptie,…).
 • dossiers of situaties vanuit technisch oogpunt analyseren
 • op basis van stalen analyses en tests uitvoeren
 • technische adviezen opstellen
 • programmatie van software - full stack & scripting
 • zorgen voor een integratie in de bestaande ICT-oplossingen
 • op eigen intiatief het hem toevertrouwde domein opvolgen, met de steun van de structuur en de directie

Als informatica-ondersteuning, taken en activiteiten in het domein van de informatica verrichten volgens de geldende procedures om het informaticapark van de entiteit optimaal te beheren.

 • de toegangen tot de gegevensbanken creëren & beheren
 • het communicatiemateriaal installeren en onderhouden
 • bugfixing toepassen

Als helpdesk, technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven.

 • het probleem bepalen in de situatie die de verzoeker uiteenzet
 • de bekende procedures voor probleemoplossing toepassen
 • een samenvatting van de verzoeken doorsturen naar de technische deskundigen
 • inlichtingen die overeenkomen met een veel voorkomende situatie verstrekken
 • terugkoppelen naar verbeterprojecten
Gewenst profiel

GEWENST PROFIEL

Kennis :

• Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER

• Strategie en beleid - Niv.: BASIS

• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

• Opdrachten van politie - Niv.: BASIS

Praktische kennis :

Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.

• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.

• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

Verwachte gedrag :

Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

selectiecommissie

uitsluitende proef

wervingsreserve van  24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €30074.03 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve

Informatie

Naam
Van Den Berghe
Voornaam
Johan
Functie
Gerechtelijk commissaris
E-mail
johan.vandenberghe@police.belgium.eu
Telefoon
03 217 82 41
Korps/directie/dienst
FGP Antwerpen