Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Adviseur (A21) - Criminoloog

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4005 N 21 01
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7307 - Coord En Steundirectie - Arr Antwerpen
Werkplaats
Noordersingel 25-27
2140 Borgerhout
Provincie
Antwerpen
Niveau
Adviseur (A21)
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met de welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Specifieke diplomavereisten

Master criminologische wetenschappen

Maximum aantal inschrijvingen
5
Voorstelling korps/directie/dienst

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT

De CSD moet bijdragen, in overleg met de administratieve overheden en andere eenheden van de geïntegreerde politie die werkzaam zijn binnen het arrondissement, evenals met de pertinente nationale en grensoverschrijdende partners inzake veiligheid, aan een hoog niveau van veiligheid ten voordele van het arrondissement door aan de eenheden van de federale politie en de lokale politie die er aanwezig zijn, gespecialiseerde en supra lokale producten en steun aan te leveren en dit zowel operationele als niet-operationele.

De beleidscel van de CSD wordt geïntegreerd in de gemeenschappelijke beleidscel CSD-FGP. De beleidscel wordt samengesteld uit medewerkers van zowel CSD als FGP. Dit betekent enerzijds dat de DirCo en de DirJud streven naar een geïntegreerde benadering, maar waarbij beide mandatarissen anderzijds hun eigen medewerkers rechtstreeks kunnen aansturenDe beleidscel staat in voor beleidsondersteuning en procesbegeleiding ten gunste van CSD en FGP in het bijzonder, en meer algemeen de geïntegreerde politie en het geheel van arrondissementele politiediensten en hun overheden om fundamenteel bij te dragen tot de oriëntatie van strategische prioriteiten en de voorbereiding, uitwerking en opvolging van het algemeen beleid.

Volgende beleidsdomeinen worden hierin opgenomen:

- de strategische analyse,

- de geïntegreerde en projectmatige werking,

- de procesbegeleiding,

- de interne en externe communicatie,

- de arrondissementele beleidscyclus,

- het kwaliteitsmanagement en de organisatiebeheersing,

- de veiligheid van de informatie.

In de beleidscel zit ook het Arrondissementeel Expertise en InformatieCentrum (ARIEC) dat werkzaam is in het specifieke domein van de bestuurlijke handhaving.

Functiebeschrijving

A. Als strategisch deskundige

Op basis van een grote expertise in één of meerdere specifieke domeinen het conceptuele kader ontwikkelen waarin de werkprocessen plaatsvinden en de beslissingen  concretiseren om het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners in staat te stellen om gepaste beslissingen te nemen en om het managementbeleid te helpen uitvoeren.

Voorbeelden van taken:

 • Formuleren van een visie voor het ARIEC.
 • De visie en de werkprocessen samenhangend maken.
 • Formuleren van voorstellen inzake strategische keuzes en voorbereiden van (strategische) dossiers voor diverse overlegfora.
 • Voorstellen inzake beleidskeuzes doen.
 • Bijdragen aan de uitbouw van een dienstenaanbod inzake bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit.
 • Opstellen, opvolgen en evalueren van veiligheidsplannen  en actieplannen bij de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit.
 • Uitwerken en opvolgen van strategische risicoanalyses.

B. Als technisch deskundige

Op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken en de medewerkers te helpen bij hun taken.

Voorbeelden van taken:

 • Uitbouwen van expertise uit in het domein bestuurlijke handhaving en deze expertise verspreiden binnen haar/zijn netwerk (lokale besturen, politiezones, ...) in naam van het ARIEC.
 • Problemen detecteren omtrent bestuurlijke aanpak of specifieke fenomenen, ontwikkelen van goede praktijken en verbetervoorstellen formuleren inzake bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit.
 • Ontwikkelen van infosessies, opleidingen omtrent bestuurlijke aanpak van fenomenen van georganiseerde criminaliteit.
 • Fungeren als schakel tussen de lokale en bovenlokale, nationale partners en overheden en zorgt voor een gerichte informatiedoorstroming tussen de verschillende niveaus.
 • Deelnemen aan werkgroepen en vergaderingen omtrent fenomenen van georganiseerde criminaliteit of vergaderingen geënt op (de uitbouw van een) bestuurlijke aanpak.
 • Sensibiliseren van het doelpubliek in het uitbouwen van een bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit in samenwerking met andere partners en in het organiseren van een goed netwerk/platform om gericht fenomenen en targets te kunnen aanpakken.
 • (Strategische) beleidsdocumenten voorbereiden en het beleid uitrollen of het uitrollen ondersteunen.
 • Een beleidsplan en jaaractieplan opstellen en daarbij de strategische en operationele doelstellingen, de te ondernemen acties en de evaluatiecriteria formuleren.
 • Continu beheren en verbeterenvan de managementprocessen en de werkinstrumenten van het ARIEC.
 • Voorbereiden en uitwerken van beleidsdocumenten en ondersteunen bij voorstellen inzake strategische keuzes
 • Bijdragen aan de analyse van de evolutie van fenomenen (nationaal en arrondissementeel politioneel veiligheidsbeeld, risico-analyse …)

 

 • C. Als leidinggevende
 • Een beheersplan uitwerken en opvolgen in overeenstemming met de visie en de strategie die de hiërarchie heeft bepaald om het beleid op operationeel vlak ten uitvoer te brengen en de verwachte resultaten te behalen.

  Voorbeelden van taken:

 • De medewerker is het eerste aanspreekpunt van het ARIEC, coördineert de dagelijkse werking en volgt deze werkzaamheden op.
 • De operationele prioriteiten bepalen volgens de vastgelegde richtlijnen of doelstellingen.
 • De richtlijnen en doelstellingen voor de medewerkers vertalen.
 • De medewerker organiseert de interne overlegmomenten en waakt erover dat de verslaggeving van deze vergaderingen wordt opgesteld.
 • De medewerker evalueert de werkprocessen, stuurt deze bij en rapporteert over deze processen aan haar oversten en projecteigenaars.
 • Bij nieuwe aanstellingen of stagiairs zorgt de medewerker voor de integratie van deze nieuwe medewerkers binnen het team en de brede werking van het ARIEC.
 • De medewerker probeert een feedbackcultuur te creëren binnen het team en heeft oog voor de noden van de teamgenoten.
 • De medewerker organiseert planningsgesprekken, functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken in het kader van de evaluatieprocedure.
 • D. Als vertegenwoordiger

  Op een professionele manier de contacten en de relaties met de interne en externe gesprekspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doeltreffende uitwisseling van informatie.

  Voorbeelden van taken:

 • Deelnemen aan verschillende werkgroepen/projecten
 • Uitbouwen en onderhouden van interne en externe partnerships
 • Meedelen van het standpunt van de hiërarchie in vergaderingen en werkgroepen
 • Vertegenwoordigen van CSD en FGP op de verschillende fora in het werkdomein.
 • Onderhandelen met de gesprekspartners tijdens vergaderingen
 • Het standpunt van de hiërarchie tijdens werkgroepen meedelen.
 • Lokale bestuurlijke overheden en politieverantwoordelijken bewust maken van de mogelijkheden van bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit.
 • Uitbouwen en onderhouden van een structurele samenwerking met niet-politionele partners (sectoren die geconfronteerd worden met praktijken die kunnen wijzen op pogingen tot gebruik van de sector als facilitator van illegale activiteiten).
 • Het lokale niveau voortdurend sensibiliseren om de informatiehuishouding goed te organiseren en de coördinatie tussen de verscheidene diensten te optimaliseren.
 • E. Als dossierbeheerder

  Dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

  Voorbeelden van taken:

 • Inwinnen  van informatie of verduidelijkingen bij verschillende bronnen
 • Opsporen, analyseren en structureren van de kernelementen van het dossier
 • Controleren van de behandelde dossiers
 • Formuleren van een conclusie betreffende het vervolg van de behandeling van het dossier en aan de DirCo voorleggen
 • Ordenen en rangschikken van dossiers, documenten of andere relevante informatie voor de dienst.
 • Dossiers en projecten opvolgen en zorgen voor een vlotte communicatie naar en met partners.
 • Zorgen voor een uitgebreid netwerk en de juiste partners rond de tafel brengen om een problematiek, fenomeen of target te bespreken.
 • Het doelpubliek ondersteunen in het opzetten van integrale acties.
 • Adviseren van partners ten einde hen in staat te stellen (gezamenlijk) actie te ondernemen.
 • F. Als administratieve ondersteuning

  Administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de  nodige documenten ter beschikking te stellen.

  Voorbeelden van taken:

 • De medeweker organiseert vergaderingen in het domein van bestuurlijke handhaving en uitbouwen van expertisenetwerk met relevante partners.
 • De medewerker ontwikkelt en beheert communicatie- en promotiemateriaal voor het ARIEC.
 • De coördinator coördineert de jaarlijkse rapportage van de werkzaamheden aan de partners van het ARIEC.
 • ...
Gewenst profiel

Kennis :

 • Politionele organisatie - Niv.: GEVORDERD
 • Strategie en beleid - Niv.:GEBRUIKER
 • Ondersteuning van de werking - Niv.: GEBRUIKER
 • Steun bij operationele opdrachten - Niv.: BASIS
 • Opdrachten van politie - Niv.: BASIS

Praktische kennis :

 • Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.
 • Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).
 • Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

Verwachte gedrag :

 • Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.
 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
 • Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.
 • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Elke leidinggevende is verantwoordelijk voor het welzijn op het werk van zijn/haar medewerkers. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die ter beschikking worden gesteld van zijn/haar medewerkers.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

selectiecommissie

uitsluitende proef

wervingsreserve van 24 maanden

Enkel de eerste 5 inschrijvingen worden in aanmerking genomen

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A21 (minimum €45057.08 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve

Informatie

Naam
Gunst
Voornaam
Jean-Claude
Functie
Directeur
E-mail
Jean-Claude.Gunst@police.belgium.eu
Telefoon
03/217 83 01
Korps/directie/dienst
CSD Antwerpen