Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

A2 - Coordinator

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4005 T 20 02
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7341 - Dgr - Coordinatie
Werkplaats
Kroonlaan 145 A
1050 Elsene
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
A2
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen. 

Competenties

Master

Vereiste ervaring

6 tot / à 9 jaar / ans

Maximum aantal inschrijvingen
20
Voorstelling korps/directie/dienst

De Algemene Directie van het Middelenbeheer en de Informatie (DGR) is de transversale directie van de Federale Politie die moet bijdragen tot een optimale geïntegreerde werking. Ze neemt het management waar van de eigen Algemene Directie, alsook het beheer van de human ressources, de informatie, de ICT, de materiële en financiële middelen (PLIF) ten bate van de overheden en diensten van de Geïntegreerde Politie en verzekert de opvolging en de coördinatie met het gedeconcentreerde niveau.

 

De dienst Coördinatie staat in voor de coördinatieopdrachten verbonden aan de strategische planning, uitvoering, opvolging en evaluatie van de organisatiedoelstellingen van DGR en de ontwikkelde PLIF-strategie, die kadert in de globale strategie van de Federale Politie overeenkomstig de beslissingen van het directiecomité.

 

Functiebeschrijving

Zorgen voor de coördinatie van de managementcyclus (PDCA-cyclus) van de organisatorische doelstellingen van DGR en de ontwikkelde PLIF-strategie. Een efficiënte functionele link tussen de centrale PLIF-verantwoordelijken en degene van de gedecentraliseerde coördinatie- en ondersteuningsdiensten vergemakkelijken om de geïntegreerde werking te optimaliseren en de permanente coördinatie en samenwerking tussen de twee politieniveaus te bevorderen.

 

A. Als strategisch deskundige, op basis van een grote expertise in één of meerdere specifieke domeinen, het conceptuele kader ontwikkelen waarin de werkprocessen plaatsvinden en de beslissingen er concretiseren om het management in staat te stellen om gepaste beslissingen te nemen en om het managementbeleid te helpen uitvoeren.​

Voorbeelden van taken :

 • De Directeur-Generaal bijstaan bij het coördineren en opvolgen van de voorbereiding van het beleid en de managementcyclus.
 • De transversale projecten van DGR coördineren, met inbegrip van de transformatie- en cultuurprojecten van DGR.
 • Methodologische steun bieden aan de projectchefs van DGR en het gebruik van de gevalideerde projectmethodologie opvolgen.
 • DGR beleidsmatig ondersteunen bij de doorvertaling van de strategische objectieven naar operationele doelstellingen en actieplannen die kaderen binnen de context van meerjarenplanning.

 

B. Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen, analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken en de medewerkers te helpen bij hun taken.

Voorbeelden van taken :

 • Initiatieven voorstellen om de werking te optimaliseren en de organisatie te ontwikkelen in functie van het resultaatgericht bereiken van doelstellingen DGR.
 • De nodige middelen voorstellen voor de optimalisatie van de globale werking van de Algemene Directie en voor de verbetering van de processen in samenwerking met de interne en externe partners van de Algemene Directie.
 • De kwaliteitsvolle afhandeling coördineren van vragen en klachten van overheden, partners en dienstenafnemers die een afhandeling, passende aanpak en opvolging vergen op het niveau van de Algemene Directie omwille van het PLIF-overschrijdend karakter ervan.
 • De interne en externe communicatie van DGR coördineren met betrekking tot de realisaties en projecten, conform het communicatiebeleid van de Federale Politie, volgens een passende communicatiemix en in overleg met de communicatieverantwoordelijken van de directies van DGR.
 • Een opvolgingssysteem ontwikkelen van de engagementen in de mandaatbrief van de Directeur-Generaal.

 

C. Als procesbeheerder, zorgen voor de correcte toepassing van de verschillende processen om de entiteit een efficiënt beleid te waarborgen en de klanten en de partners een optimale dienstverlening te waarborgen.

Voorbeelden van taken :

 • Soepele en efficiënte werkingsprocessen uitwerken om de taakverdeling tussen de vier PLIF-componenten van de Algemene Directie te harmoniseren.
 • Zorgen voor de opvolging en de evaluatie van het strategische planningsproces en de PLIF-strategie in overeenstemming met de beslissingen van het directiecomité.
 • Een strategisch stuurbord DGR ontwikkelen, realiseren en opvolgen.

 

D. Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

Voorbeelden van taken :

 • De documentatie en informatie over de projecten van DGR coördineren en inventariseren en een dynamisch en geüpdatet projectbeheer (projectinventaris) realiseren.
 • De bijdragen, realisaties en opvolgingsrapportage van DGR voor de opvolging en de evaluatie van het NVP en de opmaak van het activiteitenrapport van de Federale Politie coördineren.
 • Technische dossiers door DGR-titularis toegewezen bestuderen en analyseren.
Gewenst profiel

Kennis :

• Politionele organisatie - Niv.:Avancé

• Strategie en beleid - Niv.:GEBRUIKER

• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

• Steun bij operationele opdrachten - Niv.:BASIS

• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

 

Praktische kennis :

Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.

Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).

Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

 

Verwachte gedrag :

Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.

Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.

Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.

Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

 

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen.

Wervingsreserve: 24 maanden.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal (minimum €0.00 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve
Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informatie

Naam
DE LEU DE CECIL
Voornaam
Emanuelle
Functie
Adviseur - Conseiller
E-mail
DGR@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.64.99
Korps/directie/dienst
DGR - Coordination - Coordinatie