Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (BB1) - Consulent personeelsbeheer (dienst Administratief beheer/personeelsdienst)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 5004 N 20 05
Type betrekking
Contractueel
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
5427 - Ronse
Werkplaats
Politiekegevangenenstraat 14
9600 Ronse
Provincie/Regio
Oost-Vlaanderen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
1 jaar met mogelijkheid tot statutarisering (dringende externe werving)
Niveau
Consulent (BB1)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B

Competenties

Een uitstekende kennis hebben van het Nederlands;
-     Een goede kennis van informatica, tekstverwerking, databeheer;
-     Je hebt minimum 3 jaar ervaring in de loonsadministratie/personeelsbeheer
-     Inzicht hebben in de werking van de politiediensten.
-     Grote meerwaarde :

Voorstelling korps/directie/dienst

De politiezone Ronse maakt deel uit van de 186 lokale politiezones in ons land.

Ons korps telt momenteel 73 personeelsleden (61 operationele personeelsleden en 12 burgerpersoneel)

Wij zijn een ééngemeentezone, dit wil zeggen dat wij enkel instaan voor het grondgebied van de stad Ronse.

De dagelijkse leiding van onze zone is in handen van de korpschef, hoofdcommissaris Patrick Boel. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid. Hij staat onder het gezag van de burgemeester, Luc Dupont.

Onze taak is het verzekeren van de basispolitiezorg op het lokale niveau, georganiseerd in 7 basisfuncties: Wijkwerking, Onthaal, Interventie, Slachtofferbejegening, Lokale recherche, Handhaving openbare orde en Verkeer.

Rekening houdend met de beschikbare capaciteit en met de uit te voeren opdrachten van de Lokale Politie, werden de verschillende basisfunctionaliteiten ondergebracht in de volgende drie diensten: operationeel beheer, informatiebeheer en administratief beheer.

Functiebeschrijving

Betrokkene maakt deel uit van de dienst administratief beheer en staat in voor het personeelsbeheer.  Hij/zij ondersteunt het diensthoofd in het ontwikkelen van een personeelsbeleid.  Staat samen met de medewerker niveau C in voor de afhandeling en coördinatie van volgende niet-limitatieve taken:

 • arbeidsongevallen : aangifte, verwerking en opvolging (communicatie met de verzekeraar en met medex (FOD Volksgezondheid) vanaf juridische beslissing);
 • bijhouden van de persoonlijke dossiers en opvolging van de evaluaties;
 • opleidingen: alle administratie voor zowel operationelen als burgerpersoneel (Calog), verspreiden aanbod van de politieschool, inschrijvingen en feedback naar personeel toe;
 • baremische bevorderingen: opvolging en samenstellen van de bevorderingsdossiers van de operationele personeelsleden en het opvolgen van de gecertificeerde opleidingen van de personeelsleden en hun minimum en maximum loopbaan en de communicatie ervan naar het personeel, het Sociaal Secretariaat (SSGPI) en de dienst mobiliteit;
 • pecuniair: onderlegt zich in de loonadministratie en fungeert als contactpunt tussen het personeel en het SSGPI, is verantwoordelijk voor de seining aan het SSGPI van alle bewegingen die een invloed hebben op de financiële situatie van het betrokken personeelslid (L-formulieren, baremische bevordering, disponibiliteit, wijziging familiale toestand enz…);
 • opvolging en administratie rond verloven, afwezigheden door ziekte, disponibiliteit, voorstel ongeschiktheid na uitputting van het ziektecontingent alsook feedback aan personeelslid;
 • behandelen van allerhande aanvragen van personeelsleden i.v.m. statutaire bepalingen (loopbaanonderbrekingen, vrijstellingen van nachtdienst, verloven en dienstvrijstellingen vrijwillige vierdagenweek, deeltijdse arbeid, pensioen, …);
 • mobiliteit (samenstellen en overmaken van de zonale behoeften voor publicatie, samenstellen mobiliteitsdossiers, afhandeling n.a.v. de aanwerving;
 • inleiden, eventueel samenstellen van pensioendossiers;
 • bijhouden databank m.b.t. het huidig effectief, aanvangsformatie en mobiliteit sinds start zone, bereikbaarheid (adressen, telefoonnumers);
 • bijhouden van veranderingen op sites Polsupport, SSGPI, Infozone, Polinfo, …;
 • controle uitoefenen over en het opvolgen van de organisatie m.b.t. de jaarlijkse medische onderzoeken en de medische schifting van het personeel;
 • vattingen kunnen verrichten in ons uurregistratiesysteem (GALOP) en het systeem optimaal voeden en exploiteren (opslaan personeelsgegevens, ziektecontingenten, bevorderingen, financiële gegevens e.a…);
 • deelname aan diverse vergaderingen m.b.t. de in deze aangehaalde materies
Gewenst profiel

-     Een uitstekende kennis hebben van het Nederlands;
-     Een goede kennis van informatica, tekstverwerking, databeheer;
-     Je hebt minimum 3 jaar ervaring in de loonsadministratie/personeelsbeheer
-     Inzicht hebben in de werking van de politiediensten.
-     Grote meerwaarde :

 • Kennis hebben van de statutaire bepalingen en richtlijnen m.b.t. het personeelsbeheer zoals omschreven in de beroepsliteratuur (RPPol, UBPol, GPI, Wet o/h Politieambt …);
 • Over kennis beschikken van de loonadministratie op basis van de ‘Handleiding Financiële Administratie’ verspreid door het SSGPI;

* Specifieke voorwaarden: De wetgeving op de taal- en bestuurszaken is van toepassing: de basiskennis van de Franse taal zal tijdens het selectiegesprek worden afgetoetst. De kandida(a)t(e) dient zich te verbinden binnen de 2 jaar na aanwerving het taalexamen Frans (niveau 2, elementaire kennis) af te leggen. 

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Voorzitter: de korpschef of een door hem aangewezen officier of lid van het niveau A van het CALog
                 Leden: een niveau A en een personeelslid van minstens niveau B van een korps van de lokale politie
                 Een secretaris

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informatie

Naam
Legrand
Voornaam
Sara-Ann
Functie
Diensthoofd administratief Beheer
E-mail
sara-ann.legrand@police.belgium.eu
Telefoon
055/33.70.50
Korps/directie/dienst
Pz Ronse