Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (BB1) - Consulent LIK

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5004 N 20 04
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
5449 - Oostende
Werkplaats
Lijndraaiersstraat 5
8400 Oostende
Provincie
West-Vlaanderen
Niveau
Consulent (BB1)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen.

Vereiste ervaring

Een relevante ervaring is een meerwaarde.

Voorstelling korps/directie/dienst

POLITIE OOSTENDE
RECHT DOOR ZEE

Lijndraaiersstraat 5
8400 Oostende

Functiebeschrijving

Basisdoelstelling van de dienst

De dienst LIK behoort tot de directie Operaties. De belangrijkste opdrachten binnen deze dienst zijn:

 • Innovatieve politie;
 • Informatiegestuurde politiezorg:
  • Het ter beschikking stellen van informatie ten behoeve van de operationele afdelingen;
  • Meewerken aan de ontwikkeling van dienstoverschrijdende procedures in het kader van de informatiegestuurde politiezorg;
  • Dataverzameling en de kwaliteitscontrole op deze data;
  • Data-analyse en dataverrijking;
 • Het uitwerken van het camera- en ANPR-beleid en de dagelijkse werking van de CCTV- en ANPR-camera’s;
 • Meewerken aan de ontwikkeling van dienstoverschrijdende procedures in het kader van de informatiegestuurde politiezorg;
 • Dataverzameling en de kwaliteitscontrole op deze data;
 • Data-analyse en dataverrijking;
 • Het functioneel beheer binnen de zone.

 

Functie-inhoud

Algemeen – consulent

 • Is mede verantwoordelijk voor de algemene leiding en coördinatie van de dienst en neemt hierbij een coachende en coördinerende rol op zich. Voor een aantal domeinen is hij hoofdverantwoordelijke, voor andere domeinen eerder back-up van het afdelingshoofd. De verdeling van taken kan evolueren in de loop van de tijd.
 • Volgt de operationele visie van de korpsleiding en vertaalt dit naar de dagdagelijkse realiteit en vernieuwt dit in steeds wisselende omstandigheden om de doelstellingen van de organisatie te realiseren.
   

De kernvisie van de korpsleiding:

 • Proactieve werking op het terrein verhogen
 • Informatie gestuurd werken
 • Gebied gebonden werken

 

Specifiek – consulent

Coaching van de medewerkers

 • Individuele medewerkers coachen bij het uitvoeren van het takenpakket, met als doel het ontplooien van de aanwezige talenten, alsook elkeen verantwoordelijkheden te geven binnen het eigen bevoegdheidsdomein.
 • De teamwerking binnen de dienst mee helpen stimuleren en uitbouwen.

Analyse

 • Het verwerken van de verkregen data en informatie tot intelligence.
 • De verkregen intelligence presenteren in en een rapport, met aanbevelingen op korte en middellange termijn.

Camerabeleid (CCTV en ANPR)

In het kader van de informatiegestuurde werking werkt het LIK mee aan het bepalen van het camerabeleid en staat in voor de dagelijkse werking van de camera’s en de verwerking van de data.

De consulent staat in voor het ontwikkelen van een doordacht en evidence-based camerabeleid.

Hij evalueert dit beleid op regelmatige basis en stuurt bij waar nodig.

 • De consulent is binnen de organisatie het aanspreekpunt inzake het camerabeleid en camerabewaking in het algemeen.
 • Nieuwe ontwikkelingen, zowel op technisch als wetgevend vlak, volgt hij op en past toe waar nodig.
 • Op basis van de nieuwe ontwikkelingen en de uitgevoerde evaluaties formuleert de consulent een advies naar de korpsleiding.

 

Informatie gestuurde politiezorg

De consulent levert een bijdrage binnen het domein van de dataverzameling en kwaliteitscontrole en het ter beschikking stellen van de informatie.

Waar nodig de verkregen informatie verder analyseren en toetsen op operationele relevantie. Concreet wordt verwacht dat hij:

 • Kennis heeft van alle bronnen van informatie zowel binnen als buiten de zone.
 • In staat is om uit al deze bronnen de relevante gegevens te filteren.
 • In staat is om nieuwe fenomenen / tendensen te detecteren.
 • In staat is om de verzamelde informatie in de juiste context te plaatsen (rekening houdend met zowel de externe omgeving als de interne werking).
 • Bij afwezigheid van het diensthoofd deze vervangt op het operationeel overleg teneinde de verkregen informatie te bespreken en een coördinerende rol opneemt.

 

Innovatieve Politie

Het LIK is een jonge, dynamische, innoverende dienst. Van de consulent wordt verwacht dat hij, binnen het domein waarvoor hij verantwoordelijk is, op zoek gaat naar operationeel innoverende projecten bij andere politiezones, buurlanden of privésector en een voorstel tot implementatie doet aan het diensthoofd LIK.

 

Gewenst profiel

Diplomavereiste

Houder zijn van een diploma dat in aanmerking wordt genomen voor de aanwerving niveau B.

Ervaring

Relevante ervaring is een meerwaarde.

Kerncompetenties

 • Klantgericht handelen
 • Kijkt naar wat leeft binnen het werkveld en wat als probleem wordt ervaren;
 • Zoekt naar constructieve oplossingen;
 • Communiceert op een positieve en open manier.
   
 • Samenwerken
  In het korps, zowel binnen de afdeling als over de afdelingen en directies heen, kunnen samenwerken, door:
 • Open communicatie te bevorderen;
 • Het groepsgevoel en een samenwerkingsklimaat te stimuleren;
 • Conflicten te vermijden of op te lossen.
   
 • Integer handelen
  De consulent handelt integer in overeenstemming met de deontologische code, is discreet, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
   
 • Zichzelf ontwikkelen
  De consulent staat in voor zijn eigen ontwikkeling door:
 • Opleidingen te volgen of zichzelf bij te scholen;
 • Kritisch te zijn ten opzichte van het eigen functioneren;
 • Lessen te trekken uit gekregen opmerkingen.
   

Competenties specifiek voor de functie

 • Kennis en informatie delen (didactische vaardigheden)
 • Kan op een gestructureerde manier kennis en inzichten overbrengen.
 • Begeleidt anderen op de werkvloer.
   
 • Informatie integreren
 • Benadert situaties vanuit verschillende invalshoeken en gebruikt info uit verschillende bronnen om tot een sluitende conclusie te komen.
 • Weegt verschillende alternatieven tegenover mekaar af.
 • Legt relevante verbanden en integreert alle gegevens op een systematische manier in een coherent geheel.

 

 • Oplossingsgericht werken
  Op basis van ervaring en kennis, oplossingen voor problemen voorstellen, verdedigen en implementeren.
  Als hij met problemen wordt geconfronteerd kan hij vanuit zijn kennis tot de meest pragmatische oplossing komen.

 

 • Resultaatgericht werken
  De consulent beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de correctheid van de ondernomen acties
  De consulent gaat proactief op zoek naar mogelijkheden om vanuit zijn functie de operationele werking te optimaliseren. Bovendien is de consulent in staat het gewenste resultaat op een constructieve manier te behalen, rekening houdende met de wensen van de betrokkenen. Hij kan bovendien door zijn manier van communiceren overtuigen dat dit de goede manier van werken is.
   
 • Leiderschap en communicatie
  Is als leidinggevende een onderdeel van een team en moet een vertrouwensrelatie opbouwen met collega-leidinggevende (zie kerncompetentie samenwerken).
  Vanuit de coördinerende functie van het LIK: communiceert overtuigend en poogt om tot win-win situaties te komen bij overleg, kan compromissen sluiten.
  Bouwt een vertrouwensrelatie op met de medewerkers van de dienst en stuurt medewerkers aan:
  Is aanwezig op de werkvloer als leidinggevende en durft verantwoordelijkheid nemen.
  Geeft ruimte aan de medewerkers voor initiatief, creativiteit en zelfontplooiing zonder de resultaatgerichtheid uit het oog te verliezen.
  We kunnen drie luiken onderscheiden voor de competentie ‘leiderschap’:
  Luik t.o.v. andere collega-leidinggevenden;
  Luik t.o.v. medewerkers waarvan hij niet rechtstreeks chef is;
  Luik t.o.v. medewerkers van de dienst.
   
 • Coping
  Blijft kalm, ook in crisissituaties of moeilijkere werkomstandigheden.
  Toont zelfvertrouwen bij ondernemen van acties.
  Neemt kritiek niet persoonlijk op en plaatst deze in het juiste kader.
   
 • Vakkennis
  De consulent LIK heeft een grote affiniteit met het werkveld van de dienst LIK.
  Hij moet in staat zijn om een uitgebreide kennis van de politionele databanken en de globale operationele toepassingsomgeving te verwerven.
  De consulent moet een basiskennis hebben inzake statistiek.
  De consulent beschikt over een grondige kennis van de “office” toepassingen (Word, Excel, Access, PowerPoint.
  De consulent moet in staat zijn om een grondige kennis te verwerven inzake Orbit en andere analysetools.

 

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Contactpersoon: Kris Allary

Adres: Lijndraaiersstraat 5 – 8400 Oostende
E-Mail: kris.allary@police.belgium.eu
Tel : 059/307 415

 

Informatiesessie

Op woensdag 21 oktober 2020 wordt om 18.30 u voor alle belangstellenden een informatievergadering aangeboden. Gelieve vooraf in te schrijven via e-mail naar PZ.Oostende.HRM@police.belgium.eu.

Wervingsreserve van 24 maanden

Ons aanbod
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Extra aanbod
Een gevarieerde taakinhoud.
Een dynamische werkomgeving waarin zelfstandigheid en zin voor initiatief gepromoot wordt.
Aanvangswedde tussen 2.261,96 euro en 3.366,92 euro bruto per maand. Wil je een simulatie van je wedde, mail dan naar PZ.Oostende.HRM@police.belgium.eu. Alle overheidservaring telt mee, alsook relevante ervaring uit de privé tot 10 jaar.
•Gratis openbaar vervoer - goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer (bus, trein en tram).
Aanvullende informatie
Wervingsreserve

Informatie

Naam
ALLARY
Voornaam
Kris
Functie
Diensthoofd LIK
E-mail
Kris.Allary@police.belgium.eu
Telefoon
059 307 415
Korps/directie/dienst
PZ Oostende