Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (BB1) - Consulent Lid Psycholoog

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5071 T 20 05
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
12
Korps/directie/dienst
7655 - Drp - Rs - Td - Competentiemeting
Werkplaats
Luchtmachtlaan 10
1040 Etterbeek
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
Consulent (BB1)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B. 

 
 
Specifieke diplomavereisten

Bachelor in psychologie 

 
 
Voorstelling korps/directie/dienst

De Directie van het Personeel is één van de vier centrale directies binnen DGR. Ze hangt rechtstreeks af van DGR, de Algemene Directie Middelenbeheer en Informatie. 

De directie van het personeel (DGR-DRP) verzekert onder andere volgende opdrachten inzake het personeel: 

De DRP verzekert de opvolging van de morfologie van de federale politie. 

De DRP verzekert het beheer van de mobiliteit van de personeelsleden van de politiediensten.  

Zij verzekert het beheer van het personeel van de federale politie met inbegrip van, voorstellen voor promoties, met uitzondering van de aanwijzingen in de functie van commissaris-generaal en algemeen directeur. 

Zij voert de opdrachten uit van selectie, rekrutering en opleiding van de personeelsleden van de politiediensten toevertrouwd aan de federale politie door of onder de wet. 

Zij verzekert de ontwikkeling en het beheer van de competenties en de kennis van het personeel. 

Zij garandeert ook de persoonlijke en sociale ondersteuning van de personeelsleden van de federale politie tijdens de uitvoering van hun dienst en, op hun vraag, van de personeelsleden van de lokale politie. 

Zij garandeert onder andere de organisatie en de uitvoering van de activiteiten van expertise, van administratie, van controle en medisch advies. 

De dienst rekrutering en selectie heeft als opdracht het organiseren van het geheel aan rekruterings- en selectieactiviteiten voor zowel de leden van het operationele kader als voor de leden van het administratief en logistiek kader ten behoeve van zowel de lokale politiezones als de federale politie. Aldus draagt zij bijuitstek bij tot de geïntegreerde werking van de politie. 

 
 
Functiebeschrijving

Evalueren van de competenties van de kandidaten door middel van specifieke technieken om hen te kunnen selecteren voor een functie binnen de Geïntegreerde Politie, gestructureerd op twee niveaus

Als Administratieve ondersteuning, administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten te beschikking te stellen. 

 • Gegevens encoderen in geïnformatiseerde testprogramma's. 
 • Toelichting en testinstructies geven aan kandidaten. 
 • Toezicht houden op kandidaten tijdens testafname. 

Als Technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken. 

 • Selectiegesprekken voeren, kandidaten evalueren en schriftelijke rapporten opstellen. 
 • Afnemen van persoonlijkheidstesten en interpreteren van resultaten.
 • Kandidaten observeren tijdens assessmentproeven, instructies geven, de competenties evalueren en schriftelijke rapporten opstellen. 

Als Onthaalpersoneel, burgers doorverwijzen, informeren en hun vragen verzamelen om aan hun gerechtvaardigde verwachtingen te beantwoorden. 

 • Ontvangen en informeren van kandidaten over het verloop van de testen. 
 • Het toewijzen van kandidaten aan de assessoren volgens een vooropgestelde planning. 
 • Het laten invullen van verklaringen en vragenlijsten door de kandidaten. 
 • Het voorbereiden en beheren van de administratie van de dossiers. 

Als Procesbeheerder, zorgen voor de correcte toepassing van de verschillende processen om de entiteit een efficiënt beleid te waarborgen en de klanten en de partners een optimale dienstverlening te waarborgen. 

 • Wetenschappelijke methodes tot testontwikkeling toepassen (pretesting, analyses,…). 
 • Collega's trainen tot het gebruik van nieuwe testinstrumenten. 
 • Informatie delen / opleiding geven aan partners (commissieleden, erkende politiescholen…). 

Als Dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt. 

 • Een kwalitatief syntheserapport over de resultaten opstellen gedurende de selectieprocedure. 
 • Een contact leggen met de kandidaat om hem feedback te geven over zijn selectieresultaten. 
 • Het selectiedossier van de aspirant-inspecteur voorstellen aan de opleider / klasverantwoordelijke van de politieschool. 
 
 
Gewenst profiel

Praktische kennis 

Integreren 

Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie. 

Problemen oplossen 

Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren. 

Ondersteunen 

Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten. 

Verwachte gedrag 

Samenwerken 

Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen. 

Dialogeren 

De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen. 

Zichzelf ontwikkelen 

De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken. 

Inzet tonen 

Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid. 

Klantgericht optreden 

Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden. 

 

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden. 

 
 
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen

Wervingsreserve : 24 maanden

 
 
Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €26327.40 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve

Informatie

Naam
MOERNAUT
Voornaam
Karen
Functie
1st ADV
E-mail
karen.moernaut@police.belgium.eu
Telefoon
02/644 83 88
Korps/directie/dienst
DRP - RS - TD - COMPETENTIEMETING