Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (BB1) - CONSULENT - Lid - Dossierbeheerder (Consulent)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5029 T 20 01
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
6208 - Dga - Directeur-Generaal
Werkplaats
Ruiterijlaan 2
1040 Etterbeek
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
Consulent (BB1)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B

Voorstelling korps/directie/dienst

De Algemene Directie van de Bestuurlijke Politie (DGA) is samengesteld uit een centrale directie (team DGA) en meerdere directies. DGA, die actief is op het ganse nationale grondgebied, verzekert eerstelijnsopdrachten van bestuurlijke politie, opdrachten van gespecialiseerde steun, beschermings- en toezichtopdrachten evenals het ter beschikking stellen van gespecialiseerd personeel en materiaal, en dit in het kader van het genegotieerd beheer van de publieke ruimte. De algemene directie telt meer dan 5700 personeelsleden.

 

Functiebeschrijving

Coördineren van de opvolging van de materiële middelen om de operationele continuïteit van de diensten te verzekeren en leveren van een technische steun in deze materies om bij te dragen aan de realisaties van de opdrachten toevertrouwd aan de organisatie.

De ter bij beschikking gestelde middelen coördineren teneinde te beantwoorden aan de opdrachten toevertrouwd aan de organisatie.

Gewenst profiel

Kennis

• Politionele organisatie - Niv.:Utilisateur
• Strategie en beleid - Niv.:Base
• Ondersteuning van de werking - Niv.:BASIS Informatiebeheer
• Ondersteuning van de werking - Niv.:Avancé Logistiek
• Ondersteuning van de werking - Niv.:BASIS Veiligheid
• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER Informatica
• Steun bij operationele opdrachten - Niv.:BASIS
• Opdrachten van politie - Niv.:Base

Pratische kennissen, ervaringen

• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier
integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder
uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te
bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk
probleem uit te voeren.
• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een
voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

Gewachte gedragen

• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het
bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest
aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te
identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te
stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om
zijn totale boodschap te begrijpen.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden,
interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten,
vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge
kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

Beroep

• MS Office Excel ++
• Ervaring in het beroep of opleiding
• MS Office
• Werkmiddelen ICT
• MS Office Word
• SAP/Fedcom
• SAP/Logispol

Talen

• TAAL - NL-FR

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Interview.

Wervingsreserve: 24 maanden.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis medische zorgen
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve

Informatie

Naam
VROYE
Voornaam
Nathalie
E-mail
Nathalie.vroye@police.belgium.eu
Korps/directie/dienst
DGA - direction