Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (BB1) - Consulent lid

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5073 N 20 05
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7665 - Drp - Anpa - Internationaal
Werkplaats
Luchtmachtlaan 10
1040 Etterbeek
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
Consulent (BB1)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.  

 
 
Specifieke diplomavereisten

 

 

 

Maximum aantal inschrijvingen
15
Voorstelling korps/directie/dienst

De Directie van het Personeel is één van de vier centrale directies binnen DGR. Ze hangt rechtstreeks af van DGR, de Algemene directie middelenbeheer en informatie. 

De Directie van het Personeel (DGR-DRP) verzekert onder andere volgende opdrachten inzake het personeel : 

 • de  opvolging van de morfologie van de Federale Politie ; 
 • het beheer van de mobiliteit van de personeelsleden van de politiediensten ; 
 • het beheer van het personeel van de Federale Politie met inbegrip van, voorstellen voor promoties, met uitzondering van de aanwijzingen in de functie van commissaris-generaal en algemeen directeur; 
 • de opdrachten uit van selectie, rekrutering en opleiding van de personeelsleden van de politiediensten toevertrouwd aan de Federale Politie door of onder de wet ; 
 • de ontwikkeling en het beheer van de competenties en de kennis van het personeel ; 
 • de persoonlijke en sociale ondersteuning van de personeelsleden van de federale politie tijdens de uitvoering van hun dienst en, op hun vraag, van de personeelsleden van de Lokale Politie ; 
 • de organisatie en de uitvoering van de activiteiten van expertise, van administratie, van controle en medisch advies. 

De Nationale Politieacademie (ANPA) is een pool voor beroepsopleiding, uitwisseling en onderzoek, die kwaliteitsvolle opleidingen ontwikkelt, aanbiedt en verstrekt die beantwoorden aan de behoeften van de Geïntegreerde Politie. 

 
 
Functiebeschrijving

Zorgen voor een kwalitatieve, administratieve ondersteuning aan de dienst "Internationaal" en het verzekeren van de praktische organisatie van de internationale opleidingen alsook aan andere wijzen voor het ontwikkelen van specifieke kennis en vaardigheden gekoppeld aan een internationaal kader of dimensie. 

Als Administratieve ondersteuning, administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten te beschikking te stellen. 

 • De binnenkomende post en mails beheren 
 • Opvolging van de lopende zaken 
 • Beheer en opvolging van de briefwisseling van de dienst. 
 • Opstellen van brieven en nota's 
 • Opstellen van opleidings-aanboden. 
 • Opstellen van erkenningsnummers. 
 • Verslagen van interne vergaderingen opstellen. 
 • Dossiers administratief beheren en opvolgen. 

Als Plannings-deskundige, de uitvoering van taken, activiteiten, technische procedures coördineren om het praktische verloop van de activiteiten te verzekeren. 

 • Organisatie van internationale opleidingen 
 • Reservatie van de nodige infrastructuur (zalen, hotels, catering,…). 
 • Zorgen voor de naleving van de vooropgestelde selectiecriteria van de kandidaten aan een bepaalde cursus. 
 • Uitwisseling van ervaring: organisatie van informatiesessies voor collega's die hebben deelgenomen aan een internationale opleiding en die hun ervaring en nieuwe kennis willen delen, het verspreiden van de verslagen van opleiding via de portalsite; ... 
 • Aansporen tot deelname aan online cursussen ("webinars") en logistieke ondersteuning bieden wanneer dat nodig is 
 • De leden van de geïntegreerde politie informeren over het bestaan van het uitwisselingsprogramma lettertype "EPEP" en ondersteuning bieden waar nodig, meer bepaald bij de identificatie van de mogelijke partners 
 • Planning van bijeenkomsten, versturen van de uitnodigingen en beheren van het administratieve gedeelte. 
 • De voorraden en de bestellingen van verbruiksproducten beheren. 

Als Contactpersoon, antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag. 

 • Opvolging verzekeren van de verschillende docenten, projectleiders en klanten 
 • Contact onderhouden met personen van de andere diensten die betrokken zijn bij deze opleidingen met een internationaal karakter 
 • Berichten ontvangen en doorgeven. 
 • Antwoorden op de verzoeken om informatie van interne of externe klanten. 
 • De klanten doorverwijzen naar de bevoegde personen/diensten. 
 • Aan de klanten uitleg geven over de procedure en bij problemen nadenken over klantgerichte oplossingen volgens de procedures of regels. 

Als Dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt. 

 • Informatie of verduidelijkingen inwinnen bij verschillende bronnen. 
 • Nagaan of de informatie in het dossier volledig en correct is. 
 • De vastgelegde stappen in het dossier uitvoeren volgens de procedures of regels. 
 • De kernelementen van het dossier opsporen, analyseren en structureren. 
 • De behandelde dossiers controleren. 
 • Een conclusie betreffende het vervolg van de behandeling van het dossier formuleren. 
 
 
Gewenst profiel

Praktische kennis 

Integreren 

Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.

Problemen oplossen 

Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren. 

Ondersteunen 

Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten. 

Verwachte gedrag 

Samenwerken 

Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen. 

Dialogeren 

De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen. 

Zichzelf ontwikkelen 

De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken. 

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden. 

 
 
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen 

Wervingsreserve : 24 maanden

 

 
 
Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €26327.40 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve

Informatie

Naam
RUELLE
Voornaam
Alain
Functie
Diensthoofd
E-mail
alain.ruelle@police.belgium.eu
Telefoon
02/642 69 93
Korps/directie/dienst
DRP - ANPA - INTERNATIONAAL