Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (BB1) - Consulent - Informatiebeheerder - ARIEC Limburg

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
P 5026 N 20 05
Type betrekking
Contractueel
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7298 - Coord En Steundirectie - Arr Limburg
Werkplaats
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt
Provincie
Limburg
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
Tot en met 31/12/2021
Niveau
Consulent (BB1)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Maximum aantal inschrijvingen
25
Voorstelling korps/directie/dienst

PRESENTATIE VAN DE DIENST

De coördinatie- en steundirectie (CSD) is een eenheid van de federale politie die een scharnierfunctie vervult in de geïntegreerde politiezorg binnen het gerechtelijke arrondissement, en dit in overleg met de bestuurlijke en gerechtelijke overheden, met de andere eenheden van de geïntegreerde politie die actief zijn op het grondgebied van het arrondissement en met andere veiligheidspartners.

De CSD is o.m. bevoegd voor:

- de ondersteuning van de gedeconcentreerde federale eenheden;

- de technische, administratieve en operationele ondersteuning van de lokale politie;

- de coördinatie, op vraag van de bevoegde overheden van bestuurlijke politie, van de ondersteuning door het federaal niveau voor de bovenlokale opdrachten van bestuurlijke politie;

- de coördinatie en de leiding van de politieoperaties overeenkomstig de wet op het politieambt.

De communicatie- en informatiedienst van het arrondissement (SICAD/AIK) is belast met het afdekken van de wettelijke politiële verplichtingen inzake de behandeling van informatie:

- de collecte en centralisatie van de informatie van bestuurlijke en gerechtelijke politie (inclusief de wegpolitie) in de Nationale Gegevensbank (ANG);

- de organisatie van de behandeling van de informatie en documentatie die bijgehouden wordt bij SICAD/AIK, conform de wettelijke en reglementaire bepalingen;

- de verwerking van de informatie ten behoeve van de autoriteiten en de politiediensten voor zover deze behandeling een meerwaarde inhoud ten opzichte van de eigen mogelijkheden van de politiediensten en dit zowel op het operationele vlak als wat betreft de ontwikkeling van het veiligheidsbeleid in de domeinen van bestuurlijke en gerechtelijke politie;

- de steun aan de verantwoordelijke functionele beheerder van de verwerking van de informatie in de zone in het kader van de organisatie en implementatie van de informatiestromen.

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

U bent betrokken bij een specifiek proefproject (genaamd ARIEC Limburg), waarvoor de CSD Limburg piloot is, nl. bestuurlijke handhaving van georganiseerde criminaliteit. Dit heeft als doel om in de provincie Limburg een bestuurlijke-organisatorische ad-hoc aanpak en methodiek uit te werken die erop gericht is lokale besturen te ondersteunen bij het verstoren van criminele processen en hun ondersteunende activiteiten. Het uiteindelijke doel is een integrale en geïntegreerde aanpak van een bepaald crimineel fenomeen en/of een specifieke dadergroep.

De kadernota Integrale Veiligheid 2016-2019 en het Nationaal Veiligheidsplan 2016-2019 onderschrijven de bestuurlijke handhaving (en de informatie-uitwisseling) als een essentieel onderdeel van de integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit. U krijgt met name te maken met informatie-uitwisseling, waarbij u de informatiestromen en de beschikbare informatie zal moeten verwerken en exploiteren teneinde tot een efficiënt informatiebeheer en een correctie beeldvorming te komen.

Functiebeschrijving

A. Als dossier -en informatiebeheerder

Dossiers analyseren en controleren op juistheid en correctheid (overeenstemming met regelgeving) teneinde de besluitvorming te ondersteunen en alle elementen weer te geven tot het nemen van beslissingen.

De relevante informatie m.b.t. specifieke domeinen beheren en exploiteren om ze beschikbaar te stellen, zodat iedereen in staat is zijn/haar taken uit te voeren en/of de ad-hoc procedures na te leven.

Voorbeelden van taken:

- Inwinnen van informaties bij de verschillende overheidspartners.

- Ontvangen en opzoeken (in verschillende bestanden en informatiebronnen) van informatie.

- Uitvoeren van kwaliteitscontroles op de ontvangen informatie.

- Advies geven met betrekking tot de organisatie van het informatiebeheer en de informatieverwerking binnen het project.

- Casusbesprekingen voeren met de betrokken partners.

- Samenleggen, structureren en analyseren van informatie.

- Zoeken naar verbanden en de informatie exploiteren om zo fenomenen te detecteren en tot een duidelijke beeldvorming te komen.

- De informatie archiveren en instaan voor een adequate doorstroming en verspreiding van de informatie naar de juiste partner(s) en databank(en).

- Samenstellen en dagelijks opvolgen van de digitale ARIEC-dossiers in een specifieke databank.

- Aanreiken van hulpmiddelen, advies en begeleiding alsook ondersteuning aan de partners in het gebruik van de verschillende gegevensbanken.

B. Als technisch deskundige

Op basis van zijn expertise analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om hen in staat te stellen de juiste beslissingen te nemen.

Voorbeelden van taken:

- Formuleren en contextualiseren van antwoorden op vragen van lokale overheden en betrokken partners.

- Deelnemen aan werkgroepen en projecten.

C. Als administratieve ondersteuner

Administratieve en/of organisatorische taken verrichten volgens de bij de werkgever geldende procedures.

Voorbeelden van taken:

- Vergaderingen plannen, uitnodigingen sturen en de zaal vastleggen.

- Verslagen van interne vergaderingen opstellen.

- Opstellen van documenten allerlei (brieven, nota's, memo's, teksten, presentaties,...)

 

Gewenst profiel

Algemeen competentieprofiel voor niveau B.

Bijkomende competenties:

- Over de nodige administratieve skills beschikken (ordelijk en gestructureerd te werk gaan)

- Snel aan de slag kunnen gaan met voor de kandidaat nieuwe (eenvoudige) digitale systemen (KISS).

- Duurzame professionele contacten kunnen leggen en onderhouden met de andere overheidspartners (parket, lokale besturen, politie- & inspectiediensten, enz).

- Bekwaamheid in het rapporteren binnen het team en in het geven van uiteenzettingen/presentaties aan kleine groepen (+/- 10) deelnemers.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

HOE SOLLICITEREN?

Het volledig inschrijvingsdossier bevat het volgende:

- het volledig ingevuld inschrijvingsformulier

- een kopie van je hoogste behaalde diploma, dat ten minste beantwoordt aan de (niveau)vereisten van de burgerfunctie waarvoor je solliciteert

- een recent uittreksel uit het strafregister (max. drie maanden oud)

- een cv en een sollicitatiebrief

- een kopie van je identiteitskaart

 

Het inschrijvingsdossier moet rechtstreeks toegezonden worden aan:

Via mail:                                                                              

csd.lim.resources.pers@police.belgium.eu   

Via post:

FEDERALE POLITIE

Personeelsdienst

T.a.v. Inge Guisson

Luikersteenweg 228

3500 HASSELT

                    

Een eerste selectie zal gebeuren op basis van het dossier, maximum 15 kandidaten zullen doorgaan naar het interview.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de Federale Politie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Niet statutair zijn in een betrekking van hetzelfde niveau binnen de geïntegreerde Politie

Informatie

Naam
MINTEN
Voornaam
Dirk
Functie
Commissaris
E-mail
dirk.minten@police.belgium.eu
Telefoon
011/287.347
Korps/directie/dienst
FGP Limburg