Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (BB1) - Consulent informatie en fenomeenbeheerder

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5012 N 21 01
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7307 - Coord En Steundirectie - Arr Antwerpen
Werkplaats
Noordersingel 25-27
2140 Borgerhout
Provincie
Antwerpen
Niveau
Consulent (BB1)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen.

Voorstelling korps/directie/dienst

De coördinatie- en steundirectie (CSD) is een eenheid van de federale politie die een scharnierfunctie vervult in de geïntegreerde politiezorg binnen het gerechtelijk arrondissement, en dit in overleg met de bestuurlijke en gerechtelijke overheden, met de andere eenheden van de geïntegreerde politie die actief zijn op het grondgebied van het arrondissement en met andere veiligheidspartners.

De CSD is o.m. bevoegd voor:

 • De ondersteuning van de gedeconcentreerde federale eenheden;
 • De technische, administratieve en operationele ondersteuning van de lokale politie;
 • De coördinatie, op vraag van de bevoegde overheden van bestuurlijke politie, van de ondersteuning door het federaal niveau voor de bovenlokale opdrachten van bestuurlijke politie;
 • De coördinatie en de leiding van de politieoperaties overeenkomstig de wet op het politieambt.

De communicatie- en informatiedienst van het arrondissement/beheer informatie (SICAD/BI-AIK) is belast met het afdekken van de wettelijke politiële verplichtingen inzake de behandeling van informatie:

 • de collecte en centralisatie van de informatie van bestuurlijke en gerechtelijke politie (inclusief de wegpolitie) in de Nationale Gegevensbank (ANG)
 • de organisatie van de behandeling van de informatie en documentatie die bijgehouden wordt bij SICAD/BI, conform de wettelijke en reglementaire bepalingen
 • de verwerking van de informatie ten behoeve van de autoriteiten en de politiediensten voor zover deze behandeling een meerwaarde inhoud ten opzichte van de eigen mogelijkheden van de politiediensten en dit zowel op het operationele vlak als wat betreft de ontwikkeling van het veiligheidsbeleid in de domeinen van bestuurlijke en gerechtelijke politie

de steun aan de verantwoordelijke functionele beheerder van de verwerking van de informatie in de zone in het kader van de organisatie en implementatie van de informatiestromen

Functiebeschrijving

     1. Als ploegverantwoordelijke

De collega’s voor wie hij verantwoordelijk is, begeleiden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling om iedereen in staat te stellen zijn kennis en competenties te ontwikkelen en om een positief en constructief werkkader te stimuleren.

Voorbeelden van taken:

 • Voeren van planningsgesprekken, functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken
 • Aansturen en begeleiden van de medewerkers binnen de directie
 • Geven van feedback en formuleren van werkpunten
 • In samenspraak met het personeelslid bepalen van persoonlijke ontwikkeltrajecten
 • Optreden als bemiddelaar ingeval van conflicten
 • Opvangen van nieuwe medewerkers
 • Responsabiliseren van de medewerkers 

       2. Als omkaderend personeel

De ter beschikking gestelde mensen en/of middelen optimaal en in overeenstemming met het beleid van de hiërarchie beheren om de vastgelegde doelstellingen te bereiken.

Voorbeelden van taken:

 • Opstellen van een planning en deze aanpassen al naargelang de situatie
 • Geven van concrete instructies en of opdrachten aan de medewerkers
 • Verdelen van de taken onder de medewerkers
 • Toezien op de kwaliteit en de uitvoeringstermijnen van taken en aanbrengen van correcties indien nodig
 • Voorzien in de middelen nodig om de operationele werking te garanderen

       3. Als technisch deskundige

Op basis van zijn expertise analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken en de medewerkers te helpen bij hun taken.

Voorbeelden van taken:

 • Formuleren en contextualiseren van antwoorden op vragen van zowel operationele als beleidsondersteunende aard om zo de strategische, tactische en operationele misdrijfanalyse te ondersteunen
 • Opstellen van een aantal rapporteringen en metingen in het raam van het Arrondissementeel actieplan en het meetplan PLP37.
 • Helpen bij de uitvoering van de richtlijnen inzake informatiebeheer in de diensten die klant zijn van het AIK
 • Deelnemen aan werkgroepen en projecten
 • Vaststellen van de knelpunten van een bepaalde methode en hiervoor alternatieven voorstellen
 • Waken over de wettelijke verplichtingen inzake informatiebeheer

       4. Als lid van het infodeskteam

Optreden als bestemmeling van de (bestuurlijke en gerechtelijke) informatiestroom en alle informatie controleren, evalueren, klasseren en vergelijken om deze op gestructureerde wijze ter beschikking te stellen van de interne en externe partners.

Voorbeelden van taken:

 • Instaan voor de algemene beeldvorming inzake allerlei fenomenen
 • Uitvoeren van kwaliteitscontroles op de ontvangen informatie
 • Instaan voor de doorstroming en verspreiding van de informatie naar de juiste partner(s) en databank(en)
 • Publiceren van overzichten en opstellen van fotoboeken
 • Uitvoeren van opzoekingen en aanvullen van gegevens
 • Ondersteuning bieden bij de dagelijkse inhoudelijke opvolging van de geregistreerde criminaliteit om (nieuwe) fenomenen te detecteren en verbanden te kunnen leggen
 • Instaan voor de coördinatie van onderzoeken en de verwittigingen bij HIT’s op informatie met code 00 of 01
 • Advies geven aan het diensthoofd met betrekking tot de organisatie van het informatiebeheer en de informatieverwerking binnen de dienst

      5. Als lid van het exploitatieteam

 • Exploiteren van informatie en behandelen van complexe vraagstellingen om de beeldvorming inzake verschillende fenomenen ( geweldsdelicten, georganiseerde misdaad-etnische gelinkte criminaliteit, financieel-economische criminaliteit, mensenhandel, drugs, diefstallen, inbreuken op leefmilieu, radicalisme, …) te ondersteune

Voorbeelden van taken:

 • Bestuderen van de evolutie met betrekking tot bovenstaande fenomenen
 • Zoeken naar verbanden tussen de verschillende feiten op basis van zachte en harde info
 • Verzamelen van alle zachte informatie en voorstellen op taskforcevergaderingen
 • Vergaren van informatie bij lokale politiezones, FGP, andere AIK’s, …
 • Ondersteuning bieden bij de dagelijkse inhoudelijke opvolging van de geregistreerde criminaliteit om (nieuwe) fenomenen te detecteren en verbanden te kunnen leggen
 • Advies geven aan het diensthoofd met betrekking tot de organisatie van het informatiebeheer en de informatieverwerking binnen de dienst​​​​​​​​​​​​​​

     6. Als vertegenwoordiger

Op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doeltreffende uitwisseling van informatie.

Voorbeelden van taken:

 • Samenwerken met alle informatiekruispunten, zowel intern als extern de organisatie, om een optimale informatiedoorstroming te garanderen
 • Vertegenwoordigen van het AIK op een aantal fora zoals de arrondissementele experisecel, Becor en het netwerk van contactperso Terrorisme, Extremisme en Radicalisme
 • Bijdragen tot een kwaliteitsvolle werking van het AIK als centraal informatiekruispunt tussen de lokale politie en de gedeconcentreerde federale gerechtelijke en bestuurlijke diensten van het arrondissement
 • Onderhouden van goede contacten met interne en externe partners om een vlotte uitwisseling van informatie te verzekeren

       7. Als niet politieambtenaar belast met operationele steun

Steunopdrachten uitvoeren met behulp van kennis, middelen en/of specifieke technieken om de klanten een operationele meerwaarde te bieden bij het vervullen van hun eigen opdrachten.

Voorbeelden van taken:

 • Aanreiken van hulpmiddelen, advies en begeleiding alsook ondersteuning aan de medewerkers in het gebruik van de verschillende gegevensbanken
 • Toevoegen van een meerwaarde aan de politionele informatie en instaan voor de verspreiding ervan
 • Optreden als expert in het beheer en de behandeling van politionele informatie
Gewenst profiel

Kennis :

• Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER

• Steun bij operationele opdrachten - Niv.:GEVORDERD

• Criminele fenomenen - Niv.:GEBRUIKER

• Opdrachten van politie - Niv.: GEVORDERD

• Politietechnieken - Niv.:GEBRUIKER

 

Praktische kennis :

• Analyseren - Door zich een kritisch en rationeel oordeel te vormen over de beschikbare informatie en door het essentiële van het bijkomstige te onderscheiden, inzicht krijgen in oorzaak en gevolg.

• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.

• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

 

Verwachte gedrag :

• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

• Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.

• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

• Betrouwbaarheid tonen - Op een gedisciplineerde manier te werk gaan in overeenstemming met eigen principes en waarden van de organisatie, iedereen fair behandelen, vertrouwelijkheid respecteren

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Wervingsreserve van 24 maanden

selectiecommissie

uitsluitende proef

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €26327.40 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve

Informatie

Naam
De Cock
Voornaam
Guy
Functie
Diensthoofd AIK
E-mail
Guy.DeCock@police.belgium.eu
Telefoon
03/217 83 51
Korps/directie/dienst
CSD Antwepren