Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-consulent - CONSULENT ICT Lid – Product Consultant ICT

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5013 T 20 02
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7362 - Dri - Products
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
ICT-consulent
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een graad ICT of houder zijn van een bachelor diploma ICT of elektronische georiënteerd.

Competenties

- Kennis van de tweede landstaal is een belangrijke meerwaarde.

- Kennis van het technisch Engels is noodzakelijk.

- Grondige kennis van Microsoft Windows omgeving.

- Grondige kennis van Microsoft Active Directory.

- Goede kennis van Microsoft Windows Server 2012.

- Goede kennis van scripting (Batch, WMI, PowerShell, AutoIt, PHP, PERL, …).

- Goede kennis van Microsoft producten en Office 365 omgeving.

- Goede kennis van de virtuele omgeving, werkpostgericht is een troef.

- De kennis van de Linux server omgeving is een troef.

Maximum aantal inschrijvingen
25
Voorstelling korps/directie/dienst

DRI is verantwoordelijk voor het beheer van de politionele informatie en de ICT-middelen. Als dusdanig zorgt DRI voor de voorbereiding van het beleid en van de regelgeving in zake het beheer en de verwerking van de informatie, voor de ontwikkeling van het concept van 'politionele informatie', voor de bepaling van de standaarden en voor de technische normen en de implementatie van de informatie- en communicatiesystemen. De dienst Products (Products Division - DIPO) ontwikkelt en beheert de politionele ICT applicaties en producten. In dit kader neemt ze de ontwikkeling van en het onderzoek naar toepassingen ten laste, die door de politie in gebruik worden genomen. Hij verzekert het beheer en de opvolging van het 'release management committee' waarin de planning van de ontwikkeling, van het testen en van de 'release' zelf, van informatie- en communicatieproducten wordt gevolgd. Een tweede zeer belangrijk zwaartepunt wordt gevormd door de technische analyse van de behoeften, een behoefteraming van de hardware-systemen (desktops, laptops, tablets, …) en de aankoop van deze producten. De dienst is eveneens verantwoordelijk voor onderzoek & ontwikkeling binnen dit gebied.

Functiebeschrijving

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

De General Product Manager bijstaan in de organisatie, de opvolging, de implementering en de coördinatie van de divisie Products.

Het verzekeren van de optimale werking van de informatiesystemen (hardware en software) teneinde bij te dragen om de strategische doelstellingen zoals gedefinieerd door de directie te bereiken en teneinde een efficiënte werking te bevorderen en de diensten van de gebruikers toe te laten om hun opdrachten te vervullen, steunend op een adequate, performante informaticastructuur en ICT-productengamma met een optimale beschikbaarheidsgraad.

 

FUNCTIEBESCHRIJVING

 

Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken in het beleid materie en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

Voorbeelden van taken : 

 • Meewerken aan de realisatie, steun en kwaliteitscontrole van de technische en functionele analyses.
 • Tweede- en derdelijns technische en/of functionele problemen oplossen.
 • Strategisch, organisatorisch en uitvoerend of ondersteunend actief zijn in het raam van de automatisering en de informaticadiensten.
 • Dossiers of situaties vanuit technisch oogpunt analyseren.
 • Technische begrippen overeenstemmend maken.
 • Onsamenhangendheden en punten van overeenkomst vaststellen.
 • Benchmarking van IT-producten.

 

Als ploegverantwoordelijke, de collega's voor wie hij verantwoordelijk is begeleiden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling om iedereen in staat te stellen zijn kennis en competenties te ontwikkelen en om een positief en constructief werkkader te stimuleren.

Voorbeelden van taken :

 • Constructieve feedback geven en wijzen op de verbeterpunten van de medewerkers.
 • De medewerkers opleiden op de werkplaats.
 • De medewerkers responsabiliseren.
 • Ingrijpen bij problemen of conflicten in verband met de werkrelaties of het functioneren van het team.
 • De nieuwe medewerkers begeleiden bij hun integratie in de ploeg en bij het aanleren van nieuwe taken.

 

Als vertegenwoordiger, op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doeltreffende uitwisseling van informatie.

Voorbeelden van taken : 

 • Onderhandelen met de gesprekspartners tijdens vergaderingen.
 • Aanwezig zijn op de geschikte fora.
 • Werkgroepen voorzitten, vergaderingen leiden, …

 

Als informatiebeheerder, de relevante informatie met betrekking tot specifieke domeinen beheren en exploiteren om ze beschikbaar te stellen zodat iedereen in staat is zijn/haar taken uit te voeren en/of de ad-hoc procedures na te leven.

Voorbeelden van taken :

 • Informatiesessies organiseren (voor de gebruikers).
 • Gerichte vragen beantwoorden aan de telefoon of via mail.
 • Zijn/haar kennis doorgeven aan nieuwe collega's.
 • Informatie geven aan de experten in andere domeinen.

 

Als informaticaondersteuning, taken en activiteiten in het domein van de informatica verrichten volgens de geldende procedures om het informaticapark van de entiteit optimaal te beheren.

Voorbeelden van taken :

 • Ontwikkelen, aanpassen en verbeteren van complexe toepassingen.
 • Programma’s schrijven.
 • Bestaande applicaties verbeteren.
 • Applicaties aanpassen op basis van de technische ontwikkelingen (hardware en software).
 • Applicaties aanpassen op basis van reglementaire en administratieve wijzigingen.
 • Een gebruiksvriendelijke interface garanderen voor de applicaties.

 

Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

Voorbeelden van taken  :

 • Beheren en opvolgen van de dossiers m.b.t. de ICT hardware- en softwarebehoeften (Opstellen van Dmat, verzamelen van de behoeften, opvolging van de markten…).
 • Het dossier of informatie dat verband houdt met het dossier ontvangen.
 • Nagaan of de informatie in het dossier volledig en correct is.
 • De behandelde dossiers controleren.

 

Als contactpersoon, antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

Voorbeelden van taken  :

 • Antwoorden op de vragen om informatie en op de vragen die verband houden met ICT aangelegenheden binnen diens team en divisie, in functie van diens kennis en, zo nodig, de informatie aan diens collega’s overmaken.
 • De nodige documenten/brochures/inlichtingen aan de personen bezorgen

 

Gewenst profiel

Kennis :

• Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER

• Strategie en beleid - Niv.:BASIS

• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

 

Praktische kennis :

Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.

Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.

Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

 

Verwachte gedrag :

Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

 

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen.

Wervingsreserve: 24 maanden.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €28906.31 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve

Informatie

Naam
MOREAU
Voornaam
Vincent
Functie
General Product Manager
E-mail
DRI.Resources.Pers@police.belgium.eu
Telefoon
02/642.68.10
Korps/directie/dienst
DGR - DRI - DIPO (Product)