Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-consulent - Consulent ICT - Departement Operationele Steun - Technische Steundienst

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5025 T 20 02
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
5343 - Montgomery
Werkplaats
Sint-Pieterssteenweg 122
1040 Etterbeek
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
ICT-consulent
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Specifieke diplomavereisten

In het bezit zijn van een ICT-gericht bachelordiploma.

Voorstelling korps/directie/dienst

Het departement "Operationele steun" is een van de 8 departementen van de politiezone. 

Het omvat de diensten waarvoor geen minimumnormen zijn bepaald en die niet onderworpen zijn aan de basisfunctionaliteit in de strikte zin van het woord.

Het zijn diensten die op een transversale manier werken ten voordele van de verschillende departementen in de zone, waarvoor ze een belangrijke steun bieden.

Concreet bestaat het departement uit een Coördinatiecel, de Fiets- en Hondenbrigades, de Zonale Dispatching, de Dienst Dossierbeheer, de Dienst Politionele Slachtofferbejegening en de Dienst Technische Steun.

Onder het gezag van het diensthoofd vindt de CALog Niveau B, ICT-Consulent zijn bestaansreden in de behoefte aan ICT-expertise binnen de dienst om technische ondersteuning te kunnen bieden bij onderzoeken.

Functiebeschrijving

Onder het gezag van het diensthoofd waaraan hij rechtstreeks rapporteert, heeft de Calog Niveau B, ICT-Consulent volgende taken:

 

 • Beheert als omkaderend personeel de middelen die hem/haar ter beschikking worden gesteld in overeenstemming met het beleid van de hiërarchie om de gestelde doelen te bereiken;
 • Zorgt voor een doeltreffend en efficiënt beheer van het materiaal waarvoor het toezicht onder de bevoegdheid van de Technische steun valt (camera's, ANPR,...) ;
 • Ondersteunt het personeel van de operationele diensten van de zone bij het lezen en/of analyseren van telematicamiddelen (telefonie, ICT...);
 • Controleert de operationaliteit van de aan de dienst ter beschikking gestelde materiële middelen en anticipeert op de behoeften terzake;
 • Zoekt naar bestaande goede praktijken in andere zones;
 • Geeft blijk van een spontane interesse in ontwikkeling en verandering binnen het domein dat hem/haar aanbelangt;
 • Als contactpersoon van het departement reageert hij/zij op alle aanvragen van interne of externe klanten en stuurt hij/zij complexe aanvragen door naar gespecialiseerde personen of diensten om de klanten te ondersteunen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag;
 • Geeft blijk van een spontane belangstelling voor ontwikkelingen en/of veranderingen binnen de domeinen die hem/haar aanbelangen;
 • Geeft uitleg aan de partners in verband met de aanvraag- en inzetprocedures van de diensten van het departement en denkt in geval van problemen na over klantgerichte oplossingen volgens de procedures of toepassingsregels binnen de politiezone ;
 • Maakt deel uit van een duurzaam en actief proces van probleemoplossing in samenwerking met de interne en externe partners;
 • Staat zo nodig het diensthoofd bij of vertegenwoordigt hem in interne of externe werkvergaderingen, op voorwaarde dat de agenda punten bevat die onder zijn of haar bevoegdheid vallen;
 • Kan, bij afwezigheid van het diensthoofd, gevraagd worden hem tijdelijk te vervangen om de continuïteit van het beheer van de diensten te waarborgen;
 • Communiceert het standpunt/de behoeften van de hiërarchie/organisatie in werkgroepen en/of interne of externe vergaderingen;
 • Leidt werkgroepen;
 • In nauwe samenwerking met de diensten die deel uitmaken van het departement, draagt hij/zij bij tot de uitvoering en de opvolging van het zonaal veiligheidsplan;
 • Kan worden aangewezen als projectmanager in projecten met departementale omvang;
 • Neemt deel aan het opstellen van een behoeftenprogramma van het departement en van de begrotingsramingen;
 • Analyseert en doet voorstellen aan zijn of haar hiërarchie met betrekking tot zijn of haar bevoegdheidsgebied;
 • Neemt deel aan de ontwikkeling van richtlijnen en procedures;
 • Zorgt ervoor dat de middelen die hem/haar ter beschikking worden gesteld als een goede huisvader worden gebruikt.
Gewenst profiel

Kennis en competenties:

 • in het bezit zijn van het specifieke, voor de functie vereiste diploma ;
 • een goede kennis hebben van de organisatie, de structuur en de werking van de geïntegreerde politie in het algemeen en van een politiezone in het bijzonder;
 • een goede kennis hebben van de wetgeving, reglementen, normen en richtlijnen die betrekking hebben op zijn/haar bevoegdheidsgebied en bereid zijn om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen ervan;
 • beschikken over specifieke technische kennis met betrekking tot hun competentiegebied ;
 • blijk kunnen geven van professionele nieuwsgierigheid door middel van documentatie en het zoeken naar informatie om deel te kunnen nemen aan het ontwerp en de evaluatie van projecten en aan het zoeken naar oplossingen in verband met zijn/haar competentiegebied ;
 • kennis hebben van het beheer van materiële en telematicamiddelen;
 • in staat zijn om theoretische kennis in de praktijk toe te passen;
 • beschikken over de nodige redactionele vaardigheden om volledige, duidelijke, precieze en begrijpelijke dossiers op te stellen;
 • beschikken over organisatorische vaardigheden;
 • projecten op zijn of haar vakgebied kunnen opzetten en uitvoeren;
 • voldoen aan het generieke profiel van Consulent/Coördinator;
 • voldoen aan de taaleisen wat betreft kennis van de tweede nationale taal.

Personeelsbeheer :

 • Zijn/haar medewerkers omkaderen, coachen, superviseren, motiveren bij de uitvoering van hun opdrachten;
 • De functie van quality controler verzekeren;
 • De evaluatieprocedure beheersen en kunnen toepassen : overgaan tot de nodige gesprekken;
 • Toezien op het dagelijks beheer van zijn team, waarbij conflicten tussen medewerkers voorkomen of opgelost worden;
 • Gevoelig zijn voor het welzijn van zijn collega’s en zich bewust zijn van zijn verantwoordelijkheden terzake.

 

Vaardigheden:

 • Instemmen met en doordrongen zijn van de filosofie van de gemeenschapsgerichte politiezorg (bekommerd zijn om de problemen van de burgers, rekenschap afleggen van zijn acties en persoonlijk betrokken zijn) ;
 • Zich willen inzetten om de veiligheid, het welzijn en de levenskwaliteit binnen de politiezone en de dienstverlening naar de burgers toe te verbeteren;
 • Doordrongen zijn van de filosofie ontwikkeld door de ministeriële omzendbrie CP3
 • De waarden van de geïntegreerde politie en die van de zone in het bijzonder overbrengen en naleven;
 • Strikt en methodisch zijn (naleven van de deadlines) zijn ;
 • een analytisch en synthetisch vermogen hebben.
 • vooruitziend zijn bij het vaststellen van de prioriteiten voor de te behandelen onderwerpen en de op te zetten projecten.
 • blijk geven van flexibiliteit in de organisatie van de arbeidstijd om adequaat in te spelen op de operationele behoeften.                                                                                                           
 • blijk geven van stressbestendigheid, zelfbeheersing en koelbloedigheid;
 • polyvalent zijn gezien de diversiteit aan onderwerpen die voortvloeien uit zijn of haar vakgebied ;
 • blijk geven van integriteit, loyaliteit, discretie en onpartijdigheid ;
 • voorbeeldig zijn (voorbeeldfunctie);
 • in staat zijn om initiatief te nemen en tegelijkertijd bereid zijn om verantwoording af te leggen;
 • een teamgeest en een positieve en constructieve werksfeer creëren en bevorderen;
 • ruimdenkend zijn ;
 • bereid zijn de uitvoering van zijn/haar taken te verbeteren door zijn eigen functioneren kritisch in vraag te durven stellen, door zich in te schrijven en actief deel te nemen aan opleidingen en door voortdurend nieuwe kennis en vaardigheden te verwerven;
 • bereid zijn de voor de uitoefening van de functie noodzakelijke opleiding te volgen;
 • een goede beheerder zijn van de ter beschikking gestelde middelen en het optimale gebruik ervan controleren;
 • gemakkelijk contact leggen met het personeel, de andere directies en diensten, de externe partners;
 • blijk geven van initiatief ;
 • in staat zijn de teamgeest en de samenwerking met andere leden van de verschillende diensten te ontwikkelen;
 • in staat zijn technische informatie te verspreiden door deze begrijpelijk en toegankelijk te maken door ze aan te passen aan het betrokken publiek;
 • over een geldig rijbewijs categorie B beschikken.
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Schriftelijke testen aan de Federale Politie + selectiecommissie.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €28906.31 op de huidige indexeringscoëfficiënt)

Informatie

Naam
BERCKMANS
Voornaam
Laetitia
Functie
Adviseur - Diensthoofd Human Resources
E-mail
zpz.montgomery.pers@police.belgium.eu
Telefoon
02/788.90.30
Korps/directie/dienst
Departement Middelenbeheer