Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-consulent - Consulent ICT

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5006 T 20 12
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7684 - Drp - Pms - Steun - Beheer Med Info
Werkplaats
Kroonlaan 145
1050 Elsene
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
ICT-consulent
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen.

 

Specifieke diplomavereisten

Een bachelorvorming in de informatica genoten hebben.

Maximum aantal inschrijvingen
25
Voorstelling korps/directie/dienst

​De Directie van het Personeel is één van de vier centrale directies binnen DGR. Ze hangt rechtstreeks af van DGR, de Algemene Directie Middelenbeheer en Informatie.
De directie van het personeel (DGR-DRP) verzekert onder andere volgende opdrachten inzake het personeel:

De DRP verzekert de opvolging van de morfologie van de federale politie.

De DRP verzekert het beheer van de mobiliteit van de personeelsleden van de politiediensten. 

Zij verzekert het beheer van het personeel van de federale politie met inbegrip van, voorstellen voor promoties, met uitzondering van de aanwijzingen in de functie van commissaris-generaal en algemeen directeur.

Zij voert de opdrachten uit van selectie, rekrutering en opleiding van de personeelsleden van de politiediensten toevertrouwd aan de federale politie door of onder de wet.

Zij verzekert de ontwikkeling en het beheer van de competenties en de kennis van het personeel.

Zij garandeert ook de persoonlijke en sociale ondersteuning van de personeelsleden van de federale politie tijdens de uitvoering van hun dienst en, op hun vraag, van de personeelsleden van de lokale politie.

Zij garandeert onder andere de organisatie en de uitvoering van de activiteiten van expertise, van administratie, van controle en medisch advies.

Psychological Medical Service (DP-PMS) is een steunentiteit in het bijzonder gericht op de raadgevende geneeskunde (namelijk re-integratie, geschiktheid, medisch pensioen, expertise arbeidsongevallen, aanpassing arbeidstijd,…) betreffende de operationele medische steun en in de ruime zin de medische steun van de politie en de politieagenten. De dienst is verantwoordelijk voor de inplaatsstelling van het absenteïsmebeleid onder de directie van de Directeur-Generaal van het Middelenbeheer en de Informatie. De dienst bevindt zich binnen de Directie van het Personeel.

Voor wat betreft de medische component, levert de dienst :

1.   Aan de entiteiten van de Geïntegreerde politie :

de opvolging van de werkonbekwaamheden en de arbeidsongevallen,

een ondersteuning in het beheer van het absenteïsme van de personeelsleden van de organisatie ;

een multidisciplinaire ondersteuning van hun pathologie in het kader van het beheer van het absenteïsme   ;

de raadgeving inzake expertise en evaluatie van lichamelijke schade, de kwalificatie van een arbeidsongeval of de terugbetaling van de medische kosten met betrekking tot dit ongeval, 

 

Een medico-administratieve ondersteuning inzake medische statistieken (afwezigheden,…), het berekenen van het contingent, het beheer van de hospitalisatieverzekeringen en de rechthebbenden van het logistiek kader,

Een gespecialiseerde medische ondersteuning tijdens gebeurtenissen, gewelddadige en/of potentieel gevaarlijke situaties in termen van de veiligheid  en openbare orde,

De opleiding eerste hulp, automatische defibrillatie en de gespecialiseerde eerste hulp aangepast aan politionele risico's,

Een rol bereikbaar en terugroepbaar voor de interventies van de speciale eenheden tijdens interventies met verhoogd risico,

Een rol coördinatie en verbinding tussen discipline 2 en 3 tijdens evenementen die een nood- en interventieplan vereisen.

2.   aan de personeelsleden :

een medische dienst (consultaties, zorgen, geneesmiddelen,…) aangepast aan hun behoeften,

de terugbetaling van het remgeld, in het kader van de “gratis medische zorgen", de medische kosten van de invaliden in vredestijd – oud rijkswachters en de medische kosten inzake arbeidsongevallen en beroepsziektes voor het personeel van de Federale Politie,

een medische opvolging en een medico-administratief advies bij arbeidsongevallen of beroepsziekte, het toekennen van verminderde prestaties na een periode van arbeidsongeschiktheid of de toelating om het grondgebied te verlaten tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid.

een multidisciplinaire benadering van hun pathologie.

3.   op specifieke en gespecialiseerde manier :

de expertise inzake de commissies voor geschiktheid van het personeel van de politiediensten en de geschillencommissie,

voor de honden en paarden van de Geïntegreerde politie : de selectie in het kader van een aanwerving, de medische verzorging en opvolging,…

Functiebeschrijving

Bestaansreden van de functie

​De informatici niveau B bij DPPMS hebben meerdere rollen inzake informatica :

- de ontwikkeling, het testen, de implementatie, het documenteren en het onderhoud van de gegevensbanken en de logicels van de medische administratie,
- de ontwikkeling, het testen, de implementatie, het documenteren en het onderhoud van de gegevensbanken en de logicels inzake het beheer van het personeel onderworpen aan de Caring Company,
- de ontwikkeling, het testen, de implementatie, het documenteren en het onderhoud van de site DPPMS,
 - de ontwikkeling, het testen, de implementatie, het documenteren en het onderhoud van een platform inzake documentatie en discussie ten voordelen van het medico-technisch personeel DPPMS.

Rollen

Analist

de processen, procedures en/of tools in zijn activiteitendomein doen evolueren om de dienstverlening aan de klanten en de partners te verbeteren.

- Analyseren van de noden van de gebruikers

- Ontwerpen van de gegevensbank om de nodige info te stockeren

- De vattingsschermen en de daarop volgende schermen definiëren, de contrôle van de integriteit van de gegevens, de output van de systemen, …

- Bepalen en ontwikkelen van de toegangsrechten tot een applicatie,alsook de rechten in de schoot van deze applicatie

- Een politiek voor de back ups bepalen

- Gegevensbanken opmaken

- Programmeren en testen van de schermen van de applicatie en de daaropvolgende schermen, de contrôle van de integriteit van de gegevens, de stockage van de ingebrachte gegevens in de DB

- Ontwikkelen en testen van de outputs van het systeem

- De rechten van de gebruikers in plaats stellen.

- Programmeren van de back ups.

- Opstellen van de technische en functionele documentatie.

- De referentie tafels maken

Helpdesk (zie ook "contactpersoon")

technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven.

- Ontvangen van vragen tot aanpassingen, verbeteringen van bugs…

- Geven van een prioriteit en belangrijkheid aan de aangevraagde veranderingen

- Aanbrengen van de gewenste aanpassingen

- Aanbrengen van de gewenste aanpassingen

- Informeren van de gebruikers inzake de aangebrachte aanpassingen

Gewenst profiel

Praktische kennis

Integreren -  Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.

Problemen oplossen -  Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.

Ondersteunen -  Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

Verwachte gedrag

Samenwerken -  Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

Dialogeren -  De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

Zichzelf ontwikkelen -  De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen

 

Wervingsreserve: 24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1B (minimum €28906.31 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve

Informatie

Naam
MAILLAERT
Voornaam
Valérie
Functie
Adviseur
E-mail
valerie.maillaert@police.belgium.eu
Telefoon
02/642 60 31
Korps/directie/dienst
DRP PMS Beheer Med Info