Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (BB1) - Consulent Financiële Beheer @Directie Openbare Veiligheid

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5023 T 19 04
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7573 - Das - Dienst Financien
Werkplaats
Ruiterijlaan 2
1040 Etterbeek
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
Consulent (BB1)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen.

Maximum aantal inschrijvingen
25
Voorstelling korps/directie/dienst

De Directie Openbare Veiligheid (DAS) is de gecentraliseerde steuneenheid die aan alle entiteiten van de Geïntegreerde Politie, verschillende vormen van versterking verstrekt in het kader van het Genegotieerd Beheer van de Openbare Ruimte zoals:

 • de permanente interventiereserve; 24/7 inzetbaar voor het beheer van onverwachte gebeurtenissen (FERES);
 • de missies GBOR door middel van geconstitueerde eenheden te voet en te paard ;
 • de ploegen specifiek getraind voor opdrachten mobiele  bescherming/interventie (MPT) ;
 • de specifieke steundispositieven voor onverwachte of geplande intercepties van grote groepen transmigranten (MATTA) ;
 • de dispositieven geconstitueerd met speciale middelen en specifiek uitgerust en opgeleid personeel, zoals:
  • de sproeiwagens, de APC, de PC-mobile;
  • de politie-obstakels;
  • de dispositieven voor het nemen van beelden;
  • de ploegen video, bewijs en arrest;
  • de Lock-on ploegen;
  • de preventieve patrouilles te paard, in steun van de 7 basisfunctionaliteiten Lok Pol (CAV) ;
 • het te paard escorteren van autoriteiten (CAV).

DAS telt 600 medewerkers waarvan 535 operationele medewerkers. De directie werd gecreëerd in 2015 en versterkt in 2016 om de politie op een snellere en efficiëntere manier het hoofd te kunnen laten bieden aan verschillende soorten van dreiging. De missies die haar werden toevertrouwd evolueren constant aan de hand van wijzigende contexten en technologische mogelijkheden. De profielen en functies vermenigvuldigen zich en steeds diversen. De uitdagingen volgen elkaar op.

Naast haar vele operationele activiteiten, garandeert DAS ook expertise in het domein van het Genegotieerd Beheer van de Openbare Ruimte en leidt zij evoluerende projecten aangaande actiemodi, opleidingen en uitrusting. De integratie van nieuwe technologieën opent talrijke mogelijkheden die het dienstenaanbod ten voordele van alle entiteiten van de geïntegreerde politie vervolledigen met name het nemen, verwerken en overmaken van beeldmateriaal.

Functiebeschrijving

Als procesbeheerder, zorgen voor de correcte toepassing van de verschillende processen om de entiteit een efficiënt beleid te waarborgen en de klanten en de partners een optimale dienstverlening te garanderen.

 • Nakijken of de verschillende stappen van een proces correct worden uitgevoerd;
 • Informeren over de verantwoordelijkheden van elk lid van de entiteit en deze controleren (NL en FR);
 • Het naleven van de administratieve normen;
 • Opstellen van lastenboek in het raam van aankoopsaanvraag (NL/FR), incl.:
  • prospectie;
  • budgetaire schatting;
  • uitwerking van technische specificaties over verschillende operationele vlakken;
  • nakijken van de conformiteit van de geleverd materiaal door deelname aan de evaluatiecommissies van het materiaal.
 •   Het navolgen van de procedures en het beheer van bevoegdheden conform aan de wettelijke voorschriften
 •   Het volgen van de openbare aanbestedingen en het vervullen van nieuwe behoeften door het toepassen van legale procedures

Als analist, de processen, procedures en/of tools in zijn activiteitendomein doen evolueren om de dienstverlening aan de klanten en de partners te verbeteren.

 • Maken van kritische analyses van de werking van de processen
 • Analyseren van de processen vanuit een streven naar optimalisatie en met behoud van de kwaliteit van het resultaat

Als informatie-beheerder, de relevante informatie met betrekking tot de specifieke domeinen beheren en exploiteren en ze beschikbaar stellen zodat

iedereen zijn/haar taken uit te voeren en/of de adhocprocedures na te leven.

 • Opzoeken van de informatie in de verschillende databanken en informatiebronnen;
 • Analyseren van de in de verschillende gegevensbanken gevonden informatie;
 • Up-to-date houden van zowel de gebruikte middelen als de informatie;
 • Verspreiden van de informatie naar de diensten (NL/FR)

Als contactpersoon, antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

 • Verschaffen van uitleg aan de partners m.b.t. de procedure en in geval van problemen, nadenken over klantgerichte oplossingen volgens de procedures of regels;
 • Beantwoorden, via telefoon of per mail, van verzoeken tot bekomen van informatie uitgaande van interne of externe klanten (NL/FR);
 • Opzoekingen verrichten, voor interne of externe partners, in de databanken of archieven.
Gewenst profiel

Profiel

 • Het Weten:
  • De grote principes en de verschillende procedures inherent aan het budget en aan het algemeen financieel beheer kennen;
  • De functionaliteiten van de informatica-hulpmiddelen en -programma’s MS Office (Word, Excel, Outlook, SharePoint, Teams, ...) kennen;
  • De procedures betreffende openbare markten kennen is een meerwaarde;
  • Kennis van de Nederlandse taal is een meerwaarde.

 

 • Het know-how:
  • Op performante wijze de verschillende hulpmiddelen en informaticaprogramma’s kunnen gebruiken in de schoot van de eenheid (SAP, …);
  • De verschillende relevante partners betrokken in de verschillende uit te voeren taken kunnen identificeren;
  • Efficiënt kunnen communiceren met deze in functie van de aanvraag of van het beoogde doel;
  • Organisatie, kordaatheid en methodiek aan de dag leggen in de verschillende uit te voeren taken ;
  • Een schema of dashboard bijhouden en dit systematisch en volledig aanvullen;
  • De voorgeschreven deadlines respecteren;
  • Zowel autonoom als in teamverband kunnen werken;
  • Goede relaties met de partners kunnen onderhouden.

 

 • Het Weten wat:
  • Kritisch zijn in de opmerkingen en meningen;
  • Transparantie aan de dag leggen en rekenschap afleggen;
  • Nauwgezet de reglementering en geldende administratieve procedures respecteren;
  • Zin voor analyse en zin voor beknoptheid aan de dag leggen;
  • Beschikken over een goed verbaal en schriftelijke uitdrukkingsvermogen en bekwaam zijn de communicatie aan het publiek aan te passen;
  • Een zekere mate van terughoudendheid, discretie en loyauteit tonen;
  • Georganiseerd, methodisch en nauwgezet zijn;
  • Zin voor verantwoordelijkheid hebben;
  • Stress – en drukbestendig zijn;
  • Getuigen van een constructieve en open geest;
  • Georiënteerd zijn naar verandering en innovatie;
  • In staat zijn bij onvoorziene situaties zijn kalmte te bewaren en in alle omstandigheden aangepast gedrag te tonen bij het beheer ervan;
  • Bekwaam zijn zowel met de hiërarchie als met het personeel samen- en mede te werken;
  • Samenwerken met de directe en indirecte collega’s;
  • Assertief zijn in de onderhouden relaties met collega’s, de hiërarchie en elke andere persoon waar de medewerker dient mee samen te werken.

 

Praktische kennis:

• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen

bij hun activiteiten.

• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis.

Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.

• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor

brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.

Verwachte gedrag:

• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij

frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen

functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt,

zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke

doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en

hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Eliminerende praktische proef & interview

Wervingsreserve: 24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Extra aanbod
Possibilité de faire du télétravail - mogelijkheid tot telewerk
Possibilité de mobilité horizontale et verticale - Mogelijkheid tot horizontale als verticale mobiliteit
Aanvullende informatie
Wervingsreserve
Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informatie

Naam
MIDDAGH
Voornaam
Yasmina
Functie
Chef de section FinLog
E-mail
dga.das.bhr@police.belgium.eu
Korps/directie/dienst
Directie Openbare Veiligheid / Direction Sécurité Publique