Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent - Consulent - Departement Risicobeheer - Cel CP 3 Audit DPO

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5024 T 20 02
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
5343 - Montgomery
Werkplaats
Sint-Pieterssteenweg 122
1040 Etterbeek
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
Consulent
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Specifieke diplomavereisten

In het bezit zijn van een bachelordiploma in de rechten of informatica of gelijkwaardig of een daadwerkelijke ervaring binnen het competentiegebied van de betrekking kunnen bewijzen.

Voorstelling korps/directie/dienst

De Cel CP 3 / Audit maakt deel uit van het departement Risicobeheer. Deze wordt gerechtvaardigd door de behoefte aan een orgaan dat deelneemt aan de analyse van de werking van de politiezone met het oog op een kwalitatieve verbetering ten behoeve van de instelling, haar leden en haar instanties, alsook ten behoeve van de burger.

Deze cel is de ruggengraat waarop het interne controlesysteem binnen de politiezone steunt.

Functiebeschrijving

Onder het gezag van de Officier celhoofd heeft hij of zij volgende taken :

 

 • De Officier celhoofd bijstaan in zijn taken, meer bepaald :
 • de naleving van de procedures door de personeelsleden en de aangetoonde structurele/organisatorische knelpunten die nadelig kunnen zijn voor de goede werking van de organisatie, de veiligheid van de leden en/of de dienstverlening aan de bevolking onderzoeken;
 • deze procedures en knelpunten analyseren en mogelijke oplossingen voor te stellen;
 • nuttige werkingsaudits uitvoeren waartoe de Korpschef heeft besloten op basis van vastgestelde problemen of specifieke actuele kwesties en eventueel op verzoek van een controleautoriteit (Comité P, AIG, ...);
 • door middel van een aanwezigheid op het terrein, ervoor zorgen dat de regelgeving (wetgeving, omzendbrieven, interne nota's, enz.) goed wordt begrepen door het personeel en correct wordt uitgevoerd en de nodige aanbevelingen doen op basis van de vaststellingen;
 • zorgen voor een goede samenwerking met het departement Strategie en Kwaliteit om de problemen te evalueren die het voorwerp moeten uitmaken van deze audits en om gevolg te geven aan de gedane aanbevelingen;

 

 • De rol van Data Protection Officer (DPO) die hem is toegewezen in het kader van de wetgeving ter zake en meer bepaald van de algemene verordening inzake gegevensbescherming (AVG) - Wet van 30-07-2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens - en inzake informatieveiligheid, verzekeren :
 • Ervoor zorgen dat de politiezone voldoet aan de AVG en toezicht houden op de naleving van de wetgeving ;
 • De gegevensbeschermingsprocessen identificeren en evalueren ;
 • De verantwoordelijke voor de verwerking (Korpschef) of diens verwerker en de personeelsleden over hun verplichtingen informeren en adviseren ;
 • Advies geven en aanbevelingen doen aan de directie van de zone over  gegevensbescherming;
 • De veiligheidsincidenten inzake gegevensbescherming onderzoeken en deze melden aan de toezichthoudende instanties;
 • Ervoor zorgen dat de databanken officieel worden aangegeven in het Register voor de verwerking van persoonsgegevens en dat het register up-to-date wordt gehouden;
 • Als dusdanig worden geïdentificeerd, zowel intern als extern, en fungeren als aanspreekpunt voor de bescherming van persoonsgegevens.
Gewenst profiel

Kennis en competenties :

 • in het bezit zijn van het specifieke diploma dat voor de functie vereist is;
 • een goede kennis hebben van de organisatie, de structuur en de werking van de geïntegreerde politie in het algemeen en van een politiezone in het bijzonder;
 • een goede kennis hebben van de wetgeving, reglementen, normen en richtlijnen die betrekking hebben op hun competentiegebied;
 • beschikken over specifieke technische kennis met betrekking tot zijn/haar competentiegebied en meer bepaald van gespecialiseerde kennis van het recht en de praktijken inzake gegevensbescherming ;
 • in staat zijn om theoretische kennis in de praktijk toe te passen;
 • professionele nieuwsgierigheid kunnen tonen door middel van documentatie en het zoeken naar informatie om deel te kunnen nemen aan het zoeken naar oplossingen met betrekking tot zijn/haar competentiegebied;
 • bereid zijn om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de wetgeving, reglementen, normen en richtlijnen die betrekking hebben op zijn of haar competentiegebied;
 • beschikken over redactionele vaardigheden om volledige, duidelijke, precieze en begrijpelijke dossiers op te stellen;
 • in staat zijn de technische hulpmiddelen (telematica) en software te gebruiken die hem/haar ter beschikking worden gesteld bij de uitoefening van zijn/haar taken;
 • beschikken over organisatorische vaardigheden ;
 • voldoen aan het generieke profiel van Consulent/Medewerker;
 • voldoen aan de taaleisen inzake kennis van de tweede landstaal.

Personeelsbeheer :

 • Niet van toepassing

Vaardigheden:

 • Instemmen met en doordrongen zijn van de filosofie van de gemeenschapsgerichte politiezorg (bekommerd zijn om de problemen van de burgers, rekenschap afleggen van zijn acties en persoonlijk betrokken zijn);
 • Doordrongen zijn van en instemmen met de filosofie van de ministeriële omzendbrief CP3
 • zich willen inzetten om de werking van de politiezone te verbeteren;
 • de waarden van de geïntegreerde politie en die van de zone in het bijzonder overbrengen en respecteren;
 • voorbeeldig zijn (voorbeeldfunctie);
 • zowel over interne als externe communicatievaardigheden beschikken;
 • goede luistervaardigheden hebben;
 • strikt (naleving van de wet) en methodisch (naleving van de termijnen) zijn;
 • blijk geven van beschikbaarheid en flexibiliteit voor de dienst;
 • blijk geven van stressbestendigheid, zelfbeheersing en koelbloedigheid;
 • blijk geven van integriteit, loyaliteit, discretie en onpartijdigheid;
 • in staat zijn om initiatief te nemen en tegelijkertijd bereid zijn om verantwoording af te leggen;
 • een positieve en constructieve werksfeer creëren en bevorderen;
 • Ruimdenkend zijn;
 • bereid zijn de uitvoering van zijn/haar taken te verbeteren door zijn/haar eigen prestaties kritisch in vraag te stellen, door zich in te schrijven en actief deel te nemen aan opleidingen en door voortdurend nieuwe kennis en vaardigheden te verwerven;
 • bereid zijn de voor de uitoefening van de functie noodzakelijke opleiding te volgen;
 • een goede beheerder zijn van de ter beschikking gestelde middelen en het optimale gebruik ervan controleren;
 • in staat zijn om het politiekorps binnen zijn domein te vertegenwoordigen;
 • gemakkelijk contact hebben met externe partners, personeel, andere directies en diensten;
 • zin hebben voor organisatie en verantwoordelijkheid ;
 • in staat zijn om prioriteiten te identificeren en te stellen;
 • het vermogen om projecten te ontwerpen en uit te voeren binnen zijn of haar competentiegebied;
 • in staat zijn om een teamgeest en samenwerking te ontwikkelen met andere medewerkers van de verschillende diensten, andere directies en mensen buiten het bedrijf, rekening houdend met de te bereiken doelstellingen;
 • complexe technische informatie kunnen verspreiden door deze begrijpelijk en toegankelijk te maken door deze aan te passen aan het betrokken publiek;
 • over een geldig rijbewijs categorie B beschikken.
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Schriftelijke testen aan de Federale Politie + selectiecommissie.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)

Informatie

Naam
BERCKMANS
Voornaam
Laetitia
Functie
Adviseur - Diensthoofd Human Resources
E-mail
zpz.montgomery.pers@police.belgium.eu
Telefoon
02/788.90.30
Korps/directie/dienst
Departement Middelenbeheer