Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent - Consulent bij de Directie HRM.

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5031 T 20 11
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
2
Korps/directie/dienst
5339 - Brussel Hoofdstad Elsene
Werkplaats
Kolenmarkt 30
1000 Brussel
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
Consulent
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B

Specifieke diplomavereisten

Met voorkeur, beschikken over een bachelor in rechten of in beheer van human ressources.

Vereiste ervaring

een eerste gelijkaardig ervaring is een pluspunt

Voorstelling korps/directie/dienst

Consulent bij de Directie HRM.

De directie human resources is belast met alle taken die een verband hebben met het personeelsbeheer van de politiezone : aanwerving en mobiliteit, beheer van de loopbanen, organisatie van de arbeidstijd en beheer van de lonen, beheer van de afwezigen en werkongevallen, beheer van de sociale problematieken en dit, in overeenstemming met de verschillende juridische teksten op dit gebied.

De HRM consulent staat de diensthoofden bij in het optimale personeelsbeheer van de politiezone.

Functiebeschrijving

Naast de administratieve basistaken van een consulent (niveau B), zal hij/zij belast worden met :

  • de analyse, het beheer en de opvolging van de HR procedures die van toepassing zijn binnen de geïntegreerde politie in overeenstemming met de wetgeving van kracht ;
  • up-to-date houden van de gegevensbank betreffende de indiensttredingen en de vertrekken ;
  • de directeurs bijstaan met de inplaatsstelling van continu verschillende verbeteringsontwerpen aangaande zijn functioneringsdomein binnen de politiezone, namelijk op het gebied van het beheer van de profielen, de organisatie van het werk en van de procedure, administratieve vereenvoudiging en digitalisering, … ;
  • zorgen voor deskundigheid en inzet die nodig zijn in complexe personeelsdossiers alsook in de ontwerpen van de politiezone ;
  • deelnemen aan de vergaderingen binnen de directie en binnen de PZ ;

   Hij zal ook belast zijn met het dagelijks beheer van de « evaluatie-module » in het GALOP-systeem in nauwe samenwerking met de andere diensten van de politiezone. Daarvoor zal hij een administratieve ondersteuning aanbieden aan de evaluatoren binnen de politiezone.

   Beheer van de informatie :

 • regelmatig kennis nemen van de AOZ, van de reglementering en de inlichtingen relevant voor de functie op 'Portal' en 'Intranet' en regelmatig deze inlichtingen aan alle medewerkers doorgeven ;
 • opstellen van verslagen aan het college en de politieraad met betrekking tot de functie ;
 • vergelijken van de inlichtingen inzake de taken van het team en deze meedelen op een transversale, dalende en stijgende wijze tijdens de vergaderingen van de dienst ;

  Beheer van de medewerkers :

 • waken over de operationele coördinatie van een team in samenwerking met zijn directe hiërarchie ;
 • zijn directe hiërarchie op de hoogte brengen over de personeelsplanning en het verstandige gebruik van de beschikbare capaciteit van zijn/haar team ;
 • signalen en problemen kunnen opsporen en er de hiërarchie over inlichten ;
 • deelnemen aan de taken van het management en in het bijzonder aan de motivatie en de coaching van de medewerkers, alsook aan de organisatie van ontwerpen (planning, evaluatie en aanpassing).

  Hij/zij dient zich ertoe te engageren van functie te veranderen volgens de noden van de zone.

Gewenst profiel

Beheren van interpersonele relaties :

 • de teamgeest aanmoedigen, blijk geven van open geest, de adviezen en de ideeën van de medewerkers meedelen en laten meedelen ;
 • blijk geven van actief luisteren ;
 • blijk geven van assertiviteit ;
 • bekwaam zijn om een team te beheren en beschikken over een coachende houding bij het beheren van zijn/haar team ;
 • bekwaam zijn, in voorkomend geval, om geschillen te voorkomen en indien nodig, deelnemen aan het oplossen van deze geschillen ;
 • beschikken over goede schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden ;
 • beschikken over een positieve communicatievaardigheid zowel naar zijn hiërarchie als naar zijn medewerkers ;
 • samenwerken met de interne en externe partners.

  Zelfbeheer :

 • gemotiveerd zijn, zich volledig toeleggen op zijn taken, blijk geven van belangstelling voor de functie ;
 • bekwaam zijn om verantwoordelijkheden en initiatieven te nemen ;
 • blijk geven van emotionele intelligentie, gepast reageren op frustraties ;
 • bekwaam zijn om de stress en stresserende situaties te beheren ;
 • stipt zijn ;
 • de deontologische code eerbiedigen; door zijn gedrag, houding en uitlatingen de waarden van de politiezone respecteren ;
 • bezield zijn met de wil om voortdurend te willen verbeteren, nauwkeurig werken ;
 • beschikken over een analyse- en synthesegeest ;
 • loyaal zijn ;
 • flexibel zijn voor wat het aanvaarden van de taken betreft ;
 • discreet en betrouwbaar zijn met respect voor het beroepsgeheim.

  Vereiste kennis :

 • met voorkeur, beschikken over een bachelor in rechten of in beheer van human ressources ;
 • een goede kennis hebben inzake personeelsbeheer ;
 • een goede kennis hebben inzake het statuut van de politiediensten en van zijn reglementaire beschikkingen ;
 • een goede kennis hebben van het beheersprogramma Galop ;
 • de verscheidene informaticasystemen beheersen : Word, Excel alsook de informaticaprogramma's eigen aan de dienst ;
 • over voldoende kennis beschikken in het domein van zijn functie ;
 • zich kunnen uitdrukken in de tweede nationale landstaal.

  Zich ertoe verbinden om in een hoofdstedelijke omgeving te werken en in een omgeving die het concept van de diversiteit binnen de geïntegreerde politie voorstaat.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Het inwinnen van het advies van de selectiecommissie, waarvan de samenstelling later zal bepaald worden, evenals het gemotiveerd advies van de Korpschef.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de Federale Politie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Extra aanbod
Kredieturen worden toegekend aan de personeelsleden die een taalopleiding wensen te volgen om het Selor-brevet te behalen
Dienstfaciliteiten worden eveneens toegekend aan de personeelsleden die de ter hun beschikking gestelde sportinfrastructuren, van de zone (fitnesszaal) wensen te gebruiken.

Informatie

Naam
Dandoy
Voornaam
Arnaud
Functie
Dir HRM Adj
E-mail
arnaud.dandoy@police.belgium.eu
Telefoon
02 279 70 31
Korps/directie/dienst
PZ 5339 Brussel HOOFDSTAD Elsene