Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

B - Consulent- Administratieve Steun bij de Directie van de Federale Gerechtelijke Policie voor de Fugitive Active Search Team

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5009 T 20 02
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
6679 - Djo - Fugitive Active Search Team (fast)
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
B
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekking van niveau B bij de federale Rijksbesturen

Maximum aantal inschrijvingen
35
Voorstelling korps/directie/dienst

Federale gerechtelijke politie oefent, op het ganse Belgische grondgebied, opdrachten van gerechtelijke politie uit (identificatie en opsporing van daders van strafmisdrijven), welke opdrachten zijn gericht op bovenlokale (en internationale) georganiseerde, maatschappijontwrichtende criminaliteit, en op misdrijven die een gespecialiseerde aanpak vereisen.

Deze streeft naar de detectie van criminele en opdagende fenomenen, de tijdige melding ervan aan de bevoegde overheden, de bijdrage tot een vermindering van het potentiële risico van het plegen van criminele feiten, de uitvoering van gerechtelijke of opsporingsonderzoeken en de aanpak van criminele organisatie. Ze brengt ook gespecialiseerde steun aan de lokale politie door de gerechtelijke expertise en de gespecialiseerde middelen ter beschikking te stellen.

Als centrale directie draagt de Directie va, Operaties inzake Gerechtelijke Politie (DJO) bij tot de uitvoering van de opdrachten van de Generale Directie van de Gerechtelijke Federale Politie (DGJ). Haar diensten voeren gespecialiseerde opdrachten van gerechtelijke politie uit en/of leveren, ten behoeve van de vragende diensten, specifieke steun op verschillende competentiegebieden, nl:
- bijzondere onderzoeksmethode-beheer
- ontvoering, afpersing, gijzeling
- informantenbeheer
- vermiste personen
- opsporing en aanhouding voortvluchtigen
- getuigenbescherming
- opsporing van getuigen
- vatting in de ANG en nationale gerechtelijke seiningen

De dienst Fugitive Active Search Team (FAST) is belast met de opsporing van voortvluchtigen of op te sporen mensen. De FAST zorgt voor de coördinatie inzake opsporing van voortvluchtigen ;deze levert advies en/of steun aan de vragende diensten. De FAST coördineert en desgevallend doet de uitleveringen in het kader van strafvordering.

Functiebeschrijving

Je hebt zin om in een politie omgeving te werken ? Vooral bij de Federale gerechtelijke politie (DGJ)?

Als consulent  bij de Directie van de operaties inzake gerechtelijke politie (DJO), draag je actief administratief bij aan de gerechtelijke missies die specifiek zijn voor het Fugitive Active Search Team (FAST) en coördineer je het administratief beheer van de operaties om de juiste uitvoering ervan te waarborgen.

Geïnteresseerd? Ontdek de diversiteit van de functie in details in de in bijlage functiebeschrijving.

Gewenst profiel

Kennis :
Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
Strategie en beleid - Niv.:BASIS
Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

Praktische kennis :
Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.
Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten

Verwachte gedrag :
Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen.

Wervingsreserve: 24 maanden.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal (minimum €0.00 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informatie

Naam
VAN LOOCK
Voornaam
Gerry
Functie
Chef de Service FAST / Diensthoofd FAST
E-mail
gerry.vanloock@police.belgium.eu
Telefoon
02/7437612
Korps/directie/dienst
DJO - FAST