Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent (BB1) - Consulent

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 5027 T 21 06
Type betrekking
Contractueel
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7660 - Drp - Anpa - Coordinatie & Geintegreerde Werking
Werkplaats
Luchtmachtlaan 10
1040 Etterbeek
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Een vervangingscontract
Niveau
Consulent (BB1)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

Voorstelling korps/directie/dienst

De Directie van het Personeel is één van de vier centrale directies binnen DGR. Ze hangt rechtstreeks af van DGR, de Algemene Directie Middelenbeheer en Informatie.

De Directie van het Personeel (DGR-DRP) verzekert onder andere volgende opdrachten inzake het personeel :

 • de  opvolging van de morfologie van de Federale Politie;
 • het beheer van de mobiliteit van de personeelsleden van de politiediensten;
 • het beheer van het personeel van de Federale Politie met inbegrip van, voorstellen voor promoties, met uitzondering van de aanwijzingen in de functie van Commissaris-Generaal en Algemeen Directeur;
 • de opdrachten uit van selectie, rekrutering en opleiding van de personeelsleden van de politiediensten toevertrouwd aan de Federale Politie door of onder de wet;
 • de ontwikkeling en het beheer van de competenties en de kennis van het personeel;
 • de persoonlijke en sociale ondersteuning van de personeelsleden van de federale politie tijdens de uitvoering van hun dienst en, op hun vraag, van de personeelsleden van de Lokale Politie;
 • de organisatie en de uitvoering van de activiteiten van expertise, van administratie, van controle en medisch advies.

De Nationale Politieacademie (ANPA) is een pool voor beroepsopleiding, uitwisseling en onderzoek, die kwaliteitsvolle opleidingen ontwikkelt, aanbiedt en verstrekt die beantwoorden aan de behoeften van de Geïntegreerde Politie.

Het Departement coördinatie en geïntegreerde werking is in dit kader voornamelijk verantwoordelijk voor, onder meer, het adviseren van de directeur van ANPA en het geven van beleidsadviezen op basis van een voorafgaande grondige analyse van de dossiers en overleg met deskundigen om zijn besluitvorming te vergemakkelijken. De afdeling coördineert ANPA als geheel, ter ondersteuning van de directeur, om ervoor te zorgen dat de verschillende diensten en departementen optimaal, coherent en geïntegreerd functioneren.

Ondersteunings- en coordinatieopdrachten uitvoeren betreffende het opleidingsbeleid ten voordele van Nationale Politieacademie om de inplaatsstelling te harmoniseren van het opleidingsbeleid, het respecteren van de normen en de richtlijnen inzake pedagogie bij de politie te garanderen de expertise erover te laten genieten.

Functiebeschrijving
 1. Als Gegevensbeheerder gegevens raadplegen, invoeren, klasseren en/of een of meerdere interne en/of externe gegevensbanken exploiteren om over alle noodzakelijke elementen te beschikken voor de verdere controle en behandeling van het dossier en om de organisatie gestructureerde informatie ter beschikking te stellen.

 

Voorbeelden van taken

 

 • Projecten leiden die eigen zijn aan de activiteiten binnen het domein.
 • Documenten invullen volgens de geldende regelgeving of procedures.
 • Om informatie vragen en/of documenten raadplegen om de klanten te helpen.
 • De vordering van het werk/de projecten en lopende dossiers volgen.

 

 1. Als Dossierbeheerder dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

 

Voorbeelden van taken

 

 • Informatie of verduidelijkingen inwinnen bij verschillende bronnen.
 • Informatie opzoeken in verschillende bestanden.
 • Informatie opzoeken in verschillende bestanden.

 

 1. Als Administratieve ondersteuning administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten te beschikking te stellen.

 

Voorbeelden van taken

 

 • Opsturen van de beslissingen naar de organisator van de opleiding en opvolging in de database.
 • Gestandaardiseerde en gepersonaliseerde brieven opstellen voor de dienst.
 • De lay-out van documenten verzorgen.
 • Beheer van de briefwisseling betreffende de opleidingen en erkenningen (via de functionele mailbox van de dienst).
 • Plannen en/of deelnemen aan vergaderingen en bijdragen tot het opstellen van projecten van PV's.

 

 1. Als Contactpersoon antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

 

Voorbeelden van taken

 

 • Berichten en vragen ontvangen en doorgeven.
 • Opzoekingen doen in de databanken of de archieven voor de interne en de externe klanten.
 • Telefonisch of via mail antwoorden op verzoeken om informatie van interne of externe klanten.
 • De klanten doorverwijzen naar de bevoegde personen/diensten.
 • De collega's helpen meer bepaald bij het beantwoorden van telefoonoproepen en het beantwoorden van mails.
Gewenst profiel

Kennis :

• Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER

• Strategie en beleid - Niv.:BASIS

• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

Praktische kennis :

Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.

Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.

Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten

Verwachte gedrag :

Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiecommissie : Later te bepalen.

Aanwervingreserve : 24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €26327.40 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve

Informatie

Naam
Borry
Voornaam
Marc
Functie
Chef de service
E-mail
marc.borry@police.belgium.eu
Korps/directie/dienst
DRP ANPA COORD ET FCT INT