Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Student(e) - Channel Office - Event - Student(e) - Logistiek

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
J7453 T 20 0
Type betrekking
Contractueel
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
3
Korps/directie/dienst
7453 - Cgc - Dienst Service Office
Werkplaats
Luchtmachtlaan 33
1040 Etterbeek
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Een studentencontract
Niveau
Student(e)
Studieniveau
Student
Diplomavereisten

Geen diplomavereisten

 

 

Competenties

 

 

 

Voorstelling korps/directie/dienst

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT

De Directie van de communicatie (CGC) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het door de commissaris-generaal (CG) uitgestippelde (interne en externe) communicatiebeleid en helpt het mee ontwikkelen. Ze verleent steun aan de verschillende entiteiten van de Federale Politie. Ze streeft naar een transparante, doeltreffende en optimale communicatie, zowel intern als ten aanzien van de externe partners en klanten, de overheden en de bevolking. Deze eenduidige communicatie is zowel proactief als reactief en draagt zo bij tot de versterking van het vertrouwen in de Federale Politie en van haar imago (Corporate Branding). 

De desk Event, die deel uitmaakt van de dienst Channel, coördineert het geheel van de middelen en van de acties (evenementen, tentoonstellingen, beurzen …) van de Federale Politie om haar bekendheid te geven en een positief imago van haar te creëren en in stand te houden (Corporate Branding) bij de verschillende doelgroepen (collega’s, burgers, studenten, opiniemakers, partners …). De desk is belast met marketing en met pr-campagnes, inclusief de ontwikkeling van concepten, promotiemateriaal ... In samenwerking met de desk Press & Media houdt de desk zich ook bezig met promotiecampagnes van de (Federale) Politie in de media. 

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

Technische, logistieke en administratieve taken uitvoeren, inclusief het beheer van materiaalvoorraden, voorwerpen  (promotioneel, ...), het onderhoud van de museumcollectie (logistieke werken, inventarisatie van de collectie, van archieven, foto’s enz.), het onthaal (fysieke aanwezigheid) en de medewerking en hulp bij de organisatie van marketing- en PR-evenementen teneinde de Corporate Branding van de (Federale) Politie te promoten.

 

 
 
Functiebeschrijving

FUNCTIEBESCHRIJVING

A. Als Technicus de machines en de infrastructuren, de toestellen en/of technische uitrustingen onderhouden en herstellen om de gebruikers in staat te stellen het materiaal en de infrastructuren te gebruiken tijdens dagelijkse activiteiten en de duurzame werking ervan te garanderen.   

Voorbeelden van taken 

 • De goede werking van het gebruikte materiaal controleren (tv-schermen, computers, audiovisueel materiaal, skydancer, bogen, panelen, clips ...).
 • Kleine onderhouds- of herstellingswerken uitvoeren aan toestellen of uitrustingen, met inbegrip van het patrimonium van het Historisch Kenniscentrum van de Belgische federale politie - uniformen, voertuigen, kaders enz.
 • Instaan voor de behandeling van materiaal, goederen, producten.
 • Producten, goederen, post, documentatie, meubilair ... ontvangen, controleren, sorteren, opbergen/opslaan, in een enveloppe stoppen en verspreiden.
 • Inschatten welke schade persoonlijk kan worden hersteld en welke schade een expertise vereist. De beschadigde voorwerpen herstellen en reconstrueren.
 • Belangrijke gebreken aan toestellen of uitrustingen aan de bevoegde persoon melden. 

B. Als Logistieke ondersteuning, logistieke taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de logistieke middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren.

Voorbeelden van taken 

 • Helpen met de inventarisatie van archieven, met inachtneming van normen en instructies.
 • Zorgen voor de ontvangst, de opslag en de levering van het materiaal, de uitrustingsstukken en/of de collectiestukken.
 • De inventarissen opmaken en bijhouden (badges, sleutels ...).
 • De voorwerpen (promotieartikelen, collectie, boeken..) opslaan met inachtneming van de normen en instructies.
 • De voorwerpen bewaren door ze correct te verplaatsen en op te slaan.
 • Technieken gebruiken voor de verpakking van voorwerpen om ze tentoon te stellen of te transporteren.
 • De opslagruimten beheren en zorgen voor optimale omstandigheden in de magazijnen.
 • De voorwerpen zorgvuldig behandelen.
 • Helpen met het beheer van het (huidig en historisch) wagenpark.
 • Zorgen voor het vervoer van goederen en/of personen (ophalen van forex-platen bij het leger, ophalen van drukwerk bij Fedopress ...).
 • Meubilair mee helpen verhuizen en zo nodig weghalen.
 • Klein materiaal helpen opstellen en vervoeren tijdens strategische dagen, interne of externe evenementen... 
 • Logistiek materiaal voor evenementen reserveren of voorzien.
 • De lokalen van het Historisch Kenniscentrum van de Belgische Federale Politie openen en afsluiten.
 • Tentoonstellingen helpen opbouwen.
 • Volgens zijn specialiteit bijdragen aan de promotie en communicatie van het evenement.
 • Meewerken aan de veiligheid van de collecties (toegangscontrole, toezicht) en de inachtneming van het reglement van de verschillende zalen van het Historisch Kenniscentrum van de Belgische Federale Politie.

C. Als Informaticaondersteuning, taken en activiteiten in het domein van de informatica verrichten volgens de geldende procedures om het informaticapark van de entiteit optimaal te beheren.

Voorbeelden van taken  

 • Verzamelen van documentatie en voobereiden van dossieren.
 • Zorgen voor de opmaak van documenten.
 • Beheren en archiveren van digitale documenten en bestanden.
 • Digitaliseren van fotoarchieven.
 • Kopies maken en samenstellen van documentatie.

 

D. Als contactpersoon antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

Voorbeelden van taken  

 • De interne klanten en/of de leveranciers ter plaatse onthalen.
 • Zorgen voor een specifiek onthaal en/of bijstand voor mensen met een handicap.
 • Het publiek informeren over de werking en de organisatie van de directie.
 • De nodige documenten/brochures/inlichtingen aan de personen bezorgen.
 • Adviseren en doorverwijzen naar de geschikte dienst of de bevoegde gesprekspartner.
 • Aan de klanten uitleg geven over de procedure en bij problemen nadenken over klantgerichte oplossingen volgens de procedures of regels.
 
 
Gewenst profiel

Kennis :

 • Politionele organisatie - Niv.:BASIS
 • Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

Praktische kennis :

 • Informatie begrijpen - Instructies, procedures en gegevens juist begrijpen en inschatten. Het hoe en het waarom van de dingen inzien en onduidelijke informatie correct begrijpen. De eigen beperkingen kennen en beseffen dat men zelf niet alles kan weten.
 • Taken uitvoeren - Routinetaken zelfstandig, correct en systematisch uitvoeren volgens geldende voorschriften en normen en daarbij de juiste technische hulpmiddelen correct gebruiken.
 • Kennis overdragen - Kennis, expertise en werkmethodes op een formele en informele wijze overbrengen op anderen.

Verwachte gedrag :

 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
 • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
 • Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.
 • Respect tonen - Respect tonen voor andere meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Schriftelijke of mondelinge instructies strikt opvolgen.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Minimum 18 jaar

 
 
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Interview

 

 

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal (minimum €0.00 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informatie

Naam
Vierendeels
Voornaam
Astrid
Functie
Adviseur Desk Event
E-mail
cgc.resources.plif@police.belgium.eu
Telefoon
02/6426573
Korps/directie/dienst
CGC - Directie van de Communicatie