Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Boekhouder (B1D) - CGI - Boekhouder

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5019 T 20 02
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
6044 - Cgi - Bi- En Multilaterale Samenwerking
Werkplaats
Kroonlaan 145E
1050 Elsene
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
Boekhouder (B1D)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

 

 

Specifieke diplomavereisten

bachelor accountancy

Voorstelling korps/directie/dienst

De directie van de internationale politiesamenwerking vindt haar bestaansreden in het gegeven dat de federale politie nood heeft aan een dienst die instaat voor de opvolging en de coördinatie van de internationale politiesamenwerking en voor de verwerking van de internationale politionele informatie, met name in het kader van de internationale informatie-uitwisseling en de internationale signaleringen. Dit betekent een dienst die de mogelijkheid biedt te anticiperen op internationale beslissingen, de impact ervan te beoordelen, adviezen te formuleren, beslissingen te nemen op een gegronde en samenhangende manier, en de taken van de gerechtelijke en bestuurlijke politie efficiënt te ondersteunen. Met andere woorden een dienst die strategische en operationele ondersteuning biedt aan de eigen politieorganisatie, maar ook naar de overheden toe.

 

Daarnaast is het ook nodig om als “transversale” directie, rechtstreeks onder het gezag van de commissaris-generaal, over een globale en macroscopische visie inzake internationale politiesamenwerking en internationale informatie-uitwisseling te beschikken. Het is belangrijk een overzicht te hebben over de relaties die bestaan tussen de verschillende componenten en evoluties op internationaal vlak. Dat biedt de mogelijkheid om enerzijds een coherente visie uit te werken en invloed te hebben op de beslissingen (met duidelijke en proactieve standpunten op de verschillende fora tot gevolg) en anderzijds een efficiënte operationele ondersteuning te bieden. Daarbij is het van belang samen te werken met de andere diensten en (algemene) directies van de geïntegreerde politie (zodat hun expertise aangaande de verschillende fenomenen en domeinen en hun ondersteuning op operationeel vlak ten volle kunnen worden benut) en met onze overheden (die ons de mogelijkheid bieden een standpunt in te nemen voor ons land).

Functiebeschrijving

De boekhoudkundige activiteiten met betrekking tot de budgetten op het gebied van de directie beheren en opvolgen:

- de budgetten van de directie CGI in situ en van de Centra voor politie- en douanesamenwerking (CCPD’s).

- De budgetten van de posten van de verbindingsofficieren in het buitenland.

- De budgetten met betrekking tot de “civiele crisisbeheersing”.

Bijkomstig (Back-up):

- de budgetten met betrekking tot de Europese fondsen en projecten.

 

FUNCTIEBESCHRIJVING

 

A. Als Technische deskundige, op basis van de eigen expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners, om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

       

Voorbeelden van taken:

-         Onsamenhangendheden en punten van overeenkomst vaststellen.

-         De gebreken vaststellen en alternatieven voorstellen.

-         Helpen bij de verwezenlijking van specifieke bestekken, opdrachten en interne audits.

-         Het geheel van de facturen controleren.

-         …

 

 

B. Als Contactpersoon, antwoorden op de vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.

 

Voorbeelden van taken:

-         Telefonisch of via mail antwoorden op verzoeken om informatie van interne of externe klanten, o.a. in het kader van de opvolging van hun oorspronkelijke verzoek.

-         Informatie vragen en/of documenten raadplegen om de klanten te helpen.

-         Uitleg geven aan de klanten over de procedure en in geval van problemen nadenken over klantgerichte oplossingen volgens de geldende regelgeving of procedures.

-         …

 

 

C. Als Dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

 

Voorbeelden van taken:

-         Zorgen voor het administratieve beheer en de opvolging van dossiers die te maken hebben met de verschillende budgetten die door de directie worden beheerd (overheidsopdrachten, plaatselijke kredieten, voorraden, bestelbonnen, enz.).

-         Het dossier of met het dossier samenhangende informatie ontvangen.

-         Informatie of toelichtingen vragen bij verschillende bronnen.

-         Informatie zoeken in verschillende bestanden.

-         De bestekken opzoeken en de PO’s opstellen m.b.t. de logistiek.

-         Nagaan of de informatie in het dossier volledig en correct is.

-         De met betrekking tot het dossier voorziene stappen uitvoeren volgens de geldende regelgeving of procedures.

-         De sleutelelementen van het dossier nagaan, analyseren en structureren. 

-         Documenten aanvullen volgens de geldende regelgeving of procedures.

-         De behandelde dossiers controleren.

-         Conclusies formuleren met betrekking tot de verdere behandeling van het dossier.

-         Alle informatie inwinnen en inventariseren die vereist is voor de ordonnateur om een goede beslissing te nemen.

-         De MIR7 opstellen.

-         De boekhouding van de directie beheren.

-         De middelen op basis van de richtlijnen van de mandatarissen verdelen en zorgen voor de opvolging.

-         …

 

 

 

Gewenst profiel

Praktische kennis :

 

• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een

synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor

brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een

waardevolle en sluitende conclusie.

• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door

de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis.

Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te

voeren.

• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te

aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen

bij hun activiteiten

 

Verwachte gedrag :

 

• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en

behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en

hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen

oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en

ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke

doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen

door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt,

zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap

te begrijpen.

• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie

van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen

functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten,

vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van

zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij

frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen.

wervingsreserve geldig : 2 jaar

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal B1D (minimum €28119.81 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informatie

Naam
VERDEGEM
Voornaam
Simon
Functie
chef de service
E-mail
simon.verdegem@police.belgium.eu
Telefoon
02/644.81.74
Korps/directie/dienst
CGI-Bimulti