Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Technisch consulent (B1B) - CALog B - Technisch Consulent - Cel Infrastructuur - Dienst Materiële Middelen - Departement Middelenbeheer (DGMB)

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5031 T 19 05
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
5343 - Montgomery
Werkplaats
Sint-Pieterssteenweg 122
1040 Etterbeek
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
Technisch consulent (B1B)
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

In het bezit zijn van een bachelordiploma in het domein van bouw en/of werfbeheer en - opvolging.

Competenties

Kennis en competenties :

 • In het bezit zijn van het specifiek vereiste diploma voor de functie;
 • Een goede kennis hebben van de organisatie van het politiekorps;
 • een goede kennis hebben van de wetgeving, reglementen, normen en richtlijnen die relevant zijn voor zijn/haar competentiegebied  ;
 • specifieke technische kennis hebben van zijn/haar competentiegebied ;
 • kennis hebben van de wetgeving omtrent overheidsopdrachten;
 • in staat zijn om theoretische kennis in de praktijk om te zetten;
Vereiste ervaring

NIHIL

Maximum aantal inschrijvingen
15
Voorstelling korps/directie/dienst

De Cel Infrastructuur maakt deel uit van de Dienst Materiële Middelen van het Departement Middelenbeheer. Deze Cel is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de onroerende goederen van de politiezone die zij als eigenaar of huurder inneemt.

Functiebeschrijving

Onder het gezag van het Diensthoofd en de leiding van de Directeur van het Departement :

 • leidt en beheert de Infrastructuurcel in overeenstemming met de vastgestelde zonale strategie en hiërarchische richtlijnen;
 • stelt de planning op en zorgt voor de opvolging van onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen en omgeving (bouw- of renovatiewerkzaamheden, elektriciteits- , koelingswerkzaamheden, enz.);
 • stelt onderhoudsschema's op voor de installaties (zomer/winter);
 • bereidt interne beheerprocedures voor en implementeert deze;
 • brengt regelmatig verslag uit aan zijn/haar Diensthoofd;
 • analyseert en doet voorstellen aan zijn/haar hiërarchie met betrekking tot haar werkterrein;
 • neemt deel aan het opstellen van de technische clausules van de bestekken voor de noodzakelijke werken, leveringen en diensten binnen het gebied waarvoor hij bevoegd is;
 • beheert de werven na aanwijzing volgens de opgestelde bestekken;
 • zorgt voor contacten met interne, externe partners en leveranciers;
 • neemt als opdrachtgever deel aan de werfvergaderingen;
 • draagt bij tot het beheer van het onroerend goed ;
 • helpt de interne diensten bij de analyse van de offertes en de aanvaarding van voorgestelde producten die voortvloeien uit overheidsopdrachtprocedures;
 • controleert de toepassing van de specifieke of innovatieve technische normen van verschillende behandelingen en technieken;
 • doet onderzoek en analyse om de problemen op te lossen waarmee hij/zij te maken krijgt ;
 • bereidt zich voor op en neemt actief deel aan de uitwerking van de Infrastructuurvisie van de politiezone;
 • evalueert het personeel dat rechtstreeks onder zijn/haar gezag staat.
Gewenst profiel

Personeelsbeheer :

 • Zijn/haar medewerkers omkaderen, coachen, superviseren, motiveren bij de uitvoering van hun opdrachten;
 • De functie van quality controler verzekeren;
 • De evaluatieprocedure beheersen en kunnen toepassen; overgaan tot de nodige gesprekken;
 • Toezien op het dagelijks beheer van zijn team, waarbij conflicten tussen medewerkers voorkomen op opgelost worden;
 • Gevoelig zijn voor het welzijn van zijn collega’s en zich bewust zijn van zijn verantwoordelijkheden terzake.

Vaardigheden :

 • instemmen met en doordrongen zijn van de filosofie van de gemeenschapsgerichte politiezorg (bekommerd zijn om de problemen van de burgers, rekenschap afleggen van zijn acties en persoonlijk betrokken zijn) ;
 • Zich willen inzetten om de veiligheid, het welzijn en de levenskwaliteit binnen de politiezone en de dienstverlening naar de burgers toe te verbeteren;
 • Doordrongen zijn van de filosofie van de ministeriële omzendbrief CP3 ;
 • De waarden van de geïntegreerde politie en die van de zone in het bijzonder overbrengen en naleven;
 • Het vermogen hebben om zowel intern als extern te communiceren;
 • Over goede luister-, overtuigings-, onderhandelings- en leadershipvaardigheden beschikken;
 • Strikt (naleven van de wetten) en methodisch (naleven van de deadlines) zijn ;
 • Beschikbaar en flexibel voor de dienst zijn;                                                        
 • Stressbestendigheid, zelfbeheersing en koelbloedigheid vertonen ;
 • Polyvalent zijn, rekening houdende met de diverse materies binnen zijn/haar competentiegebied ;
 • Blijk geven van integriteit, loyaliteit, discretie en onpartijdigheid ;
 • Voorbeeldig zijn (voorbeeldfunctie);
 • In staat zijn om initiatieven te nemen en tegelijkertijd verantwoording willen afleggen;
 • Een teamgeest en een positieve en constructieve werksfeer scheppen en bevorderen;
 • Ruimdenkend zijn;
 • Bereid zijn om zich verder te ontwikkelen in de uitvoering van zijn/haar taken door zijn/haar eigen functioneren in vraag te durven stellen, door zich in te schrijven en actief deel te nemen aan gevolgde opleidingen en zichzelf voortdurend te verrijken met nieuwe kennis en vaardigheden;
 • De middelen waarover hij/zij beschikt correct beheren en een optimaal gebruik ervan controleren;
 • Bereid zijn om de opleidingen te volgen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de functie;
 • In staat zijn om het politiekorps binnen zijn/haar domein te vertegenwoordigen;
 • Gemakkelijk contact maken met de bevolking, het personeel, de andere directies en diensten, de externe partners;
 • Zin hebben voor organisatie en verantwoordelijkheid;
 • In staat zijn om prioriteiten te stellen;
 • Het vermogen om projecten binnen zijn/haar vakgebied uit te werken en uit te voeren;
 • Beschikken over vaardigheden op het vlak van people management;
 • In staat zijn om een teamgeest en de samenwerking met de andere medewerkers van de verschillende diensten, de andere directies, en de personen extern aan de zone te ontwikkelen, rekening houdende met de te bereiken doelstellingen;
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Schriftelijke testen voorafgaand de selectiecommissie.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering

Informatie

Naam
BERCKMANS
Voornaam
Laetitia
Functie
Adviseur - Diensthoofd Human Resources
E-mail
zpz.montgomery.pers@police.belgium.eu
Telefoon
02/788.90.30
Korps/directie/dienst
Departement Middelenbeheer