Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Consulent - CALog B – Departement Risicobeheer – Dienst Interne Onderzoeken

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 5064 T 20 03
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
5343 - Montgomery
Werkplaats
Sint-Pieterssteenweg 122
1040 Etterbeek
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
Consulent
Studieniveau
1 cyclus / graduaat / bachelor
Diplomavereisten

In het bezit zijn van een diploma of een certificaat dat ten minste gelijkwaardig is aan deze die in aanmerking komen voor de aanwerving van betrekkingen van niveau B.

Vereiste ervaring

NIHIL

Maximum aantal inschrijvingen
25
Voorstelling korps/directie/dienst

De Dienst Interne Onderzoeken maakt deel uit van het departement Risiscobeheer. Gerechtvaardigd bij noodzaak om te beschikken over een orgaan die, doorheen de uitgevoerde onderzoeken uitgaande van ontvangen klachten en bevolen audits, deelneemt aan de analyse van de werking van de politiezone met het oog op een kwalitatieve verbetering zowel ten gunste van de instelling, haar leden en instanties, als van de burger.

Functiebeschrijving

Onder gezag van de Officier, Diensthoofd en Directeur van het Departement  :

Gewenst profiel

Kennis en competenties :

 • Een goede kennis hebben van de organisatie, de structuur en de werking van de geïntegreerde politie in het algemeen en een politiezone in het bijzonder;
 • Beschikken over een goede kennis van de wetgeving, reglementeringen, normen en richtlijnen met betrekking tot zijn competentiegebied;
 • Beschikken over specifieke technische kennis met betrekking tot zijn competentiegebied, waaronder informatica kennis en onderzoekstechnieken ;
 • De theoretische kennis concreet in de praktijk kunnen omzetten ;
 • Blijk kunnen geven van professionele nieuwsgierigheid door documentatie, het zoeken naar informatie op een manier om te kunnen deelnemen aan het ontstaan, aan de evaluatie van projecten en aan het zoeken van oplossingen met betrekking tot zijn competentiegebied ;
 • Bereid zijn zich op de hoogte te houden over de evolutie van de wetgeving, de reglementeringen, de normen en richtlijnen met betrekking tot zijn competentiegebied;
 • Beschikken over redactiecapaciteiten teneinde complete, duidelijke, nauwkeurige en verstaanbare dossiers te kunnen opstellen ;
 • Beschikken over organisatorische en analytische capaciteiten ;
 • Bekwaam zijn om projecten in zijn competentiegebied te ontwikkelen en tot een goed einde te brengen ;
 • Van onbesproken gedrag zijn;
 • Beantwoorden aan het generieke profiel Consulent / Medewerker ;
 • Voldoen aan de taaleisen met betrekking tot de kennis van de tweede landstaal.

Personeelsbeheer :

Niet van toepassing

Vaardigheden :

 • Instemmen met en doordrongen zijn van de filosofie van de gemeenschapsgerichte politiezorg (bekommerd zijn om de problemen van de burgers, rekenschap afleggen van zijn acties en persoonlijk betrokken zijn);
 • Instemmen met en doordrongen zijn van de filosofie van de ministeriële omzendbrief CP3 ;
 • Bekommerd zijn om in te zetten om de werking van de politiezone te verbeteren;
 • De waarden van de geïntegreerde politie en die van de zone in het bijzonder overbrengen en naleven;
 • Over goede communicatieve vaardigheden beschikken, zowel intern als extern;
 • Over goede luister-, overtuigings- en onderhandelingsvaardigheden beschikken;
 • Strikt (naleven van de wetten) en methodisch (naleven van de deadlines) zijn;
 • Beschikbaar en flexibel voor de dienst zijn;                                                       
 • Stressbestendigheid, zelfbeheersing en koelbloedigheid vertonen;
 • Polyvalent zijn rekening houdend met de diversiteit van onderwerpen voortkomende uit zijn competentiegebied;
 • Blijk geven van integriteit, loyaliteit, discretie en onpartijdigheid;
 • Een voorbeeldfunctie uitoefenen ;
 • In staat zijn om initiatieven te nemen en tegelijkertijd verantwoording willen afleggen;
 • Een teamgeest en een positieve en constructieve werksfeer scheppen en bevorderen;
 • Ruimdenkend zijn;
 • Blijk geven van een synthetische en analytische geest ;
 • Bereid zijn om zich verder te ontwikkelen in de uitvoering van zijn/haar taken door zijn/haar eigen functioneren in vraag te durven stellen, door zich in te schrijven en actief deel te nemen aan gevolgde opleidingen en zichzelf voortdurend te verrijken met nieuwe kennis en vaardigheden;
 • Bereid zijn om de opleidingen te volgen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de functie;
 • De middelen waarover hij/zij beschikt correct beheren en een optimaal gebruik ervan controleren;
 • Vlot contact hebben met het publiek, het personeel, en de andere directies en diensten;
 • Zin hebben voor organisatie en verantwoordelijkheden;
 • Prioriteiten kunnen opsporen en stellen;
 • Beschikken over de capaciteit om deel te nemen aan projecten in zijn competentiegebied;
 • Een teamgeest kunnen ontwikkelen en de samenwerking met de andere medewerkers van de verschillende diensten, andere directies en personen buiten de zone kunnen ontwikkelen, rekening houdend met de te behalen doelstellingen ;
 • Complexe technische informatie kunnen verspreiden door deze verstaanbaar en toegankelijk te maken door zich aan te passen aan de doelgroep.
Selectiemodaliteiten in de eenheid

Een schriftelijke test.

Een Selectiecommissie : later te bepalen.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal BB1 (minimum €25305.15 op de huidige indexeringscoëfficiënt)

Informatie

Naam
PARLIER
Voornaam
Marc
Functie
Eerste Hoofdcommissaris van Politie
E-mail
marc.parlier@police.belgium.eu
Telefoon
02/788.90.10
Korps/directie/dienst
Directeur van het Departement Risicobeheer