Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-adviseur - Business Advisor ICT

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4048 T 20 05
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
2
Korps/directie/dienst
7359 - Dri - Operations
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
ICT-adviseur
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Specifieke diplomavereisten

Houder zijn van een universitair diploma ICT georiënteerd.

Maximum aantal inschrijvingen
25
Voorstelling korps/directie/dienst

DRI is verantwoordelijk voor het beheer van de politionele informatie en ICT-middelen.

Als dusdanig zorgt DRI voor de voorbereiding van het beleid en van de regelgeving in zake het beheer en de verwerking van de informatie, voor de ontwikkeling van het concept van ‘politionele informatie’, voor de bepaling van de standaarden en voor de technische normen en de implementatie van de informatie- en communicatiesystemen.

In nauwe samenwerking met de geprivilegieerde partners neemt de dienst operaties (Operations Division – DIOS) de taak op zich om de businessprocessen in kaart te brengen voor de respectieve bedrijfsdomeinen.

Als account manager zorgt hij ervoor dat de behoeften en wachttijden van de klanten en stakeholders van de directie goed worden begrepen, en in het verlengde liggen van de organisationele uitdagingen.

De dienst neemt ook het projectmanagement, dus de planning en het prioritiseren van projecten en het toezicht op de ‘milestones’ van de verschillende gerealiseerde projecten op zich. Hij zorgt ervoor dat de business managers de projecten binnen hun respectieve business units op een coherente wijze beheren.

Hij coördineert de opleiding van de gebruikers van de GPI en evalueert de noodzaak om oplossingen te verbeteren. Ten slotte is de divisie verantwoordelijk voor de communicatie over de procedures en producten die werden aangemaakt of uitgewerkt door DRI.

Functiebeschrijving

Bestaansreden van de functie

​De behoeften van de klanten en stakeholders analyseren en oplossingen voorstellen aan de directie, ten einde deze noden om te zetten in ICT-toepassingen, nieuwe richtlijnen, procedures en processen, en om het volledige account management te verzorgen.

 

FUNCTIEBESCHRIJVING

A. Als change agent

Instaan voor de communicatie naar en de opleiding van de gebruikers teneinde een maximale aanvaarding van het project/de toepassing(en) te bekomen. Voorbeelden van taken:

* samenstellen van cursussen en opleidingen

* plannen van opleidingen

* instaan voor de communicatie naar de belanghebbenden toe

 

B. Als analist

Opmaken van functionele en organieke analyses teneinde de behoeften van de gebruikers precies te detecteren en te definiëren. Voorbeelden van taken:

* de oorspronkelijke werkprocedure en de werkprocedure die men wil bekomen via de nieuwe toepassing bestuderen door observaties en interviews met de eindgebruikers en het management

* de actuele en toekomstige werkprocedures (processus business) beschrijven onder de vorm van stroomdiagrammen (flow charts)

* de aandacht van de gebruikers vestigen op de reglementaire beperkingen die een mogelijke impact hebben op de toekomstige toepassing (bv. een beheerssysteem van de vormingsverloven moet rekening houden met het legale maximum)

* rekening houden met de specifieke omgeving en de functies die eigen zijn aan de geïntegreerde politie

* bepalen van de correcte overdracht (uitgevoerd door de technici) van de gegevens uit het/de vroegere syste(e)m(en) naar het nieuwe systeem in samenwerking met de gebruikers

 

C. Als projectleider

De behoeften onderzoeken ten einde de plannen van personeelsmiddelen te beheren en tot het beheer van de projecten bij te dragen. Voorbeelden van taken:

* Vooronderzoeken betreffende ontwikkelingsprojecten uitvoeren (begrip van de aanvragen, bepaling van de te bereiken doelstellingen, oplossingen voorstellen, onderzoek van de kosten en personeelsmiddelen die aangewend moeten worden, planning)

* De projecten plannen op basis van de middelen inzake personeel die nodig zijn voor de verschillende projecten

* Alle ontwikkelingsprojecten superviseren en bepaalde projecten beheren

* Actief deelnemen aan de implementatie van procedures en voorschriften voor projectenbeheer, analyse, programmering en overdracht naar de operationele eenheid, kantoorautomatiseringeenheid en eenheid voor netwerkbeheer van de ontwikkelde of gewijzigde informatiesystemen

* De vooruitgang van de activiteiten opvolgen en aan de business unit manager rapporteren

 

D. Als ICT specialist

Op het organisatorisch en strategisch niveau actief zijn of steun bieden aan projecten die de automatisatie bevorderen of de informatica dienstverlening voorop stellen, ten einde een bijdrage als ICT expert te kunnen leveren aan de systemen, infrastructuren en toepassingen voor de organisatie. Voorbeelden van taken:

* Steun aan de andere experten en die in het kader van de technische evolutie van de systemen

* Het realiseren van de kwaliteit, de controle en het leveren van de nodige technische expertise om tot resultaten te komen

* Het coördineren en opvolgen van het gerealiseerde informatiesysteem om het evolutieve of correctieve onderhoud te kunnen verzekeren

* Het plannen en opvolgen van functionele testen

 

E. Als ontwikkelaar

Formaliseren, beschrijven, documenteren en schematiseren van de wijze waarop de gegevens in hun context en in het proces kaderen ten einde een algemeen conceptueel model te realiseren dat als basis dient voor de verwerking en uitwisseling van geïnformatiseerde gegevens. Voorbeelden van taken:

* de relevante gegevens en hun onderlinge relaties beschrijven, met inbegrip van de functionele behoeften van de gebruikers

* de verschillende contexten onderling relateren en deze relaties beschrijven

* verschillende soorten conceptuele modellen uitvoeren vanuit verschillende invalshoeken om het begrip van de gesprekpartner (het management, de gebruiker, enz.) te verhogen en de modellen te laten valideren

* het conceptuele model doorgeven aan de technici (database administrator) opdat deze het in een logisch model zouden omzetten, d.w.z. omzetten in computertermen

* regelmatig bij de gebruikers de overeenstemming tussen het gerealiseerde conceptuele model en de werkelijkheid controleren, d.w.z. de manier waarop het systeem gebruikt wordt; eventueel het model aanpassen of verkeerd gebruik verbeteren

 

F. Als facilitator

Vertalen van enerzijds de behoeften van de organisatie naar DRI, en anderzijds van de mogelijkheden en beperkingen inzake ICT naar de organisatie ten einde realistische oplossingen te implementeren die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de behoeften van de organisatie. Voorbeelden van taken:

* organiseren van coördinatievergaderingen

* onderhouden van de contacten/netwerken met collega's van DRI en de organisatie

* kaderen van de behoeften van de gebruikers in de langetermijnvisie van de organisatie (macrovisie)

* toekennen van prioriteiten aan de behoeften in samenspraak met het ICT-departement en de organisatie

* relevante informatie tussen de partijen uitwisselen en doorgeven

 

G. Als intermediair

Vertalen van de behoeften van de gebruikers naar de projectleden ten einde door duidelijke specificaties de evaluatie van de technische en budgettaire haalbaarheid en de ontwikkeling van het programma mogelijk te maken. Voorbeelden van taken:

* 'use cases' opmaken (d.w.z. documenten die beschrijven wat er precies gedaan moet worden, de technische specificaties) die bestemd zijn voor de technici die met de technische ontwikkeling belast zijn

* rekening houden met de technische grenzen (via de technici-informatici) en met de veranderingsmogelijkheden van de reglementering die een impact kunnen hebben op de toekomstige toepassing

* de budgettaire grenzen en de tijdslimiet in acht nemen, alsook de algemene samenhang van het project als er verschillende functionele analisten bij betrokken zijn

* de verschillende partijen (technici, gebruikers, projectleider) adviseren aangaande de prioriteiten en komen tot een aanvaardbaar compromis tussen de verschillende standpunten van deze partijen

 

H. Als kennisbeheerder

Continu op peil houden, verbeteren en uitdragen van de eigen kennis en competenties ten einde aangepaste oplossingen te kunnen voorstellen voor problemen die zich stellen en te kunnen anticiperen op nieuwe mogelijkheden, rekening houdend met de wensen van de organisatie. Voorbeelden van taken:

* Opvolgen van de technologische evoluties, tools en methodologieën in de markt, via de wetenschappelijke literatuur en het contact met de leveranciers

* Bestuderen van de wetenschappelijke en gespecialiseerde literatuur om zijn/haar kennispeil op peil te houden

* vergelijken met andere organisaties binnen en buiten de overheid (benchmarking), identificeren van de goede praktijken en vertalen hiervan naar de projecten/opdrachten van de dienst

* Actieve deelname aan studiedagen, congressen, seminaries als organisator, intervenant of deelnemer

* Expliciteren, structureren en toegankelijk maken van de kennis

* Volgen van opleidingen

 

 

Er zijn drie vacatures:

 

Er zijn twee vacatures in de BINOW Business Unit

De Business Unit Het Nieuwe Werken (BINOW) staat in voor de coördinatie van de informatiebehoeften die de ontwikkeling van moderne oplossingen moet toelaten, (o.a. (collaboratieve) IT-processen & -tools), en van een beleid dat aan personeelsleden meer mogelijkheden biedt om hun administratieve (en tot op een zekere hoogte operationele) taken uit te voeren op een zo mobiel, doeltreffend, flexibel en onfeilbaar mogelijke manier. 

Job 1 : project management UC phone system

Job 2 : project management NWOW

 

Er is een vacature bij de Business Unit BIPOL.

De Business Unit Beleid en Beheer (BIPOL) staat in voor de coördinatie van de informatiebehoeften ten gunste van het management (minister, korpschef, CG, burgemeester), en de ontwikkeling van nuttige tools voor het beheer van strategische gegevens. Het is in samenwerking met het management niveau van de CG en met alle afdelingen die betrokken zijn bij management-of politieke strategie gegevens.

 

Vermeld in uw sollicitatie voor welke functie u solliciteert.

 

Gewenst profiel

Kennis

Politionele organisatie:Niveau Gevorderd

Strategie en beleid:Niveau Gebruiker

Ondersteuning van de werking:Niveau Gebruiker

Steun bij operationele opdrachten:Niveau Basis

Opdrachten van politie:Niveau Basis

 

Praktische kennis

Conceptualiseren -  Abstraheren door op een globale manier te denken over waarden, systemen en processen en vanuit deze abstracte concepten concrete adviezen en originele werkbare oplossingen afleiden.

Beheren -  De personen, middelen, budgetten en de tijd evalueren en efficiënt beheren. Regelmatig opvolgen en wijzigingen aanbrengen naargelang van de te bereiken doelstellingen.

Bouwen van een team -  Samenwerking tussen teamleden en teams aanmoedigen door de nodige acties te ondernemen om conflicten tussen hen aan te pakken en door hen op brede basis te consulteren zodat iedereen het gevoel heeft te kunnen bijdragen.

 

Verwachte gedrag

Relaties leggen -  Het opbouwen en in stand houden van formele en informele relaties binnen en buiten de organisatie, met gelijken en doorheen verschillende organisatieniveaus.

Beïnvloeden -  Een vooropgesteld doel bereiken door een goede indruk te maken, ideeën door anderen te doen aanvaarden, overtuigende argumenten te gebruiken, een win-win situatie te realiseren en doelgericht in te spelen op zijn gesprekspartner(s) of publiek.

Klantgericht optreden -  Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Organisatiebetrokkenheid -  De maatschappelijke (nationale en internationale) ontwikkelingen volgen en zich op de hoogte houden van de partnerorganisaties.

 

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.
 

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiecommissie : Later te bepalen. 

Wervingsreserve : 24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A21 (minimum €45057.08 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve

Informatie

Naam
VAN DEN BERGHE
Voornaam
Catherine
Functie
General Resources Manager
E-mail
DRI.Resources.Pers@police.belgium.eu
Telefoon
02/554.44.19
Korps/directie/dienst
DGR - DRI - Resources (DIRES)