Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-adviseur - Business Advisor ICT

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4047 T 20 05
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7359 - Dri - Operations
Werkplaats
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
ICT-adviseur
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen

Specifieke diplomavereisten

Houder zijn van een universitair diploma ICT georiënteerd

Maximum aantal inschrijvingen
25
Voorstelling korps/directie/dienst

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT

DRI is verantwoordelijk voor het beheer van de politionele informatie en ICT-middelen. Als dusdanig zorgt DRI voor de voorbereiding van het beleid en van de regelgeving in zake het beheer en de verwerking van de informatie, voor de ontwikkeling van het concept van ‘politionele informatie’, voor de bepaling van de standaarden en voor de technische normen en de implementatie van de informatie- en communicatiesystemen.

 

1 positie is beschikbaar in de dienst Operations (DIOS). In nauwe samenwerking met de geprivilegieerde partners neemt de dienst DIOS de taak op zich om de businessprocessen in kaart te brengen voor de respectieve bedrijfsdomeinen. De dienst is verantwoordelijk voor het account management en verzekert dat de behoeften en wachttijden van de klanten en stakeholders van de directie goed worden begrepen, en in het verlengde liggen van de organisationele uitdagingen.

 

De dienst neemt ook het projectmanagement, dus de planning en het prioritiseren van projecten en het toezicht op de ‘milestones’ van de verschillende gerealiseerde projecten op zich. Hij zorgt ervoor dat de bussiness managers de projecten binnen hun respectieve business units op een coherente wijze beheren. Hij coördineert de opleiding van de gebruikers van de GPI en evalueert de noodzaak om oplossingen te verbeteren. Ten slotte is de divisie verantwoordelijk voor de communicatie over de procedures en producten die werden aangemaakt of uitgewerkt door DRI.

 

1 positie is beschikbaar in de "Business Unit" Beleid en Beheer (BIPOL). BIPOL staat in voor de coördinatie van de informatiebehoeften ten gunste van het management (minister, korpschef, CG, burgemeester), en de ontwikkeling van nuttige tools voor het beheer van strategische gegevens. Het is in samenwerking met het management niveau van de CG en met alle afdelingen die betrokken zijn bij management-of politieke strategie gegevens.

 

 

Vermeld in uw sollicitatie de afdeling waarvoor u solliciteert. 

 

Functiebeschrijving

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

De behoeften van de klanten en stakeholders analyseren en oplossingen voorstellen aan de directie, ten einde deze noden om te zetten in ICT-toepassingen, nieuwe richtlijnen, procedures en processen, en om het volledige account management te verzorgen.

 

Hiertoe is het nodig om behoeftenanalyses te doen, business processen te bestuderen, projectvoorstellen op te stellen alsook de projectuitvoering te sturen en op te volgen. Het projectmanagement bestaat uit het opmaken, plannen, prioritiseren van acties en het toezicht op de milestones van de verschillende acties uit een project.

 

Naast het projectmanagement is er ook een grote aandacht nodig voor de communicatie en opleiding van de gebruikers van de GPI voor de toepassingen, procedures en informatieprocessen van de betrokken Business unit. Vanuit de gebruikers dient men ook analyseren hoe de bestaande oplossingen verbeterd kunnen worden.

 

FUNCTIEBESCHRIJVING

 

A. Als omkaderend personeel, de medewerkers aansturen en begeleiden en de ter beschikking gestelde mensen en middelen optimaal inzetten in overeenstemming met de opdrachten en het beleid, ten einde de vastgestelde doelstellingen te bereiken en de planning te behalen.

Voorbeelden van taken:

* Een planning opstellen en aanpassen naargelang de voorziene en onvoorziene situaties.

* Taken verdelen en afstemmen onder de leden van het team en concrete opdrachten verdelen onder de medewerkers.

* De uitvoeringstermijnen van de taken bewaken en ook duidelijk overzicht houden op de kwaliteiten van de taken die in het team worden uitgevoerd.

* Middelen voorzien voor het team en de toezicht houden op het gebruik ervan.

* De dienstplanning afstemmen op de doelstellingen en in overeenstemming brengen met andere plannen binnen de directie/divisie.

* …

 

B. Als change agent, instaan voor de communicatie naar en de opleiding van de gebruikers teneinde een maximale aanvaarding van het project/de toepassing(en) te bekomen.

Voorbeelden van taken:

* Samenstellen van cursussen en opleidingen.

* Plannen van opleidingen.

* Instaan voor de communicatie naar de belanghebbenden toe.

* In staat zijn om een behoeftenanalyse te doen die zich focust op de gewenste impact op het terrein.

* Projectvoorstellen opmaken en kunnen verdedigen bij de hiërarchie die werkelijk bijdragen tot een verbetering voor de politiemensen op het terrein en/of de ondersteunende processen.

* …

 

C. Als analist, opmaken van functionele en organieke analyses teneinde de behoeften van de gebruikers precies te detecteren en te definiëren.

Voorbeelden van taken:

* De oorspronkelijke werkprocedure en de werkprocedure die men wil bekomen via de nieuwe toepassing bestuderen door observaties en interviews met de eindgebruikers en het management.

* De actuele en toekomstige werkprocedures (processus business) beschrijven onder de vorm van stroomdiagrammen (flow charts).

* De aandacht van de gebruikers vestigen op de reglementaire beperkingen die een mogelijke impact hebben op de toekomstige toepassing (bv. een beheerssysteem van de vormingsverloven moet rekening houden met het legale maximum).

* Rekening houden met de specifieke omgeving en de functies die eigen zijn aan de geïntegreerde politie.

* Bepalen van de correcte overdracht (uitgevoerd door de technici) van de gegevens uit het/de vroegere syste(e)m(en) naar het nieuwe systeem in samenwerking met de gebruikers.

* De noden en behoeften van de verschillende stakeholders en klanten kunnen inventariseren in een beknopt document ter ondersteuning van het projectvoorstel.

* De relevante gegevens en hun onderlinge relaties beschrijven, met inbegrip van de functionele behoeften van de gebruikers.

* De verschillende contexten onderling relateren en deze relaties beschrijven.

* Verschillende soorten conceptuele modellen uitvoeren vanuit verschillende invalshoeken om het begrip van de gesprekpartner (het management, de gebruiker, enz.) te verhogen en de modellen te laten valideren.

* Regelmatig bij de gebruikers de overeenstemming tussen het gerealiseerde conceptuele model en de werkelijkheid controleren, d.w.z. de manier waarop het systeem gebruikt wordt; eventueel het model aanpassen of verkeerd gebruik verbeteren.

 

D. Als projectleider, de behoeften onderzoeken ten einde de plannen van personeelsmiddelen te beheren en tot het beheer van de projecten bij te dragen.

Voorbeelden van taken:

* Vooronderzoeken betreffende ontwikkelingsprojecten uitvoeren (begrip van de aanvragen, bepaling van de te bereiken doelstellingen, oplossingen voorstellen, onderzoek van de kosten en personeelsmiddelen die aangewend moeten worden, planning).

* De projecten plannen op basis van de middelen inzake personeel die nodig zijn voor de verschillende projecten.

* Alle ontwikkelingsprojecten superviseren en bepaalde projecten beheren.

* Actief deelnemen aan de implementatie van procedures en voorschriften voor projectenbeheer, analyse, programmering en overdracht naar de operationele eenheid, kantoorautomatisering eenheid en eenheid voor netwerkbeheer van de ontwikkelde of gewijzigde informatiesystemen.

* De vooruitgang van de activiteiten opvolgen en aan de business unit manager rapporteren.

* …

 

E. Als ontwikkelaar, formaliseren, beschrijven, documenteren en schematiseren van de wijze waarop de gegevens in hun context en in het proces kaderen ten einde een algemeen conceptueel model te realiseren dat als basis dient voor de verwerking en uitwisseling van geïnformatiseerde gegevens.

Voorbeelden van taken:

* De relevante gegevens en hun onderlinge relaties beschrijven, met inbegrip van de functionele behoeften van de gebruikers.

* De verschillende contexten onderling relateren en deze relaties beschrijven.

* Verschillende soorten conceptuele modellen uitvoeren vanuit verschillende invalshoeken om het begrip van de gesprekpartner (het management, de gebruiker, enz.) te verhogen en de modellen te laten valideren.

* Het conceptuele model doorgeven aan de technici (database administrator) opdat deze het in een logisch model zouden omzetten, d.w.z. omzetten in computertermen.

* Regelmatig bij de gebruikers de overeenstemming tussen het gerealiseerde conceptuele model en de werkelijkheid controleren, d.w.z. de manier waarop het systeem gebruikt wordt; eventueel het model aanpassen of verkeerd gebruik verbeteren.

* …

 

F. Als facilitator, vertalen van enerzijds de behoeften van de organisatie naar DRI, en anderzijds van de mogelijkheden en beperkingen inzake ICT naar de organisatie ten einde realistische oplossingen te implementeren die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de behoeften van de organisatie.

Voorbeelden van taken:

* Organiseren van coördinatievergaderingen.

* Onderhouden van de contacten/netwerken met collega's van DRI en de organisatie.

* Kaderen van de behoeften van de gebruikers in de langetermijnvisie van de organisatie (macrovisie).

* Toekennen van prioriteiten aan de behoeften in samenspraak met het ICT-departement en de organisatie.

* Relevante informatie tussen de partijen uitwisselen en doorgeven.

* …

Gewenst profiel

Kennis :

• Politionele organisatie - Niv.:GEVORDERD

• Strategie en beleid - Niv.:GEBRUIKER

• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

• Steun bij operationele opdrachten - Niv.:BASIS

• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

 

Praktische kennis :

• Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.

• Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).

• Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

 

Verwachte gedrag :

• Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.

• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

• Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.

• Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.

• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

 

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiecommissie : Later te bepalen.

Wervingsreserve : 24 maanden.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A21 (minimum €45057.08 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve

Informatie

Naam
VAN DEN BERGHE
Voornaam
Catherine
Functie
General Resources Manager
E-mail
DRI.Resources.Pers@police.belgium.eu
Telefoon
02/554.44.19
Korps/directie/dienst
DGR - DRI - Resources (DIRES)