Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Adviseur (A21) - Beleidsadviseur

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4001 N 20 04
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7307 - Coord En Steundirectie - Arr Antwerpen
Werkplaats
Noordersingel 25-27
2140 Borgerhout
Provincie
Antwerpen
Niveau
Adviseur (A21)
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Voorstelling korps/directie/dienst

Bestaansreden van de entiteit

De coördinatie- en steundirectie (CSD) is een eenheid van de federale politie die een scharnierfunctie vervult in de geïntegreerde politiezorg binnen het gerechtelijk arrondissement onder andere op vlak van de aanpak van veiligheidsfenomenen, de organisatie van de informatiestroom met betrekking tot de bestuurlijke politie op arrondissementeel niveau, de interzonale samenwerking en de werking van het provinciaal informatie- en communicatiecentrum.

De gedeconcentreerde gerechtelijke directie (FGP) voert proactieve en reactieve gerechtelijke onderzoeken onder de leiding van het parket of van de onderzoekstechter. Daarnaast wordt ook gespecialiseerde steun verleend aan de interne en externe partners binnen de politie vooral op het vlak van ICT-criminaliteit, technische en wetenschappelijke politie, informantenbeheer, misdrijfanalyse en bijzondere opsporingsmethoden en –technieken.

De beleidscel van de CSD wordt geïntegreerd in de gemeenschappelijke beleidscel CSD-FGP. De beleidscel wordt samengesteld uit medewerkers van zowel CSD als FGP. Dit betekent enerzijds dat de DirCo en de DirJud streven naar een geïntegreerde benadering, maar waarbij beide mandatarissen anderzijds hun eigen medewerkers rechtstreeks kunnen aansturenDe beleidscel staat in voor beleidsondersteuning en procesbegeleiding ten gunste van CSD en FGP in het bijzonder, en meer algemeen de geïntegreerde politie en het geheel van arrondissementele politiediensten en hun overheden om fundamenteel bij te dragen tot de oriëntatie van strategische prioriteiten en de voorbereiding, uitwerking en opvolging van het algemeen beleid.

Volgende beleidsdomeinen worden hierin opgenomen:

- de strategische analyse,

- de geïntegreerde en projectmatige werking,

- de procesbegeleiding,

- de interne en externe communicatie,

- de arrondissementele beleidscyclus,

- het kwaliteitsmanagement en de organisatiebeheersing,

- het HR-beleid (competentieontwikkeling, kennismanagement, welzijnsbeleid, …)

- het financieel en logistiek beleid

- de veiligheid van de informatie

Functiebeschrijving
 1. Als strategisch deskundige

Op basis van een grote expertise in één of meerdere specifieke domeinen het conceptuele kader ontwikkelen waarin de werkprocessen plaatsvinden en de beslissingen  concretiseren om het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners in staat te stellen om gepaste beslissingen te nemen en om het managementbeleid te helpen uitvoeren.

Voorbeelden van taken:

 • Formuleren van voorstellen inzake strategische keuzes en voorbereiden van (strategische) dossiers voor diverse overlegfora
 • Bijdragen aan de uitbouw van een dienstenaanbod inzake beleidsondersteuning en procesbegeleiding (o.m. in het domein van het kennismanagement, de organisatiebeheersing, de beleidscyclus …)                      
 • Opstellen, opvolgen en evalueren van veiligheidsplannen (Nationaal Veiligheidsplan en Zonale Veiligheidsplannen) en actieplannen
 • Uitwerken van strategische adviesscenario’s, bestuderen en analyseren van langetermijnontwikkelingen met betrekking
 • Uitwerken en opvolgen van strategische risicoanalyses
 • Opmaken en opvolgen van een extern communicatieplan
 • Ondersteunen van de federale diensten inzake de te voeren communicatie tijdens al dan niet geplande gebeurtenissen
 • Opmaken van het jaarverslag van de CSD
 1.  Als technisch deskundige

Op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken en de medewerkers te helpen bij hun taken

Voorbeelden van taken:

 • Optreden als projectleider in omvangrijke en/of complexe projecten
 • Ondersteunen van de interne en externe communicatie van de CSD en FGP
 • Opvolgen van de evolutie van communicatietools (sociale media, …) en raadgevingen en aanbevelingen doen met betrekking tot hun gebruik
 • De operationele diensten bijstaan en aanbevelingen doen met betrekking tot het gebruik van sociale media
 • Voorbereiden en uitwerken van beleidsdocumenten en ondersteunen bij voorstellen inzake strategische keuzes
 • Bijdragen aan de analyse van de evolutie van fenomenen (nationaal en arrondissementeel politioneel veiligheidsbeeld, risico-analyse …)
 • Monitoren van de uitviering van de beleidsplannen
 • Opvolgen van arrondissementele veiligheidsfenomenen en werkingsprocessen alsook voorbereiden van mogelijke interpretaties
 • Uitvoeren en opvolgen van actieplannen ter uitvoering van het gekozen beleid
 • Adviseren inzake bestaande of nieuwe procedures
 • Voorbereiden van beleidsdocumenten, in het bijzonder met betrekking tot de veiligheidsplannen (Nationaal Veiligheidsplan en Zonale Veiligheidsplannen) en actieplannen
 • Communiqués opmaken en verspreiden
 1. .  Als procesanalist/ als auditor

Procedures en/of tools in zijn activiteitendomein doen evolueren om de dienstverlening aan de klanten en de partners te verbeteren.

De richtlijnen, instructies, regelgeving en wetgeving analyseren, toepassen en implementeren in de organisatie om een correcte uitvoering van de taken in diverse domeinen te garanderen.

Voorbeelden van taken:

 • Analyseren van de processen en procedures vanuit een streven naar optimalisatie en het vertalen van de strategie in concrete en correcte richtlijnen
 • Uitvoeren van risicoanalyses en CAF/EFQM analyses uitvoeren in het raam van de organisatiebeheersing
 • Bestuderen en analyseren van de wetgeving en opvolgen van de literatuur en good-practices
 • Uitvoeren van werkingsaudits
 • Formuleren van verbetervoorstellen of vaststellen van aandachtspunten
 1. .  Als vertegenwoordiger

Op een professionele manier de contacten en de relaties met de interne en externe gesprekspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doeltreffende uitwisseling van informatie

Voorbeelden van taken:

 • Bijdragen aan de uitbouw van een bovenlokaal netwerk voor beleidsmedewerkers en procesbegeleiders
 • Deelnemen aan verschillende werkgroepen/projecten
 • Uitbouwen en onderhouden van interne en externe partnerships
 • Meedelen van het standpunt van de hiërarchie in vergaderingen en werkgroepen
 • Vertegenwoordigen van CSD en FGP op de verschillende fora in het werkdomein
 • Onderhandelen met de gesprekspartners tijdens vergaderingen
 • Voorbereiden, onderhouden en opvolgen van contacten met persorganen
 1. .  Als praktisch organisator

Op een professionele manier te helpen bij de praktische organisatie van evenementen, colloquia, activiteiten, vergaderingen, opleidingen.

Voorbeelden van taken:

 • Organiseren van evenementen, colloquia, activiteiten, vergaderingen, opleidingen, …
 • Inplannen en praktisch organiseren van diverse vergaderingen, opvragen van agendapunten, opmaken van het verslag en opvolgen van de uitvoering van de actiepunten
 • Samenstellen van documentatiedossiers allerlei
 • Organiseren van contactmomenten met de pers
 • Voorstellen en organiseren van PR activiteiten
 1. Als dossierbeheerder.

Dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

Voorbeelden van taken:

 • Inwinnen van informatie of verduidelijkingen bij verschillende bronnen
 • Opsporen, analyseren en structureren van de kernelementen van het dossier en een conclusie betreffende het vervolg van de behandeling van het dossier formuleren
 • Ordenen en rangschikken van dossiers, documenten of andere relevante informatie voor de dienst
 • Opmaken van een persoverzicht en aanbevelingen doen met betrekking tot de manier van reageren
 • Opmaken en actualiseren van diverse brochures (onthaalbrochure, informatiebrochures, …)
Gewenst profiel

Kennis :

 

 • Politionele organisatie - Niv.: GEVORDERD
 • Strategie en beleid - Niv.:GEBRUIKER
 • Ondersteuning van de werking - Niv.: GEBRUIKER
 • Steun bij operationele opdrachten - Niv.: BASIS
 • Opdrachten van politie - Niv.: BASIS

 

Praktische kennis :

 

 • Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.
 • Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).

Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

 

Verwachte gedrag :

 

 • Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.
 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
 • Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.

Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiecommissie
Uitsluitende praktische test
Wervingsreserve 24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A21 (minimum €43307.59 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve

Informatie

Naam
Gunst
Voornaam
Jean Claude
Functie
Bestuurlijk Directeur-coördinator
E-mail
Jean-Claude.Gunst@police.belgium.eu
Telefoon
03/217 83 00
Korps/directie/dienst
CSD Antwerpen