Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Assistent (CC1) - ASSISTENT - LID - Assistent ondersteuning

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6020 N 19 04
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7656 - Drp - Rs - Td - Ondersteuning
Werkplaats
Luchtmachtlaan 10
1040 Etterbeek
Provincie/Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
Assistent (CC1)
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen

Maximum aantal inschrijvingen
25
Voorstelling korps/directie/dienst

De directie van het Personeel is één van de vier centrale directies binnen DGR, de Algemene Directie Middelenbeheer en Informatie.

Binnen de directie van het Personeel heeft de Dienst Rekrutering en Selectie als opdracht het organiseren van het geheel aan rekrutering- en selectieactiviteiten voor zowel de leden van het operationele kader als voor de leden van het administratief en logistiek kader ten behoeve van zowel de Lokale Politiezones als de Federale Politie.

Binnen de Dienst Rekrutering en Selectie heeft de entiteit Selectie/Assessment Center als opdracht het organiseren van het geheel aan selectieactiviteiten voor leden van zowel het operationele kader als leden van het administratief en logistiek kader, zowel voor externe aanwervingen als voor promotiewedstrijden voor overgang naar een hoger kader/niveau.

 

Functiebeschrijving

Uitvoeren van alle administratieve en praktische taken die de eigenlijke selectietaken voorafgaan of volgen, zowel ten dienste van de kandidaten, partners en hiërarchische oversten, als ter ondersteuning van de (hoofd)assessoren van het assessmentcenter. Onthalen en doorverwijzen van de kandidaten op een professionele en klantgerichte wijze.

Uitvoeren van alle administratieve en praktische taken ter ondersteuning van de selectiedienst en haar partners:

Kerntaken

  • Het verwerken van inschrijvingsformulieren in de gegevensbanken eigen aan de selectiedienst;
  • Het uitnodigen van kandidaten via telefoon en/of briefwisseling voor de verschillende selectieproeven;
  • Het verwerken van resultaten in de gegevensbanken eigen aan de selectiedienst;
  • Het mededelen van resultaten per telefoon en/of briefwisseling;
  • Het beheren van de kandidatendossiers in de gegevensbanken eigen aan de selectiedienst én het klasseren van dossiers in de archieven;
  • Het eigen maken van de diverse gegevensbanken waarvan de selectiedienst gebruik maakt;

Bijkomende taken

  • In beurtrol instaan voor het onthaal en doorverwijzen van de kandidaten die zich aanbieden voor hun selectieproeven;
  • Fungeren als aanspreekpunt voor de interne partners in het raam van specifieke vragen omtrent de diverse selectieprocedures en het doorverwijzen naar de gespecialiseerde personen of diensten indien nodig.

 

Gewenst profiel

Je bent het eerste aanspreektpunt bij de selectiedienst voor kandidaten. Je dient dan ook contactvaardig te zijn en beschikt ook over een dienstverlenende ingesteldheid. Je kan zowel schriftelijk als mondeling op een correcte en gestructureerde manier communiceren. Verder ben je voldoende flexibel om om te gaan met dringende taken.

Competentieprofiel

Managen van informatie

Informatie verwerken
Binnen de beschikbare termijn informatie op een doeltreffende manier verzamelen, ontcijferen en verwerken. Gegevens gestructureerd samenbrengen, behandelen en naar voor brengen. Eventuele hiaten in deze informatie onderkennen.

Managen van taken

Werk structureren
Structuur aanbrengen in een veelheid aan verschillende taken door een prioriteitenlijst op te stellen en deze op een systematische en logische manier af te werken binnen de gegeven tijd

Managen van interpersoonlijke relaties

(Intern) samenwerken
Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega’s bij te leggen.

(Extern) klantgericht optreden
Partners (publiek en overheid) de best mogelijke dienst verlenen en hen begeleiden naar de meest passende oplossing door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Managen van zichzelf

Betrouwbaarheid tonen
Credibiliteit verwerven door op een gedisciplineerde manier te werk te gaan in overeenstemming met eigen principes en verwachtingen van de organisatie, door iedereen fair te behandelen en vertrouwelijkheid te respecteren en door verbintenissen na te komen.

Inzet tonen
Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichtzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Elke leidinggevende is verantwoordelijk voor het welzijn op het werk van zijn/haar medewerkers. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die ter beschikking worden gesteld van zijn/haar medewerkers.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Later te bepalen

Reserve recrutering : 24 maand

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve

Informatie

Naam
MOERNAUT
Voornaam
Karen
Functie
Adviseur
E-mail
karen.moernaut@police.belgium.eu
Telefoon
02/644.83.88
Korps/directie/dienst
DRP - RS