Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Assistent - Assistent - Departement Strategie & Kwaliteit - Preventiedienst

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 6013 T 20 02
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
5343 - Montgomery
Werkplaats
Sint-Pieterssteenweg 122
1040 Etterbeek
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
Assistent
Studieniveau
6 jaar secundair onderwijs
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen.

Specifieke diplomavereisten

Houder zijn van het brevet technopreventie (basismodule (woningen), module zelfstandigen en module openbare gebouwen) en bijscholingen volgen of bereid zijn om de opleiding in een politieschool te volgen om dit te behalen.

Maximum aantal inschrijvingen
20
Voorstelling korps/directie/dienst

De preventiedienst ontwikkelt activiteiten op het gebied van preventie, met name in nauwe samenwerking met de gemeentelijke preventiediensten. Deze onderhoudt de nodige contacten met de verschillende scholen binnen de zone en ontwikkelt verschillende projecten in hun voordeel en met hun betrokkenheid en vertegenwoordigt de politiezone op verschillende platformen/fora die zich met dit onderwerp bezighouden.

Deze dienst is ook verantwoordelijk voor de coördinatie van bepaalde zonale preventieoperaties.

Daarnaast geven deze uiteenzettingen/voorstellingen over de politiezone aan externe partners.

Functiebeschrijving

Onder het gezag van het diensthoofd heeft de CALog Niveau C volgende opdrachten :

   • Centraliseert de externe aanvragen tot bezoeken/inlichtingen/informatiesessies en stands en zorgt voor de administratieve opvolging;
   • Neemt deel aan het dagelijks onderzoek van klachten over diefstal (inbraak en poging tot inbraak, diefstallen via list, diefstallen met geweld, zakkenrollers, etc.) en zorgt voor de administratieve opvolging ervan bij de slachtoffers;
   • Voert als diefstalpreventieadviseur proactieve en reactieve techno-preventiebezoeken uit op verzoek van de bewoners van de zone en stelt ad hoc verslagen op;
   • Neemt op zonaal niveau deel aan preventieacties, met name op het gebied van diefstalpreventie (in woningen, in en van voertuigen...);
   • Houdt de statistieken bij van de verschillende activiteiten van de dienst;
   • Voert administratieve taken uit in verband met de organisatie van de dienst: telefonisch onthaal, agenda, opstellen van brieven, archieven en documentatie;
   • Vergemakkelijkt en onderhoudt contacten met de partners;
   • Geeft blijk van een spontane belangstelling voor de ontwikkelingen en/of veranderingen binnen de domeinen die hem/haar aanbelangen.

 

Gewenst profiel

Kennis en bevoegdheden :

een goede kennis hebben van de organisatie van het politiekorps;

een goede kennis hebben van de wetgeving, verordeningen, normen en richtlijnen die betrekking hebben op zijn/haar bevoegdheidsgebied en bereid zijn om zich op de hoogte te houden;

blijk geven van bijzondere belangstelling voor de technische en elektronische aspecten van de beveiliging van gebouwen (security)

noties hebben van safety (veiligheid van personen/brandveiligheid)

bekend zijn met het gebruik van applicaties, ISLP-programma's, databases Aline, Camelia, PolOffice365, Galop Lite en weten hoe de ter beschikking gestelde en voor de werking noodzakelijke computer-/digitale apparatuur moet gebruikt worden;

blijk geven van professionele nieuwsgierigheid door middel van documentatie en het zoeken naar informatie om deel te kunnen nemen aan de opzet en de evaluatie van projecten en aan het zoeken naar oplossingen in verband met zijn/haar vakgebied;

organisatorische vaardigheden hebben;

gevoelig zijn voor het welzijn van zijn/haar collega's en zich bewust zijn van zijn/haar verantwoordelijkheden op dit gebied.

voldoen aan het generieke profiel van Consulent / Medewerker ;

voldoen aan de taaleisen wat betreft kennis van de tweede landstaal.

Personeelsbeheer:

Niet van toepassing

Vaardigheden :

Instemmen met en doordrongen zijn van de filosofie van de gemeenschapsgerichte politiezorg (bekommerd zijn om de problemen van de burgers, rekenschap afleggen van zijn acties en persoonlijk betrokken zijn) ;

zich inzetten voor de verbetering van de veiligheid, het welzijn en de levenskwaliteit binnen de zonale infrastructuren ;

de waarden van de geïntegreerde politie en die van de zone in het bijzonder overbrengen en naleven;

zowel interne als externe communicatieve vaardigheden hebben;

goede luistervaardigheid, overtuigingskracht en onderhandelingsvaardigheden;

strikt zijn (naleving van de wetten) en methodisch (naleving van de termijnen);

blijk geven van beschikbaarheid en flexibiliteit voor de dienst;                         

bestand zijn tegen stress, zelfcontrole en koelbloedigheid hebben;

blijk geven van integriteit, loyaliteit, discretie en onpartijdigheid te tonen;

voorbeeldig zijn (voorbeeldfunctie);

in staat zijn om initiatief te nemen en tegelijkertijd bereid zijn om verantwoording af te leggen;

teamgeest en een positieve en constructieve werksfeer creëren en bevorderen;

ruimdenkend zijn;

bereid zijn de uitvoering van zijn/haar taken te verbeteren door kritisch te kijken naar zijn/haar eigen functioneren, door zich in te schrijven en actief deel te nemen aan opleidingen en door voortdurend nieuwe kennis en vaardigheden te verwerven;

bereid zijn de voor de uitoefening van de functie de noodzakelijke opleidingen te volgen;

gemakkelijk contact hebben met het publiek, het personeel, andere directies en diensten;

organisatorisch zijn en zin voor verantwoordelijkheid hebben;

blijk kunnen geven van het nodige inlevingsvermogen in het kader van een kwaliteitsvolle dienstverlening aan slachtoffers, burgers, ...

loyaal, beschikbaar en flexibel zijn;

respectvol, discreet en behulpzaam zijn;

nauwgezet zijn, methodisch en ordelijk werken, deadlines naleven;

in staat zijn om zelfstandig te werken;

een geldig rijbewijs B hebben.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Schriftelijke testen aan de Federale Politie + selectiecommissie.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)

Informatie

Naam
BERCKMANS
Voornaam
Laetitia
Functie
Adviseur - Diensthoofd Human Resources
E-mail
zpz.montgomery.pers@police.belgium.eu
Telefoon
02/788.90.30
Korps/directie/dienst
Departement Middelenbeheer