Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Adviseur (A21) - Adviseurs expert ecofin/ICT

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4013 N 21 11
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
2
Korps/directie/dienst
7314 - Federale Gerechtelijke Politie Arr Antwerpen
Werkplaats
Noordersingel 25-27
2140 Borgerhout
Provincie
Antwerpen
Niveau
Adviseur (A21)
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met de welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A  bij de federale Rijksbesturen.

Specifieke diplomavereisten

Master TEW (toegepast economisch wetenschap) of handelsingenieur.

Een ervaring van 4 tot 6 jaar is vereist

 

Video
Voorstelling korps/directie/dienst

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT

Federale gerechtelijke politie oefent, op het ganse Belgische grondgebied, opdrachten van gerechtelijke politie uit (identificatie en opsporing van daders van strafmisdrijven), welke opdrachten zijn gericht op bovenlokale (en internationale) georganiseerde, maatschappijontwrichtende criminaliteit, en op misdrijven die een gespecialiseerde aanpak vereisen.

 

Deze streeft naar de detectie van criminele en opdagende fenomenen, de tijdige melding ervan aan de bevoegde overheden, de bijdrage tot een vermindering van het potentiële risico van het plegen van criminele feiten, de uitvoering van gerechtelijke of opsporingsonderzoeken en de aanpak van criminele organisatie. Ze brengt ook gespecialiseerde steun aan de lokale politie door de gerechtelijke expertise en de gespecialiseerde middelen ter beschikking te stellen.

 

Gedeconcentreerde gerechtelijke directie (FGP) voert de proactieve en reactieve gerechtelijke onderzoeken onder leiding van het parket of van de onderzoeksrechter. Ze brengt ook een gespecialiseerde steun aan de interne en externe partners, voornamelijk op het gebied van ICT criminaliteit, technische en wetenschappelijke politie, informantenbeheer, misdrijfanalyse en bijzondere opsporingsmethoden en –technieken.

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

De adviseur expert ecofin – ICT sectiechef/bureauchef, die daartoe aangeworven en opgeleid is, levert een gespecialiseerde ecofinsteun aan ICT- en cyberonderzoeken.

Hij is projectleider en stuurt het projectteam.

Hij werkt met grote databestanden.

Functiebeschrijving
 1. Als Omkaderend personeel de ter beschikking gestelde mensen en/of middelen optimaal en in overeenstemming met het beleid van de hiërarchie beheren om de vastgelegde doelstellingen te bereiken.

Voorbeelden van taken

 • De medewerkers concrete instructies of opdrachten geven.
 • De taken verdelen onder de leden van de ploeg.
 • Toezien op de kwaliteit en de uitvoeringstermijnen van de taken en verbeteringen aanbrengen indien nodig.
 • Een planning opstellen en deze aanpassen in functie van onvoorziene situaties.
 1. Als Ploegverantwoordelijke de collega's voor wie hij verantwoordelijk is, begeleiden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling om iedereen in staat te stellen zijn kennis en competenties te ontwikkelen en om een positief en constructief werkkader te stimuleren.

Voorbeelden van taken

 • Planningsgesprekken, functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken voeren in het kader van de evaluatieprocedure.
 • De behoeften op het vlak van ontwikkeling van de medewerkers vaststellen en aangepaste acties voorstellen.
 • De nieuwe medewerkers begeleiden om zich te integreren in het team en nieuwe taken aan te leren.
 • Constructieve feedback geven en wijzen op de verbeterpunten van de medewerkers.
 • Ingrijpen bij problemen of conflicten in verband met de werkrelaties of het functioneren van het team.
 1. Als Dossierbeheerder dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

Voorbeelden van taken

 • De rol van chef van het onderzoek opnemen in de gerechtelijke dossiers die hem door zijn hiërarchie worden toevertrouwd, onder leiding van de bevoegde magistraat voor wie hij eveneens optreedt als technisch adviseur.
 • Instaan voor de opvolging van de lopende opdrachten en aanvragen.
 • Verslag uitbrengen bij zijn hiërarchie en de magistraat over het verloop van het dossier.
 • Een onderzoeksplan uitwerken en up-to-date houden waarin rekening wordt gehouden met de richtlijnen en adviezen van de bevoegde magistraat. Dit plan ter beschikking stellen van zowel de magistraat als zijn hiërarchie, volgens de door de dirjud vastgelegde modaliteiten in het kader van het management van de onderzoeken.
 1. Als Actor belast met operationele steun steunopdrachten uitvoeren met behulp van specifieke kennis, middelen en/of technieken om de klanten een operationele meerwaarde te bieden bij het vervullen van hun eigen opdrachten.

Voorbeelden van taken

 • Steun leveren bij onderzoeken in het kader van economische, financiële en fiscale georganiseerde criminaliteit, overeenkomstig de principes van informatiegestuurde politiezorg.
 • Gespecialiseerde steun leveren aan de andere onderzoekers van de twee niveaus van politie, met name inzake de recuperatie van crimineel vermogen.
 • Steun leveren en overgaan tot de nodige analyses in het kader van onderzoeken in verband met ict- en cybercriminaliteit.
 1. Als Actor die actief gebruikmaakt van specifieke tactieken en technieken zijn kennis de specifieke tactieken en technieken verwerven, dagelijks toepassen, op peil houden en uitbreiden om voortdurend een onberispelijke en kwaliteitsvolle dienstverlening te verzekeren.

Voorbeelden van taken

 • De specifieke theoretische en informaticakennis (vbn. Analyse van virtuele valutastromen, datastromen van online money brokers ontsluiten en analyseren,…) over de uitgeoefende discipline op peil houden en uitbreiden.
 • De kwaliteit van het steunwerk op peil houden en ontwikkelen.
 • Geregelde betrekkingen uitbouwen, verbeteren en onderhouden met de externe diensten die gewoonlijk betrokken zijn bij bepaalde aspecten van de aanpak van het fenomeen waarin hij werkzaam is.
 • Zijn kennis, knowhow en ervaring in het domein waarin hij werkzaam is op autonome basis ontwikkelen, onderhouden en verbeteren.
 • Deelnemen aan nuttige opleidingen voor de aanpak van het fenomeen, met akkoord van de directie.
 • Actief deelnemen aan de specifieke werkgroepen die verband houden met de functie/materie.
 • Deelnemen aan de voorbereiding van gerechtelijke operaties (huiszoekingen) of voortgangsvergaderingen van onderzoeken teneinde aan specifieke vragen te beantwoorden.
 1. Als Technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

Voorbeelden van taken

 • Dossiers die zijn toevertrouwd aan zijn dienst of situaties vanuit technische hoek analyseren.
 • Mogelijke technische oplossingen formuleren/voorstellen.
 • De obstakels van een methode vaststellen en alternatieven voorstellen.
 • Technische adviezen opstellen.
 • Regelmatige betrekkingen onderhouden met het centraal niveau, de onderzoekers van de andere belgische (fedpol/lokpol) en zelfs buitenlandse eenheden, die betrokken zijn in de strijd tegen hetzelfde fenomeen (gemeenschappelijke versterking, uitwisseling van goede praktijken, …).
 • Projecten coördineren en/of aansturen ten voordele van de directie.
 1. Als Informatie-beheerder de revelante informatie met betrekking tot specifieke domeinen beheren en exploiteren om ze beschikbaar te stellen zodat iedereen in staat is zijn/haar taken uit te voeren en/of de adhoc procedures na te leven.

Voorbeelden van taken

 • De informatie opzoeken in de verschillende gegevensbanken, informatiebronnen.
 • De verzamelde gegevens analyseren.
 • De informatie verspreiden, de hiërarchie en de magistraat informeren.
 • De gebruikte middelen en de informatie bijhouden/updaten.
Gewenst profiel

Praktische kennis :

Conceptualiseren - Abstraheren door op een globale manier te denken over waarden, systemen en processen en vanuit deze abstracte concepten concrete adviezen en originele werkbare oplossingen afleiden.

Beheren - De personen, middelen, budgetten en de tijd evalueren en efficient beheren. Regelmatig opvolgen en wijzigingen aanbrengen naargelang van de te bereiken doelstellingen.

Bouwen van een team - Samenwerking tussen teamleden en teams aanmoedigen door de nodige acties te ondernemen om conflicten tussen hen aan te pakken en door hen op brede basis te consulteren zodat iedereen het gevoel heeft te kunnen bijdragen.

Verwachte gedrag :

Relaties leggen - Het opbouwen en in stand houden van formele en informele relaties binnen en buiten de organisatie, met gelijken en doorheen verschillende organisatieniveaus.

Beïnvloeden - Een vooropgesteld doel bereiken door een goede indruk te maken, ideeën door anderen te doen aanvaarden, overtuigende argumenten te gebruiken, een win-win situatie te realiseren en doelgericht in te spelen op zijn gesprekspartner(s) of publiek.

Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Organisatiebetrokkenheid - De maatschappelijke (nationale en internationale) ontwikkelingen volgen en zich op de hoogte houden van de partnerorganisaties.

Stress beheren - Resultaatgericht reageren op frustraties, obstakels en tegenwerking door kalm te blijven, de eigen.

 

Elke leidinggevende is verantwoordelijk voor het welzijn op het werk van zijn/haar medewerkers. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die ter beschikking worden gesteld van zijn/haar medewerkers.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

selectiecommissie

uitsluitende proef

wervingsreserve van 24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Gratis consultatie in de medische centra van de Federale Politie
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A21 (minimum €45057.08 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Extra aanbod
Indien u specifieke vragen zou hebben over de functie, kan u contact opnemen met de contactpersoon in de vacature.
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve

Informatie

Naam
Vermeulen
Voornaam
Johan
Functie
Gerechtelijk commissaris
E-mail
johan.vermeulen@police.belgium.eu
Telefoon
014 55 95 75
Korps/directie/dienst
FGP Antwerpen