Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

A1 - Adviseur verkeer en mobiliteit

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
4 18 0
Type betrekking
Contractueel
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
5381 - Bilzen-Hoeselt-Riemst
Werkplaats
Schureveld 11
3740 Bilzen
Provincie
Limburg
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
Niveau
A1
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een master diploma mobiliteitswetenschappen of verkeerskunde.

Vereiste ervaring

Geen ervaring vereist.

Voorstelling korps/directie/dienst

Lokale politie Bilzen-Hoeselt-Riemst

Functiebeschrijving

Bestaansreden van de functie

De adviseur verkeer staat in voor de uitwerking en continue verbetering van het verkeersveiligheidsbeleid in de drie gemeenten van de PZ Bilzen-Hoeselt-Riemst.

Kernactiviteiten

De PZ Bilzen-Hoeselt-Riemst kent heel wat uitdagingen op het vlak van mobiliteit. Als verkeerskundige geef je mee vorm aan de verbetering van de verkeersleefbaarheid en een verhoging van de verkeersveiligheid in de politiezone. In overleg met verschillende actoren werk je een duurzaam mobiliteitsbeleid uit. Je inzicht en betrokkenheid zorgen voor oplossingen voor diverse mobiliteitsknelpunten. Met een gestructureerde aanpak en sterke communicatievaardigheden werk je naar een breed gedragen mobiliteitsbeleid toe. De voornaamste taken van de adviseur verkeerskundige zijn: 

Uitwerken van een beleid inzake verkeer 

 • Uitwerken van een visie en beleid op vlak van verkeer voor de gehele PZ Bilzen-Hoeselt-Riemst waarbij er advies inzake verkeer kan verleend worden aan zowel het personeel van de PZ Bilzen-Hoeselt-Riemst als aan de diverse gemeenten van de politiezone: 
  • Ondersteunen van de verschillende gemeenten en bewaken van de afstemming tussen de gemeenten bij het uitwerken van een visie op lokale mobiliteit en de opmaak van de mobiliteitsplannen, het beleid rond schoolomgevingen, het fietsbeleid, het beleid rond het openbaar vervoer, het parkeerbeleid, minder-borden-maatregelen, bebording voor zwakke weggebruikers, adviseren bij het beantwoorden van vragen van burgers, adviseren bij het opmaken van omgevingsvergunningen, bij het uitvoeren van mobiliteitseffectenstudies (MOBER), bij mobiliteitstoetsen, bij het opstellen van signalisatieplannen en bij het opvolgen van grotere infrastructuurprojecten, ... 
  • Instaan voor de uitwerking en aanpassing van verkeersreglementen en aanpassing van verkeerskundige elementen in het politiereglement.
  • Bijstaan van de verantwoordelijke binnen de politie ter zake bij de ontwikkeling, het uitvoeren en opvolgen van actieplannen inzake verkeersveiligheid.
  • Het ontwerpen van verkeersflashes met betrekking tot gewijzigde verkeersituaties, nieuwe wetgeving, …  ten behoeve van de externe en interne communicatie.

Uitwerken en uitvoeren van preventieve projecten

 • Uitwerken en uitvoeren van preventieve campagnes en acties t.b.v. scholen, jeugdverenigingen, seniorenverenigingen en andere doelgroepen zoals recreatieve fietsers en wandelaars, postbodes, …
  • Verzorgen van informatiesessies aan de doelgroepen.
  • Ontwerpen van communicatie via (sociale) media.
  • Verzorgen van preventieve controles van (brom)fietsen in scholen, bijgestaan door de operationele medewerkers van het korps.

Adviesfunctie t.a.v. de korpsleiding en gemeenten 

 • Verrichten van opzoekingswerk en studiewerk met het oog op het verstrekken van een onderbouwde dienstverlening:
  • Opvolgen van wetgeving in het kader van verkeer en mobiliteit.
  • Opmaken van gespecialiseerde berekeningen met betrekking tot verkeersstatistieken, rapporten,… 
  • Volgen van functierelevante vorming en opleiding.
 • Deelnemen aan intern/extern overleg. 
  • Mee vertegenwoordigen van de zone tijdens werkgroepen rond verkeersveiligheid en mobiliteit en in de gemeentelijke mobiliteitscommissies.
  • Opvolgen van de vervoersregioraad.
  • Uitvoeren van diverse administratieve taken. 

Hiërarchie (in stijgende en dalende lijn)

Hij/zij staat onder leiding van en rapporteert rechtstreeks aan de korpschef.

Hij/zij werkt samen met de collega's van het korps die belast zijn met de taken inzake de verkeersveiligheid.

Hij/zij werkt samen met de bevoegde bestuurders en personeelsleden van de gemeentebesturen.

Gewenst profiel

Kenmerken van de functie

Vakkennis 

 • Houder zijn van een master diploma mobiliteitswetenschappen of verkeerskundige.
 • Grondige kennis inzake mobiliteit en verkeer.
 • Kunnen werken met de gangbare bureauticasoftwarepakketten.

Managen van informatie: integreren 

 • Benadert situaties vanuit verschillende invalshoeken en onderzoekt mogelijke alternatieven.
 • Legt verbanden tussen informatie van verschillende bronnen. 
 • Weegt alternatieven af vooraleer tot een doordacht advies of conclusie te komen. 

Managen van taken: besluitvaardig optreden

 • Kan werk structureren en prioriteiten bepalen. 
 • Kan, binnen de grenzen van de eigen bevoegdheid, correcte beslissingen nemen. Houdt hierbij rekening met: 
  • Een afweging van de voor- en nadelen, alsook met de verschillende alternatieven.
  • De doelstellingen van de organisatie. 
 • Onderneemt acties die voortvloeien uit de genomen beslissingen en die bijdragen tot de vooropgestelde objectieven. 

Managen van personen: communiceren

 • Bouwt een vertrouwensrelatie op met de medewerkers van de dienst en de drie gemeenten.
 • Is onderdeel van de beleidsondersteunende diensten en draagt ook de visie uit.  
 • Vanuit de ondersteunende rol van de beleidsondersteunende diensten: communiceert overtuigend en poogt om tot win-win situaties te komen bij overleg, kan compromissen sluiten.

Managen van interpersoonlijke relaties: adviseren 

 • Geeft, zowel mondeling als schriftelijk, een inhoudelijk correct advies. 
 • Past advies aan de noden van de gesprekspartner aan. 
 • Bouwt een relatie op met anderen op basis van geloofwaardigheid en expertise. 

Managen van interpersoonlijke relaties: klantgericht handelen 

 • Kijkt naar wat leeft binnen het werkveld en wat als probleem wordt ervaren. 
 • Zoekt naar constructieve oplossingen. 
 • Communiceert op een positieve en open manier. 

Managen van zichzelf: zichzelf ontwikkelen  

 • Opleidingen volgen of zichzelf bijscholen.
 • Kritisch zijn ten opzichte van het eigen functioneren.
 • Lessen trekken uit gekregen opmerkingen. 

Managen van zichzelf: coping 

 • Blijft kalm, ook in crisissituaties of moeilijkere werkomstandigheden. 
 • Toont zelfvertrouwen bij ondernemen van acties. 
 • Neemt kritiek niet persoonlijk op en plaatst deze in het juiste kader. 

Waarden: Integer handelen 

 • Handelt integer in overeenstemming met de deontologische code, is discreet, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid. 

Plaats van tewerkstelling

De gewone plaats van tewerkstelling is het hoofdcommissariaat van de politiezone, gelegen te 3740 Bilzen, Schureveld 11 en de drie gemeentehuizen. Het betrokken personeelslid wordt tewerkgesteld binnen het stelsel van de glijdende kantooruren, van toepassing op de kantoordiensten van de PZ Bilzen-Hoeselt-Riemst.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Nader te bepalen.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal (minimum €0.00 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve

Informatie

Naam
Veltjen
Voornaam
Sofie
Functie
HRM
E-mail
list.pz.bhr.personeelsdienst@police.belgium.eu
Telefoon
089 366 836
Korps/directie/dienst
Politie Bilzen-Hoeselt-Riemst