Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

A2 - Adviseur Sectiechef Words & Images

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4012 T 20 02
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7370 - Cgc (directie Van De Communicatie)
Werkplaats
Kroonlaan 145A
1050 Elsene
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
A2
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Specifieke diplomavereisten

Master: communicatie

Voorstelling korps/directie/dienst

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT

De Directie van de communicatie (CGC) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het door de commissaris-generaal (CG) uitgestippelde (interne en externe) communicatiebeleid en helpt het mee ontwikkelen. Ze verleent steun aan de verschillende entiteiten van de Federale Politie. Ze streeft naar een transparante, doeltreffende, moderne en optimale communicatie, zowel intern als ten aanzien van de externe partners en klanten, de overheden en de bevolking. Deze eenduidige communicatie is zowel proactief als reactief en draagt zo bij tot de versterking en consolidatie van het vertrouwen in de Federale Politie en van haar imago (corporate branding).

De Desk 'Words & Images', die deel uitmaakt van de dienst Content, stelt de woord- en beeldberichten (stilstaand of bewegend) op die de Directie van de communicatie via diverse kanalen (digitaal, print …) verspreidt. Hij ontwikkelt en consolideert de visuele identiteit van de Federale Politie. Hij verleent steun op het gebied van woord en beeld aan de verschillende entiteiten van de Federale Politie.

Functiebeschrijving

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

De Desk 'Words & Images' beheren en een polyvalent team (redacteur, fotograaf, grafist, cameraman, geluidstechnicus …) coördineren om de aan de doelgroep(en) aangepaste woord- en beeldberichten op te stellen en daardoor het imago van de Federale Politie te versterken.

FUNCTIEBESCHRIJVING

 1. Als omkaderend personeel de ter beschikking gestelde mensen en/of middelen optimaal en in overeenstemming met het beleid van de hiërarchie beheren om de vastgelegde doelstellingen te bereiken.

Voorbeelden van taken:

 • De door de Desk 'Words & Images' te bereiken doelstellingen en resultaten opvolgen.
 • Zorgen voor het administratieve beheer van de medewerkers van de desk (opvolging van de prestaties, planning van verloven en bijzondere verloven …).
 • De medewerkers van de desk en de betrokken partners concrete opdrachten of instructies geven (coördinatieopdracht).
 • De taken onder de teamleden verdelen op basis van hun competenties en de vastgelegde planning.
 • Polyvalentie en onderlinge steun in de teams aanmoedigen.
 • Toezien op de kwaliteit en de uitvoeringstermijnen van de taken en verbeteringen aanbrengen indien nodig.
 • De aanwezige en de nodige competenties bepalen.
 • Nieuwe werkvormen (NWoW) introduceren om een beter resultaat te bereiken voor de organisatie en de medewerkers.
 • Bij het diensthoofd Content verslag uitbrengen over de activiteiten en de resultaten van de desk.
 1. Als teamverantwoordelijke de collega's voor wie hij verantwoordelijk is, begeleiden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling om iedereen in staat te stellen zijn kennis en competenties te ontwikkelen en om een positief en constructief werkkader te stimuleren.

Voorbeelden van taken:

 • De omstandigheden scheppen die nodig zijn voor de motivering en betrokkenheid van de medewerkers door hun autonomie en verantwoordelijkheidszin te stimuleren.
 • De desk zo organiseren dat zijn doeltreffendheid en creatieve vermogen worden bevorderd.
 • Op basis van de prioriteiten een planning van de desk en de gewenste samenwerking opstellen en deze aanpassen aan onvoorziene situaties.
 • Plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken voeren in het kader van de evaluatieprocedure (resultaatgerichtheid).
 • Constructieve feedback geven en wijzen op de verbeterpunten van de medewerkers.
 • De ontwikkelingsbehoeften van de medewerkers onderzoeken en aangepaste acties voorstellen.
 • Toezien op de continue opleiding van de leden van de desk (opleidingsplan, opvolging van interne/externe opleidingen, e-learning, on the job training …).
 • Ingrijpen bij problemen of conflicten in verband met de werkrelaties of het functioneren van de desk.
 • Nieuwe medewerkers en stagiairs begeleiden bij hun integratie in het team en het aanleren van nieuwe taken.
 • De teamspirit in het team stimuleren.

C. Als vertegenwoordiger op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doeltreffende uitwisseling van informatie.

Voorbeelden van taken:

 • Voor de vragen op het gebied van 'Words & Images' de contactpersoon voor de federale politiediensten zijn.
 • Interne en externe partnerschappen uitbouwen.
 • De goede samenwerking met de klanten (diensten) en partners verzekeren.
 • Deelnemen aan nuttige opleidingen en seminars.
 • Uit eigen beweging contact opnemen met potentiële klanten en hen voorstellen gebruik te maken van de creatieve en innovatieve acties/projecten/concepten die in het activiteitendomein werden ontwikkeld.
 • Zijn communicatie aanpassen om doelgroepen aan te spreken die moeilijker te bereiken zijn.
 • D. Als analist de processen, procedures en/of tools in zijn activiteitendomein doen evolueren om de dienstverlening aan de klanten en de partners te verbeteren.

Voorbeelden van taken:

  • De inplaatsstelling van de Desk 'Words & Images' organiseren.
  • Toezien op de toekomstige ontwikkelingen van het proces 'Words & Images' en op de samenhang tussen beide aspecten.
  • Innovatieve projecten op het gebied van woord en beeld ondersteunen en/of tot stand brengen.
  • De trends en ontwikkelingen op het gebied van woord en beeld, ook alles wat te maken heeft met digitalisering, volgen.
  • Moderne technieken voorstellen om teksten op te stellen (storytelling, webschrijven …) en beelden te produceren (infographics, animated gifs …).
  • De procedures op het gebied van woord en beeld harmoniseren en vereenvoudigen. Ze op duidelijke, pedagogische en aantrekkelijke wijze opstellen.
  • Op proactieve wijze acties/projecten/concepten onderzoeken en ontwikkelen voor het management en/of de klanten.
  • Garanderen dat met de andere betrokken desks van CGC overleg wordt gepleegd over de berichten die de Desk 'Words & Images' opstelt.
  • Aan de klanten uitleg geven over het proces en de procedures en bij problemen nadenken over klantgerichte oplossingen volgens de procedures of regels.
  • De politiediensten helpen hun communicatie te moderniseren en te vereenvoudigen.

E.  Als technisch deskundige op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

Voorbeelden van taken:

  • Projecten, vragen en situaties analyseren vanuit professioneel en innovatief oogpunt.
  • Het nodige voorafgaande opzoekingswerk doen om de vragen te beantwoorden of een project te ontwikkelen.
  • Een redactieplanning opstellen in overeenstemming met het communicatiebeleid.
  • Adviezen op het gebied van woord en beeld opstellen.
  • Nuttige kernberichten voor de verschillende doelgroepen identificeren.
  • De kwaliteit van de teksten en de beelden controleren en erop toezien dat beide aspecten met elkaar in overeenstemming zijn.
  • Zorgen voor de ontwikkeling en het gebruik van de juiste 'metagegevens', thematieken, sleutelwoorden en ze up-to-date houden.
  • De verschillende technieken en formats met elkaar in overeenstemming brengen en in perspectief plaatsen.
  • Onsamenhangendheden en/of punten van overeenkomst vaststellen in de verschillende projecten waarbij de Desk 'Words & Images' betrokken is.
  • Mogelijke oplossingen of ontwikkelingen voor de gebruikte tools (SharePoint, Yammer ...) formuleren/voorstellen.
  • De obstakels van een methode vaststellen en alternatieven voorstellen.
  • Benchmarken met gelijkaardige organisaties.
  • Op basis van steekproeven analyses en tests uitvoeren.

 

Gewenst profiel

GEWENST PROFIEL

Kennis:

• Politionele organisatie – Niv.: GEVORDERD

• Strategie en beleid – Niv.: GEBRUIKER

• Ondersteuning van de werking – Niv.: GEBRUIKER

• Steun bij operationele opdrachten – Niv.: BASIS

• Opdrachten van politie – Niv.: BASIS

Praktische kennis:

Innoveren – Originele en innovatieve ideeën aandragen die niet uit bestaande processen voortvloeien. Op zoek gaan naar originele modellen of combinaties die niet vanzelfsprekend zijn.

Organiseren – De beleidslijnen proactief omzetten in concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).

Mensen aansturen – Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven, door in een directe opvolging te voorzien en de prestaties bij te sturen op basis van de doelstellingen en de middelen.

Verwachte attitudes:

Adviseren – Passend advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen opbouwen op basis van geloofwaardigheid en expertise.

Klantgericht optreden – Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door constructieve contacten te onderhouden.

Communiceren – Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Nauwkeurig verslag uitbrengen over gegevens en incidenten.

Doelstellingen behalen – Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties door opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de vastgestelde termijn te ondernemen.

Zichzelf ontwikkelen – De eigen groei plannen en beheren naargelang van zijn mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe kennis en competenties eigen te maken.

 

Iedere leidinggevende is verantwoordelijk voor het welzijn van zijn medewerkers op het werk. Hij zorgt ervoor dat zijn medewerkers de ter beschikking gestelde middelen als een goede huisvader gebruiken.

 

 

 

Selectiemodaliteiten in de eenheid

ORGANISATIE VAN DE SELECTIE

Selectiecommissie: later te bepalen.

Kennistest: later te bepalen.

OPMERKINGEN

Een uiteenzetting van aanspraken en verdiensten en een motivering zijn vereist (max. 5 bladzijden).

Een portfolio.

 

Wervingsreserve: 24 maanden.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal (minimum €0.00 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Wervingsreserve
Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informatie

Naam
Dupuis
Voornaam
Benoît
Functie
DienstChef
E-mail
cgc@police.belgium.eu
Telefoon
02/642 67 47
Korps/directie/dienst
CGC / Content Office