Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Adviseur (A11) - Adviseur Psycholoog

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 4017 N 20 05
Type betrekking
Contractueel
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
3
Korps/directie/dienst
7655 - Drp - Rs - Td - Competentiemeting
Werkplaats
Luchtmachtlaan 10
1040 Etterbeek
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
de tijd van de missie
Niveau
Adviseur (A11)
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Specifieke diplomavereisten

Master in psychologie

Voorstelling korps/directie/dienst

De directie van het personeel (DGR-DRP) verzekert onder andere volgende opdrachten inzake het personeel :

De DRP verzekert de opvolging van de morfologie van de federale politie.

De DRP verzekert het beheer van de mobiliteit van de personeelsleden van de politiediensten. 

Zij verzekert het beheer van het personeel van de federale politie met inbegrip van, voorstellen voor promoties, met uitzondering van de aanwijzingen in de functie van commissaris-generaal en algemeen directeur.

Zij voert de opdrachten uit van selectie, rekrutering en opleiding van de personeelsleden van de politiediensten toevertrouwd aan de federale politie door of onder de wet.

Zij verzekert de ontwikkeling en het beheer van de competenties en de kennis van het personeel.

Zij garandeert ook de persoonlijke en sociale ondersteuning van de personeelsleden van de federale politie tijdens de uitvoering van hun dienst en, op hun vraag, van de personeelsleden van de lokale politie. Zij garandeert onder andere de organisatie en de uitvoering van de activiteiten van expertise, van administratie, van controle en medisch advies.

 

De dienst rekrutering en selectie heeft als opdracht het organiseren van het geheel aan rekrutering- en selectieactiviteiten voor zowel de leden van het operationele kader als voor de leden van het administratief en logistiek kader ten behoeve van zowel de lokale politiezones als de federale politie. Aldus draagt zij bij uitstek bij tot de geïntegreerde werking van de politie.

Binnen de dienst rekrutering en selectie heeft de entiteit Selectie / Assessment Center als opdracht het organiseren van het geheel aan selectieactiviteiten voor leden van zowel Ops als CALog, voor zowel externe aanwervingen als voor promotiewedstrijden voor overgang naar een hoger kader / niveau.

Evalueren van de competenties van de kandidaten door middel van specifieke technieken om hen te kunnen selecteren voor een functie binnen de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus.

Functiebeschrijving

Als personeel ingezet voor testzaaltoezicht, toezien op het correct verloop van de collectieve geïnformatiseerde testen om scores op de competenties van de kandidaten te verkrijgen.

 

- Gegevens encoderen in geïnformatiseerde testprogramma's;

- Toelichting en testinstructies geven aan kandidaten;

- Toezicht houden op kandidaten tijdens testafname

 

Als personeel ingezet bij het persoonlijkheidsonderzoek, toezien op het verloop van alle subtesten en het rapporteren van de evaluaties om scores op de competenties van de kandidaten te verkrijgen.

 

- Selectiegesprekken voeren, kandidaten evalueren en schriftelijke rapporten opstellen;

- Afnemen van persoonlijkheidstesten en interpreteren van resultaten;

- Kandidaten observeren tijdens assessmentproeven, instructies geven, de competenties evalueren en schriftelijke rapporten opstellen.

 

Als personeel ingezet bij de gesprekken voor een selectiecommissie, het voorzitterschap van dit jurygesprek waarnemen om scores op de competenties van de kandidaten te verkrijgen.

 

- De selectiedossiers toelichten aan de leden van de selectiecommissie;

- De taken verdelenonder de leden van de selectiecommissie;

- Het omkaderen en begeleiden van de leden van de selectiecommissie tijdens het gesprek en de debriefing en een schriftelijk rapport opstellen.

 

Als personeel ingezet voor het onthaal van de kandidaten, het begeleiden en briefen van een groep kandidaten om een optimaal verloop van de testdag te verzekeren.

 

- Ontvangen en informeren van kandidaten over het verloop van de testen;

- Het toewijzen van kandidaten aan de assessoren volgens een vooropgestelde planning;

- Het laten invullen van verklaringen en vragenlijsten door de kandidaten;

- Het voorbereiden en beheren van de administratie van de dossiers.

 

Als personeel ingezet voor projecten, deelnemen aan werkgroepen om de kwaliteit en de relevantie van de assessmentcentertechnieken te verbeteren.

 

- Wetenschappelijke methodes tot testontwikkeling toepassen (pretesting, analyses,…);

- Collega's trainen tot het gebruik van nieuwe testinstrumentenInformatie delen / opleiding geven aan partners (commissieleden, erkende politiescholen…).

 

Als personeel ingezet voor het overmaken van selectieresultaten, een oordeel over de competenties van de kandidaat formuleren om de ontwikkeling van de competenties te stimuleren.

 

Een kwalitatief syntheserapport over de resultaten opstellen gedurende de selectieprocedure;

Een contact leggen met de kandidaat om hem feedback te geven over zijn selectieresultaten;

Het selectiedossier van de aspirant-inspecteur voorstellen aan de opleider / klasverantwoordelijke van de politieschool

Gewenst profiel

Praktische kennis :

 

• Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet

voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand

liggende patronen of originele combinaties.

• Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare

doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen

gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen

(SMART).

• Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door

duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun

resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

 

Verwachte gedrag :

 

• Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de

organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen

geloofwaardigheid en expertise.

• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en

behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en

hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen

oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

• Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd

overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist

rapporteren.

• Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich

nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te

identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare

termijn te ondernemen.

• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie

van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen

functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten,

vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Elke leidinggevende is verantwoordelijk voor het welzijn op het werk van zijn/haar medewerkers. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die ter beschikking worden gesteld van zijn/haar medewerkers.

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Om later te bepalen

Wervingreserve : 24 maand

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A11 (minimum €36613.99 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve

Informatie

Naam
Moernaut
Voornaam
Karen
Functie
ADV
E-mail
Karen.Moernaut@police.belgium.eu
Telefoon
0800 99 404
Korps/directie/dienst
DRP Rekrutering en Selectie