Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Adviseur - ADVISEUR - Preventieadviseur niveau 1 - Klasse A2

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4009 T 20 01
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7456 - Cgwb - Safety - Sectie Brussel
Werkplaats
Kroonlaan 145A
1050 Elsene
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
Adviseur
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale overheidsdiensten.

Specifieke diplomavereisten

Master + certificaat preventieadviseur niveau 1

Maximum aantal inschrijvingen
25
Voorstelling korps/directie/dienst

Elke werkgever is verplicht een interne dienst voor Preventie en Bescherming op het werk op te richten Art 33§1 van de Welzijnswet. De IDPW staat de werkgever, de hiërarchische lijn en de werknemers bij voor de toepassing van de wettelijke reglementaire bepalingen betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en alle andere preventiemaatregelen en -activiteiten.

Functiebeschrijving

Als Preventieadviseur instaan voor de uitvoering van de wettelijke taken zoals bepaald in het KB van 27 maart 1998 betreffende de Interne Dienst voor preventie en bescherming op het werk, voor wat zijn respectievelijke eenheden betreft.

A. Als technisch deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen, analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes en de medewerkers te helpen bij hun taken.

- Dossiers of situaties vanuit technisch (preventie en bescherming op het werk) oogpunt analyseren

- Adviezen formuleren

- Adviserenen en bijsturen waar nodig bij de steun die wordt aangeboden aan de werkgever en hiërarchische lijn bij de opstelling van zijn risiconalyses, Jaaractieplan,…

- Tools aanbieden en begeleiden van de werkgever/hiërarchische lijn die kunnen bijdragen tot de uitwerking van een goede preventiepolitiek

- Technische oplossingen voorstellen formuleren/voorstellen

- Aankoopdossiers adviseren als expert binnen het kader van de welzijnswet  in uitvoering van de politiek van de drie groene lichten

- Opstellen adviezen

- Organisatie en uitwerken van opleidingen intern en aan derden

B. Als administratieve steun, administratieve documenten opstellen, aanpassen en/of controleren en vervolgens archiveren volgende de geldende procedure of regels om ervoor te zorgen dat de collega's, partners of klanten op het overengekomen tijdstip over de nodige documenten beschikken.

- Dossiers en informatiebrochures samenstellen

- Opstellen maandverslagen

- Verslagen van interne vergaderingen opstellen en verspreiden

C. Als contactpersoon, antwoorden op vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vragen.

- Aan de klant uitleg geven over de procedure, preventiebeleid, en elke andere inlichting die de klant nodig heeft voor de uitwerking van zijn preventiepolitiek/beleid

- Telefonisch of via mail antwoord geven aan de interne of externe klanten

- De klanten doorverwijzen naar collega's/specialisten in die betreffende materie

D. Als dossierbeheerder, dossiers analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt

- Het dossier/ informatie die verband houdt met het dossier ontvangen

- Informatie of verduidelijkingen inwinnen bij verschillende bronnen

- De voorziene stappen in het dossier uitvoeren volgens de procedures of regels

- De kernelementen van het dossier vaststellen, analyseren en structureren

- Documenten aanvullen volgens de geldende regelgeving of procedures  

- Een conclusie in het dossier formuleren en aan het bevoegde beslissingsorgaan voorleggen

- Adviezen voorstellen en eventueel alternatieven voorstellen voor de verdere behandeling van het dossier

- De binnenkomende post/mails beheren

E. Als vertegenwoordiger, op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante eenduidige en doeltreffende uitwisseling van informatie.

- Aanwezig zijn op de geschikte fora (BOC, HOC,…)

- In discussie treden met de gesprekspartners tijdens de vergaderingen

- De dienst IDPW vertegenwoordigen en zijn standpunt meedelen tijdens vergaderingen/werkgroepen

F. Als Helpdesk, technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden, klanten/gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven.

- Aan de klant uitleg geven over de procedure, preventiebeleid, en elke andere inlichting die de klant nodig heeft voor de uitwerking van zijn preventiepolitiek/beleid

- Telefonisch of via mail antwoord geven aan de interne of externe klanten

- De klanten doorverwijzen naar collega's/specialisten in die betreffende materie

- De gepaste tool aanbieden/aanpassen of opstellen zo deze niet bestaat

- De aangepaste methode voor de risicoanalyse aanreiken en begeleiden

- Inlichtingen die overeenkomen met een veelvuldige situatie verstrekken

- Uitwerken van een "good practices" tool

Gewenst profiel

Kennis :

• Politionele organisatie - Niv.:Avancé

• Strategie en beleid - Niv.:GEBRUIKER

• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

• Steun bij operationele opdrachten - Niv.:BASIS

• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

Praktische kennis :

• Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet

voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand

liggende patronen of originele combinaties.

• Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare

doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen

gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen

(SMART).

• Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door

duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun

resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

Verwachte gedrag :

• Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de

organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen

geloofwaardigheid en expertise.

• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en

behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en

hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen

oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

• Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd

overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist

rapporteren.

• Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich

nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te

identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare

termijn te ondernemen.

• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie

van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen

functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten,

vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Opleidingsniveau:

• MASTER + Certificaat van preventieadviseur niveau 1

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiecommissie

Uiteenzetting van aanspraken verdiensten is vereist

Kennis van het Nederlands en het Frans.

Wervingsreserve: 24 maanden.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis medische zorgen
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A21 (minimum €43307.59 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve
Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informatie

Naam
Vandenbossche
Voornaam
Yasmin
Functie
Preventieadviseur
E-mail
Yasmin.Vandenbossche@police.belgium.eu
Korps/directie/dienst
CGWB Safety