Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

Adviseur (A21) - Adviseur Personeel - Logistiek

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
G 4005 N 20 15
Type betrekking
Contractueel
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
5455 - Grensleie
Werkplaats
Leopoldplein 12
8930 Menen
Provincie
West-Vlaanderen
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur
Duur
Contract van 1 jaar. (Kans op vast)
Niveau
Adviseur (A21)
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Specifieke diplomavereisten
 • Houder zijn van een master- of ingenieursdiploma, pluspunt diploma rechten;
 • Zicht hebben op de verhoudingen overheden-politie binnen de politiewerking;
 • Een grondige kennis van de wettelijke bepalingen m.b.t. het politiewezen;
 • Grondige kennis van de organisatie, structuren en verschillende bevoegdheden van de twee niveaus van de geïntegreerde politiedienst;
 • Basiskennis van alle aspecten van basispolitiezorg;
 • Kennis van algemeen organisatiemanagement;
 • Basiskennis van projectmanagement en proceswerking;
Vereiste ervaring

minimum 4 jaar ervaring

Maximum aantal inschrijvingen
10
Voorstelling korps/directie/dienst

PZ Grensleie

Directie Beheer / Steun

Leopoldplein 12

8930 Menen

Dit betreft een aanwerving in het kader van een dringende externe werving.  De kandidaat krijgt in eerste instantie een contract voor 12 maanden.  Deze vacature zal na de indiensttreding gepubliceerd worden in de eerst volgende mobiliteitscyclus.  De kandidaat die dan het beste resultaat heeft, krijgt een contract van onbepaalde duur (statutair).

Functiebeschrijving

 

 • Als afdelingshoofd:
  • Bewaken van de billijke verdeling van taken binnen de afdeling;
  • Instaan voor de sturing, ondersteuning en coaching van zijn/haar medewerkers;
  • Door een goed niveau van communicatie met de medewerkers, het volle vertrouwen als chef genieten;
  • Uitvoeren van plannings- en functionerings- en evaluatiegesprekken conform de wettelijke en reglementaire richtlijnen;
  • Rekening houdend met de competenties, het beste uit iedereen halen. Helpen bouwen aan het samenhorigheidsgevoel (één team) in het raam van een positieve ingesteldheid;
  • Waken over het goed gebruik van de materiële middelen;
 • Staat vanuit de filosofie van het maatschappelijk verantwoord ondernemen, samen met de korpschef, borg voor en bewaakt de kwaliteit van het financieel beheer, HRM, logistiek beheer en onderhoud van de gebouwen;
 • Verzekert zich van de goede uitvoering van de algemene strategie van het personeels- en logistiek gebeuren;
 • Detecteert probleemgebieden eigen aan de organisatie en formuleert praktische voorstellen tot verbetering;
 • Bereidt middelen/personeels-behoeftenplan ‘op maat’ voor en beheert de toegewezen middelen optimaal;
 • Creëert, behoudt en bewaakt een positieve werkomgeving;
 • Coacht rechtstreeks personeelsbeheer;
 • Staat tezamen met de korpschef in voor het ontwikkelen van de organisatorische doelstellingen en ziet erop toe dat deze doelstellingen worden uitgevoerd. Deze dienen behaald te worden binnen de budgettaire ruimte en met de personeelsleden die hem/haar ter beschikking worden gesteld;
 • Mee verantwoordelijk voor het correcte beheer van de financiële en logistieke middelen van de zone;
 • Een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de organisatie in haar totaliteit. Samen met de korpschef er naar streven om deze ontwikkeling blijvend te stimuleren en op te volgen;
 • Niet-limitatief takenpakket:
  • Staat in voor de organisatie, goede werking en dagelijkse leiding van zijn/haar eigen niveau;
  • Staat in voor de correcte uitvoering van de opdrachten van zijn/haar eigen niveau en voor de nodige interne coördinatie;
  • Ziet erop toe en is mee verantwoordelijk dat de actieplannen in uitvoering van het ZVP uitgevoerd worden en staat in voor de maandelijkse rapportering via stuurborden aan de korpschef;
  • Waakt over de interne communicatie binnen zijn/haar niveau;
  • Staat in voor de goede samenwerking met de niveaus operaties, analyse&sturing en systeembeheer;
  • Waakt over de concrete toepassing van de gangbare werkprocessen. Staat in voor de implementatie van standaarden (resultaten) binnen de primaire en ondersteunende werkprocessen;
  • Ontwikkelt verdere expertise bij wie er behoefte, nut en belang aan heeft zodat de goede werking van zijn/haar niveau gegarandeerd blijft en dit ook in het geval van veranderde situaties en behoeften;
  • Zorgt ervoor dat zijn/haar medewerkers kunnen werken in een veilige omgeving die in voldoende mate aangepast is aan de behoeften, normen en reglementeringen en waarin aandacht is voor alle aspecten van het welzijn van de medewerkers.
Gewenst profiel
  1. Generieke functie

Adviseur – beheerder

 

  1. Basiscompetenties
 • Deelnemen aan een uitwisseling van ideeën over de courante taken;
 • Documenten begrijpen en gebruiken waarin uiteenlopende redeneringen worden uiteengezet omtrent informaties buiten de gebruikelijke context;
 • Documenten opstellen van uiteenlopende aard en met een verschillende graad van complexiteit maar die verband houden met de gebruikelijke context van werken;
 • In een geheel  van complexe en ongebruikelijke gegevens de pertinente informatie identificeren en een duidelijke en aangepaste boodschap bedenken;
 • Zijn persoonlijk voorkomen en houding aanpassen aan uiteenlopende situaties  volgens de regels van de organisatie.

 

  1. Positiecompetenties
 • Zijn activiteitendomein situeren ten opzichte van de aangrenzende domeinen; er de sleutelprocessen en de werking van kennen;
 • Een grondige kennis bezitten van de theoretische basis die verband houdt met de functie, ze toepassen in ongebruikelijke en complexe situaties;
 • De gebruikelijke technieken toepassen in uiteenlopende en complexe situaties;
 • Doelstellingen bepalen voor zichzelf en voor anderen in overeenstemming met de koers van de organisatie;
 • Een werkprogramma moduleren volgens de nieuwheid en de complexiteit van de situatie door de nodige adequate handelingen toe te passen;
 • Aangepaste instructies geven volgens de omstandigheden van de uitvoering en de complexiteit van de activiteit in kwestie;
 • De opvolging van de doelstellingen van het team en het beheer van de toegekende middelen aanpassen volgens de verschillende meegemaakte situaties;
 • De spanningen en de gevoelens van tevredenheid in de groep opsporen en zijn actie dienovereenkomstig aanpassen om de samenhang en het enthousiasme binnen de groep te versterken;
 • Door middel van de verschillende activiteiten van de groep het belang van de gemeenschappelijke doelstelling aantonen en de instemming van de groep met deze doelstelling vergroten;
 • In complexe taken prioriteiten plannen en vastleggen; de onzekerheid in de planning kunnen integreren;
 • Zijn besluitvorming aanpassen aan de nieuwheid en/of moeilijkheid van de meegemaakte situaties; de onzekerheid erin kunnen integreren;
 • Invloed hebben op het functioneren van de groep; de groep een richting geven die beantwoordt aan de diversiteit van de meegemaakte omstandigheden in samenhang met de strategie van de organisatie.

 

  1. Specifieke competenties
 • De sleutelprocessen van de aangrenzende domeinen identificeren en begrijpen; hun algemene werking kennen;
 • Doeltreffende persoonlijke werkmethodes ontwikkelen om een adequaat antwoord te bieden voor nieuwe en complexe situaties;
 • Zijn activiteit opvolgen, de moeilijkheden waarmee men geconfronteerd wordt identificeren en overgaan tot de nodige aanpassingen;
 • Aan de cohesie van de groep werken door positieve en aangepaste acties in nieuwe en/of moeilijke situaties;
 • Meningen verdedigen omtrent uiteenlopende onderwerpen met verschillende en goed uitgewerkte argumenten;
 • Koelbloedig en met zin voor maat reageren op onbekende en moeilijke situaties;
 • Aangepaste antwoorden op complexe en ongebruikelijke situaties bedenken en voorstellen;
 • Acties in het werk stellen die adequaat zijn en aangepast aan de moeilijkheid en de nieuwheid van de situatie waarmee men geconfronteerd wordt;
 • De beproefde acties bijsturen i.f.v. de diversiteit van de situaties waarmee men geconfronteerd wordt.

 

 

Selectiemodaliteiten in de eenheid

De selectie zal gebeuren aan de hand van een interview met een plaatselijke selectiecommissie. Het interview zal voorafgegaan worden door een assessment, georganiseerd door een extern bureau. Het interview kan eveneens voorafgegaan worden door een voorbereidende opdracht/case/(computer)vaardigheidstest.

 

Wervingsreserve :

24 maanden

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A21 (minimum €43307.59 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Wervingsreserve

Informatie

Naam
PZ Grensleie
E-mail
pz.grensleie.hrm@police.belgium.eu
Telefoon
056/73 14 43