Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

A2 - ADVISEUR LID van CGI - IEID

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4039 T 20 03
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
7444 - Cgi - Ieid
Werkplaats
Kroonlaan 145E
1050 Elsene
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Niveau
A2
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Specifieke diplomavereisten

master rechten

Maximum aantal inschrijvingen
5
Voorstelling korps/directie/dienst

 

De directie van de internationale politiesamenwerking vindt haar bestaansreden in het gegeven dat de federale politie nood heeft aan een dienst die instaat voor de opvolging en de coördinatie van de internationale politiesamenwerking en voor de verwerking van de internationale politionele informatie, met name in het kader van de internationale informatie-uitwisseling en de internationale signaleringen. Dit betekent een dienst die de mogelijkheid biedt te anticiperen op internationale beslissingen, de impact ervan te beoordelen, adviezen te formuleren, beslissingen te nemen op een gegronde en samenhangende manier, en de taken van de gerechtelijke en bestuurlijke politie efficiënt te ondersteunen. Met andere woorden een dienst die strategische en operationele ondersteuning biedt aan de eigen politieorganisatie, maar ook naar de overheden toe.

Daarnaast is het ook nodig om als "transversale" directie, rechtstreeks onder het gezag van de commissaris-generaal, over een globale en macroscopische visie inzake internationale politiesamenwerking en internationale informatie-uitwisseling te beschikken. Het is belangrijk een overzicht te hebben over de relaties die bestaan tussen de verschillende componenten en evoluties op internationaal vlak. Dat biedt de mogelijkheid om enerzijds een coherente visie uit te werken en invloed te hebben op de beslissingen (met duidelijke en proactieve standpunten op de verschillende fora tot gevolg) en anderzijds een efficiënte operationele ondersteuning te bieden. Daarbij is het van belang samen te werken met de andere diensten en (algemene) directies van de geïntegreerde politie (zodat hun expertise aangaande de verschillende fenomenen en domeinen en hun ondersteuning op operationeel vlak ten volle kunnen worden benut) en met onze overheden (die ons de mogelijkheid bieden een standpunt in te nemen voor ons land).

Op het gebied van de Europese en internationale politiesamenwerking (EU-werkgroepen, EU-agentschappen, Interpol, …) verzekert de dienst IEID een horizontale opvolging en draagt actief bij tot de ontwikkeling van een strategische visie.

De dienst is eveneens belast met het omzetten van de ontwikkelde strategie in strategische en operationele doelstellingen om de uitvoering ervan te verzekeren.

Functiebeschrijving

 

Op het gebied van de Europese en internationale politiesamenwerking (Europese Unie, Interpol, e.a.) de opvolging verzekeren van de dossiers in de werkgroepen en/of comités binnen de Europese Unie en/of de agentschappen van de Europese Unie om de correcte uitvoering van het op het gebied van de Europese en internationale politiesamenwerking ontwikkelde beleid te bevorderen.

Technisch advies verstrekken aan de relevante autoriteiten en op die manier actief bijdragen aan het bepalen van het standpunt van de Belgische geïntegreerde politie op de nationale en Europese fora en de opvolging ervan verzekeren, in coördinatie met de andere diensten van de geïntegreerde politie en/of andere externe diensten.

Als technisch deskundige: op basis van de eigen expertise op het gebied van internationale politiesamenwerking analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners, om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken en de medewerkers in hun taken te ondersteunen.

Voorbeelden van taken:

 • • Adviezen en analyses formuleren ten behoeve van de relevante autoriteiten en externe partners met het oog op het nemen van strategische en/of tactische beslissingen op het gebied van internationale politiesamenwerking.
 • • Adviezen formuleren met een analyse van de voor- en nadelen van de verschillende mogelijke opties in dossiers inzake internationale politiesamenwerking ten behoeve van de relevante autoriteiten.
 • • De relevante autoriteiten op een proactieve manier informeren over de mogelijke impact van bepaalde (politieke of gerechtelijke) nationale of internationale beslissingen op de werking van de geïntegreerde politie.
 • • De pertinente ontwikkelingen in onze (potentiële) partnerlanden en in de Belgische buitenlandse politiek volgen.
 • • In overleg met de betrokken interne en externe partners actief deelnemen aan het bepalen van het standpunt van de geïntegreerde politie op het gebied van internationale politiesamenwerking.
 • • De kennis verbeteren van de leden van de geïntegreerde politie inzake de bestaande mogelijkheden en opportuniteiten op het gebied van internationale politiesamenwerking.
 • • De leden van de geïntegreerde politie opleiden en informeren inzake internationale politiesamenwerking.
 • • Opleidingen en uiteenzettingen geven over internationale politiesamenwerking, met name inzake de functionaliteiten van de dienst IEID/CGI.
 • • Bijdragen tot het opstellen van syllabi en andere pedagogische ondersteuningsmiddelen inzake internationale politiesamenwerking (bv. de referentiebrochure voor de lesgevers in de provinciale politiescholen).
 • • De directeur CGI of de CG bijstaan tijdens vergaderingen waarvoor een bijzondere expertise vereist is
 • Als vertegenwoordiger: op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doeltreffende uitwisseling van informatie.

  Voorbeelden van taken:

 • • In het kader van deze activiteiten de goede samenwerking met de klanten (diensten) en partners verzekeren.
 • • Deelnemen aan colloquia en/of opleidingen en seminaries volgen die nuttig zijn op het gebied van internationale politiesamenwerking.
 • • De geïntegreerde politie vertegenwoordigen op nationale en internationale fora.
 • • De deelname van de Belgische geïntegreerde politie voorbereiden en coördineren en deelnemen aan werkgroepen of andere vergaderingen op nationaal of internationaal niveau.
 • • Het standpunt van de Belgische geïntegreerde politie op nationale of internationale fora verdedigen.
 • • Onderhandelen met de gesprekspartners tijdens vergaderingen.
 • • Een netwerk van nationale en internationale contacten uitbouwen.
 • • Het overleg (of de creatie van overlegstructuren) en de operationele samenwerking bevorderen met onze buurlanden en met andere landen die een grote invloed hebben op de veiligheidssituatie in België.
 • Als dossierbeheerder: dossiers analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

 • Voorbeelden van taken:

 • • Op een proactieve manier belangrijke beslissingen voorbereiden die moeten worden genomen op politiek niveau of op het niveau van het management van de federale politie.
 • • Dossiers voorbereiden en de voorbereiding van dossiers coördineren in het kader van ontmoetingen van de politiehiërarchie (commissaris-generaal) of de Belgische politieke autoriteiten met hun buitenlandse collega's.
 • • Actief deelnemen, als deskundige die de onderhandelingen op het gebied van internationale politiesamenwerking op het niveau van de Europese Unie volgt, aan de nationale werkgroepen ter implementatie van de Europese instrumenten.
 • Als procesanalist: de processen, procedures en/of tools binnen de eigen activiteitendomeinen doen evolueren om de dienstverlening aan de klanten en de partners te verbeteren.

  Voorbeelden van taken:

 • • Deelnemen aan de ontwikkeling van tools en reglementaire teksten die nodig zijn voor de aanpassing van de processen/procedures, zodat het door de directeur uitgewerkte beleid correct ten uitvoer kan worden gebracht.
 • • De literatuur en de interne en externe goede praktijken analyseren.
 • • Verbeteringsvoorstellen van de processen/procedures formuleren zodat de door de directeur uitgewerkte visie correct ten uitvoer kan worden gebracht.
 •  
 • • De vergaderingen van de Raden van bestuur van de Europese agentschappen (Frontex, CEPOL, …) coördineren en eraan deelnemen.
 • • Antwoorden op parlementaire vragen m.b.t. internationale politiesamenwerking opstellen.

 

Gewenst profiel

• Politionele organisatie - Niv.:GEVORDERD

• Strategie en beleid - Niv.:GEBRUIKER

• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

• Steun bij operationele opdrachten - Niv.:BASIS

• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiecommissie : later te bepalen.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal (minimum €0.00 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving
IEIDpdf.pdf (401.77 KB)

Informatie

Naam
VAN OOST
Voornaam
Frederik
Functie
chef de service
E-mail
frederik.vanoost@police.belgium.eu
Telefoon
02 644 81 71
Korps/directie/dienst
CGI/IEID