Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

ICT-adviseur (A21) - Adviseur - Lid - Local Manager

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4011 N 20 02
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
6077 - Coord En Steundirectie - Arr Leuven
Werkplaats
Philipssite 4
3000 Leuven
Provincie/Regio
Vlaams-Brabant
Niveau
ICT-adviseur (A21)
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale overheidsdiensten.

Competenties

Master in ICT

Maximum aantal inschrijvingen
25
Voorstelling korps/directie/dienst

Bestaansreden van de entiteit en de functie

 

De coördinatie- en steundirectie (CSD LEU) is een eenheid van de federale politie die een scharnierfunctie vervult in de geïntegreerde politiezorg binnen het gerechtelijk arrondissement, en dit in overleg met de bestuurlijke en gerechtelijke overheden, met de andere eenheden van de geïntegreerde politie die actief zijn op het grondgebied van het arrondissement en met andere veiligheidspartners.

 

De CSD is o.m. bevoegd voor:

 • De ondersteuning van de gedeconcentreerde federale eenheden;
 • De technische, administratieve en operationele ondersteuning van de lokale politie;
 • De coördinatie, op vraag van de bevoegde overheden van bestuurlijke politie, van de ondersteuning door het federale niveau voor de bovenlokale opdrachten van bestuurlijke politie;
 • De coördinatie en de leiding van de politieoperaties overeenkomstig de wet op het politieambt.

 

De communicatie- en informatiedienst van het arrondissement (SICAD) omvat de functionaliteiten van het provinciale communicatie- en informatiecentrum (CIC), het arrondissementeel informatiekruispunt (AIK) en het Real Time Intelligence Center (RTIC).

Als Local Manager moet je binnen de communicatie- en informatiedienst van het arrondissement de gebruikte systemen en technologie beheren en mee helpen ontwikkelen om de provinciale centralisatie van de 101-oproepen en de dispatching en opvolging van politieploegen op het terrein te ondersteunen en zorgen voor een transparante, eenduidige en doeltreffende uitwisseling van informatie.

Functiebeschrijving

Praktische kennis

Conceptualiseren -  Abstraheren door op een globale manier te denken over waarden, systemen en processen en vanuit deze abstracte concepten concrete adviezen en originele werkbare oplossingen afleiden.

Beheren -  De personen, middelen, budgetten en de tijd evalueren en efficiënt beheren. Regelmatig opvolgen en wijzigingen aanbrengen naargelang van de te bereiken doelstellingen.

Bouwen van een team -  Samenwerking tussen teamleden en teams aanmoedigen door de nodige acties te ondernemen om conflicten tussen hen aan te pakken en door hen op brede basis te consulteren zodat iedereen het gevoel heeft te kunnen bijdragen.

Roles

Technisch deskundige

op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

 • Mogelijke technische oplossingen formuleren/voorstellen.
 • Op peil houden van de technische kennis.
 • Het volgen van trends ontwikkeld in verschillende activiteitsdomeinen.

 

Gegevens-beheerder

gegevens raadplegen, invoeren, klasseren en/of één of meerdere interne en/of externe gegevensbanken exploiteren om over alle noodzakelijke elementen te beschikken voor de verdere controle en behandeling van het dossier en om de organisatie gestructureerde informatie ter beschikking te stellen.

 • De gegevensbank up-to-date houden door nieuwe of gewijzigde gegevens op de overeengekomen tijdstippen in te voeren.

 

Helpdesk

technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/gebruikers om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven.

 • Het probleem identificeren in de situatie die de verzoeker uiteenzet.
 • De bekende procedures voor probleemoplossing toepassen.
 • De gebruikers technisch ondersteunen
 • Syntheses maken voor de klanten en leidinggevenden in zijn bevoegdheidsdomeinen
 • Verschaffen van de nodige uitleg en verduidelijkingen over de gevraagde informatie, de te volgen procedures e.d.

Vertegenwoordiger

op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekerspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doeltreffende uitwisseling van informatie.

 • Meedelen van het standpunt/de behoeften van de hiërarchie/de organisatie tijdens werkgroepen en/of interne en externe vergaderingen.
 • Aanwezig zijn op de geschikte fora.
 • Het ontwikkelen van een betrouwbaar netwerk van contactpersonen in het activiteitendomein.
 • De goede samenwerking met de klanten (diensten) en partners verzekeren.
 • Deelnemen aan werkgroepen, vergaderingen, projecten over problemen die verband houden met de activiteitendomeinen.
 • Deelnemen aan nuttige opleidingen en seminars.

Analist

de processen, procedures en/of tools in zijn activiteitendomein doen evolueren om de dienstverlening aan de klanten en de partners te verbeteren.

 • De analysetechnieken van de processen kennen en beheersen
 • Analyseren van de processen, en dit vanuit het standpunt van het zoeken naar optimalisatie.
 • Realiseren van kritische analyses van het functioneren van de processen.
 • Uit te voeren analyses van processen voorstellen
 • De behoeften van de medewerkers detecteren met betrekking tot de ontwikkeling van hun competenties.
Gewenst profiel

Kennis

Politionele organisatie:Niveau Gevorderd

Strategie en beleid:Niveau Gebruiker

Ondersteuning van de werking:Niveau Gebruiker

Steun bij operationele opdrachten:Niveau Basis

Opdrachten van politie:Niveau Basis

 

Praktische kennis

* Conceptualiseren -  Abstraheren door op een globale manier te denken over waarden, systemen en processen en vanuit deze abstracte concepten concrete adviezen en originele werkbare oplossingen afleiden.

* Beheren -  De personen, middelen, budgetten en de tijd evalueren en efficiënt beheren. Regelmatig opvolgen en wijzigingen aanbrengen naargelang van de te bereiken doelstellingen.

* Bouwen van een team -  Samenwerking tussen teamleden en teams aanmoedigen door de nodige acties te ondernemen om conflicten tussen hen aan te pakken en door hen op brede basis te consulteren zodat iedereen het gevoel heeft te kunnen bijdragen.

Verwachte gedrag

* Relaties leggen -  Het opbouwen en in stand houden van formele en informele relaties binnen en buiten de organisatie, met gelijken en doorheen verschillende organisatieniveaus.

* Beïnvloeden -  Een vooropgesteld doel bereiken door een goede indruk te maken, ideeën door anderen te doen aanvaarden, overtuigende argumenten te gebruiken, een win-win situatie te realiseren en doelgericht in te spelen op zijn gesprekspartner(s) of publiek.

* Klantgericht optreden -  Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

* Organisatiebetrokkenheid -  De maatschappelijke (nationale en internationale) ontwikkelingen volgen en zich op de hoogte houden van de partnerorganisaties.

Selectiemodaliteiten in de eenheid
 • Selectiecommissie
 • Geen wervingsreserve
Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A21 (minimum €43307.59 op de huidige indexeringscoëfficiënt)

Informatie

Naam
Maes
Voornaam
Geert
Functie
Commissaris
E-mail
geert.maes@police.belgium.eu
Telefoon
016/28.07.80
Korps/directie/dienst
Afdelingshoofd CIC Vlaams-Brabant