Overslaan en naar de inhoud gaan
JobPol website banner

A2 - ADVISEUR - LID - Jurist

Uiterste inschrijvingsdatum
Referentie
S 4044 T 20 03
Type betrekking
Statutair
Arbeidsregeling
Voltijds (38 uur / week)
Aantal vacatures
1
Korps/directie/dienst
6044 - Cgi - Bi- En Multilaterale Samenwerking
Werkplaats
Kroonlaan 145E
1050 Elsene
Provincie
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
Niveau
A2
Studieniveau
2 cycli / univ. / Master
Diplomavereisten

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen.

Specifieke diplomavereisten

Master in de rechten.

Maximum aantal inschrijvingen
5
Voorstelling korps/directie/dienst

De directie van de internationale politiesamenwerking vindt haar bestaansreden in het gegeven dat de federale politie nood heeft aan een dienst die instaat voor de opvolging en de coördinatie van de internationale politiesamenwerking en voor de verwerking van de internationale politionele informatie, met name in het kader van de internationale informatie-uitwisseling en de internationale signaleringen. Dit betekent een dienst die de mogelijkheid biedt te anticiperen op internationale beslissingen, de impact ervan te beoordelen, adviezen te formuleren, beslissingen te nemen op een gegronde en samenhangende manier, en de taken van de gerechtelijke en bestuurlijke politie efficiënt te ondersteunen. Met andere woorden een dienst die strategische en operationele ondersteuning biedt aan de eigen politieorganisatie, maar ook naar de overheden toe.

Daarnaast is het ook nodig om als “transversale” directie, rechtstreeks onder het gezag van de commissaris-generaal, over een globale en macroscopische visie inzake internationale politiesamenwerking en internationale informatie-uitwisseling te beschikken. Het is belangrijk een overzicht te hebben over de relaties die bestaan tussen de verschillende componenten en evoluties op internationaal vlak. Dat biedt de mogelijkheid om enerzijds een coherente visie uit te werken en invloed te hebben op de beslissingen (met duidelijke en proactieve standpunten op de verschillende fora tot gevolg) en anderzijds een efficiënte operationele ondersteuning te bieden. Daarbij is het van belang samen te werken met de andere diensten en (algemene) directies van de geïntegreerde politie (zodat hun expertise aangaande de verschillende fenomenen en domeinen en hun ondersteuning op operationeel vlak ten volle kunnen worden benut) en met onze overheden (die ons de mogelijkheid bieden een standpunt in te nemen voor ons land).

Op het gebied van de bilaterale en multilaterale politiesamenwerking en het gebruik van de subsidies die ter beschikking worden gesteld door de Europese Unie en andere internationale organisaties, verzekert de dienst BI-MULTI een horizontale opvolging en draagt actief bij tot de ontwikkeling van een strategische visie.

De dienst is eveneens belast met het omzetten van de ontwikkelde strategie in strategische en operationele doelstellingen om de uitvoering ervan te verzekeren.

 

Functiebeschrijving

Bestaansreden van de functie

Actief deelnemen aan het uitwerken, bespreken, opstellen en interpreteren van juridische teksten om de operationele diensten van de geïntegreerde politie in staat te stellen de internationale politiesamenwerking in al haar vormen (informatie-uitwisseling, gezamenlijke operaties, internationale juridische onderzoeken, …) ten uitvoer te brengen in een duidelijk, betrouwbaar en samenhangend juridisch kader.

Op juridisch vlak bijdragen tot het voorbereiden en uitvoeren van projecten gefinancierd door de Europese Unie of andere internationale organisaties om de (financiële) belangen van de federale politie te vrijwaren en te verzekeren dat de projecten worden uitgevoerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving en met het statuut van het personeel van de geïntegreerde politie.

Technisch advies verstrekken aan de politiehiërarchie (Dircom, Dir CGI, …) en het standpunt van de Belgische politie verdedigen bij de relevante autoriteiten met het oog op de besluitvorming.

Rollen

Technisch deskundige (zie ook "strategisch deskundige")

op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

- De visie en de beleidslijnen in zijn activiteitendomein helpen uitwerken door de overheid op passende wijze te adviseren.

- Antwoorden op parlementaire vragen m.b.t. internationale politiesamenwerking opstellen.

- Juridische analyses en opinies formuleren tegenover de bevoegde autoriteiten binnen de GPI en de externe partners.

- In overleg met de betrokken interne en externe partners actief deelnemen aan het bepalen van het standpunt van de geïntegreerde politie op het gebied van internationale politiesamenwerking.

- Adviezen en analyses formuleren ten behoeve van de relevante autoriteiten en externe partners met het oog op het nemen van strategische en/of tactische beslissingen op het gebied van internationale politiesamenwerking.

- Juridische adviezen formuleren met een analyse van de voor- en nadelen van de verschillende mogelijke opties in dossiers inzake internationale politiesamenwerking ten behoeve van de relevante autoriteiten.

- Op proactieve wijze de relevante autoriteiten op de hoogte stellen van de mogelijke impact op de werking van de GPI van de aanname en/of wijziging van internationale wetsinstrumenten.

- Juridisch advies geven aan de operationele diensten van de geïntegreerde politie m.b.t. de interpretatie en het gebruik van de nationale en internationale juridische instrumenten op het gebied van internationale politiesamenwerking of rechtshulp in strafzaken.

- De pertinente operationele en juridische ontwikkelingen op nationaal en internationaal vlak volgen op het gebied van politiesamenwerking.

- De kennis verbeteren van de leden van de geïntegreerde politie inzake de bestaande mogelijkheden en opportuniteiten op het gebied van internationale politiesamenwerking.

- Opleidingen en uiteenzettingen geven over internationale politiesamenwerking.

- Opleidingen en uiteenzettingen geven over internationale politiesamenwerking.

- Bijdragen tot het opstellen van syllabi en andere pedagogische ondersteuningsmiddelen inzake internationale politiesamenwerking (bv. de referentiebrochure voor de lesgevers in de provinciale politiescholen).

Vertegenwoordiger

op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekerspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doeltreffende uitwisseling van informatie.

- In het kader van deze activiteiten de goede samenwerking met de klanten (diensten) en partners verzekeren.

- Deelnemen aan colloquia en/of opleidingen en seminaries volgen die nuttig zijn op het gebied van internationale politiesamenwerking.

- De geïntegreerde politie vertegenwoordigen op nationale en internationale fora.

- De deelname van de Belgische geïntegreerde politie voorbereiden en coördineren en deelnemen aan werkgroepen of andere vergaderingen op nationaal of internationaal niveau.

- Het standpunt van de Belgische geïntegreerde politie op nationale of internationale fora verdedigen.

- Onderhandelen met de gesprekspartners tijdens vergaderingen.

- Een netwerk van nationale en internationale contacten uitbouwen.

Procesbeheerder

zorgen voor de correcte toepassing van de verschillende processen om de entiteit een efficiënt beleid te waarborgen en de klanten en de partners een optimale dienstverlening te waarborgen.

- Actief deelnemen aan de uitwerking van een duidelijk, betrouwbaar en samenhangend juridisch kader om de operationele diensten van de geïntegreerde politie in staat te stellen de internationale politiesamenwerking in al haar vormen ten uitvoer te brengen.

- Nagaan of de medewerkers de richtlijnen en reglementen correct begrijpen en toepassen en ze indien nodig vertalen zodat iedereen ze begrijpt.

- In overleg met de betrokken diensten van de geïntegreerde politie en de andere bevoegde externe partners, de onderhandelingen aangaande de bi-/multilaterale akkoorden op het gebied van internationale politiesamenwerking voorbereiden en eraan deelnemen.

- Actief deelnemen aan het opstellen van nationale wetgevende ontwerpteksten.

- De Belgische politiediensten en hun buitenlandse partners onmiddellijk en via de geëigende kanalen (o.a. de intranetsite van CGI) informeren over de pertinente ontwikkelingen op het gebied van de internationale politiesamenwerking zodat ze hun taken inzake wetshandhaving optimaal kunnen uitvoeren.

Budgettaire/financiële ondersteuning

budgettaire en/of financiële taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om de financiële middelen die de entiteit ter beschikking worden gesteld optimaal te beheren.

- Bijdragen tot de voorbereiding en opvolging van projecten die worden gefinancierd door de Europese Unie of andere internationale organisaties en waaraan de federale politie deelneemt.

- Verzekeren dat de projecten worden uitgevoerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving en met het statuut van het personeel van de geïntegreerde politie.

- De contracten opstellen of reviseren tussen enerzijds de federale politie en anderzijds de autoriteit die verantwoordelijk is voor het beheer van het betrokken fonds en/of de andere bij het project betrokken partners.

- Juridisch advies geven in geval van een geschil met een andere bij het project betrokken partij.

- In nauwe samenwerking met de juridische dienst (DRJ) en de dienst personeel (DRP) problemen oplossen m.b.t. de toepassing en de interpretatie van het statuut van een lid van de geïntegreerde politie dat deelneemt aan een Europees of internationaal project en antwoorden op de vragen die daaraan verbonden zijn.

Gewenst profiel

• Politionele organisatie - Niv.:GEVORDERD

• Strategie en beleid - Niv.:GEBRUIKER

• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

• Steun bij operationele opdrachten - Niv.:BASIS

• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

Selectiemodaliteiten in de eenheid

Selectiecommissie : Later te bepalen.

Ons aanbod
Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
De kans verdere opleidingen te volgen
Minimum 32 verlofdagen per jaar
Gratis hospitalisatieverzekering
Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal (minimum €0.00 op de huidige indexeringscoëfficiënt)
Aanvullende informatie
Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten.
Bijgevoegd vindt u de officiële beschrijving

Informatie

Naam
Verdegem
Voornaam
Simon
Functie
chef de service
E-mail
simon.verdegem@police.belgium.eu
Telefoon
0477/408180
Korps/directie/dienst
CGI Bi Multi